Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022

Thứ sáu, 08 Tháng 4 2022 02:19

Ban Tổ chức Trung ương vừa có Công văn số 2989-CV/BTCTW về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022. Cụ thể như sau:

Năm 2022 - năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để ra. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trước những thuận lợi và thách thức đan xen, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu cao, quyết tâm lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2022.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 28/2/2022 Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 58-KHBTCTW về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vùng) lần thứ VII - năm 2022, kèm theo Thể lệ giải (sửa đổi, bổ sung).

Để triển khai có kết quả Giải Búa liềm vùng lần thứ VII - năm 2022, Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng đề nghị ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục làm tốt việc xây dựng kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng và phát động hưởng ứng Giải ở địa phương, đơn vị, trở thành nền nếp trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải Búa liềm vàng, làm rõ những điểm mới của Thế lệ (sửa đổi, bổ sung) Giải Búa liềm vùng lần thứ VII - năm 2022 nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ hơn nữa của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân.

2. Chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về xây dựng Đảng bảo đảm toàn diện, đồng bộ trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ với những trọng tâm:

(i) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm".

(ii) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

(iii) Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phần vĩnh, hạnh phúc.

(iv) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tục của các thế lực thủ địch; tích cực đấu tranh chống "diễn biến hòa bình".

(v) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đầy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thất chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng...

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên hệ với cơ quan thường trực Giải là Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương (số điện thoại 080.45129, 080.45793) để được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022.

Chi tiết Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 xem tại đây.

 

Xem 1109 lần

footer