Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Quy tắc đạo đức

B CHUN MC ĐO ĐC NGH NGHIP

VÀ QUY TC NG X CA CÁN B NGÂN HÀNG

(Ban hành kèm theo Quyết đnh s 11/QĐ-HHNH ngày 25/02/2019

ca Hi đng Hip hi Ngân hàng Vit Nam).

Hot đng ngân hàng là mt loi hình kinh doanh đc bit, cha đng nhiu ri ro, đó là kinh doanh tin t, kinh doanh trên cơ s ch “tín”. Do vy, người làm ngân hàng phi tuân theo nhng yêu cu và chun mc kht khe v kiến thc, kinh nghim, đo đc và tâm thc đúng vi ngh ca mình.

Đ nâng cao nhng phm cht đo đc cn thiết ca người cán b ngân hàng, xây dng hình nh đp ca ngân hàng vi xã hi, đáp ng tt yêu cu phát trin ca ngành ngân hàng trong bi cnh hin nay, Hip hi Ngân hàng Vit Nam ban hành B chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x ca cán b ngân hàng như sau:

Chương I

NHNG QUY ĐNH CHUNG

Điu 1. Phm vi và đi tượng áp dng

1. B chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x ca cán b ngân hàng (sau đây gi tt là B chun mc) quy đnh các chun mc đo đc và quy tc ng x cơ bn cn có ca người cán b ngân hàng.

2. B chun mc áp dng đi vi T chc hi viên thuc Hip hi Ngân hàng Vit Nam.

Điu 2. Mc đích

1. Nâng cao ý thc cho đi ngũ cán b ngân hàng v tm quan trng và s cn thiết phi thường xuyên tu dưỡng, rèn luyn đo đc ngh nghip và văn hóa ng x tt đp đ hoàn thành s mnh vinh d được giao ca tng cá nhân, t chc trong ngành ngân hàng.

2. Nêu cao nhng chun mc đo đc và quy tc ng x ca cán b ngân hàng như mt s cam kết đ khách hàng và toàn xã hi giám sát, đánh giá và giúp cán b ngân hàng gi đúng tư cách đo đc và thái đ ng x đúng mc trong khi thc thi nhim v.

3. Làm cơ s cho các T chc hi viên xây dng và phát trin b quy tc/chun mc đo đc riêng, phù hp vi thc tin đc thù kinh doanh và đc trưng văn hóa ca mi t chc.

Điu 3. Yêu cu chung

1. Tính đc thù ca hot đng ngân hàng đòi hi cán b ngân hàng phi có phm cht đo đc tt, có bn lĩnh vng vàng trước mi cám d, có trách nhim cao đ gi được s tín nhim và lòng tin ca khách hàng, đi tác, uy tín ca ngân hàng mình và ngành ngân hàng đi vi xã hi.

2. Xây dng hình nh người cán b ngân hàng lch s, chu đáo, cn trng, liêm chính, tn tâm và chuyên nghip; ng x văn hóa đúng mc trong ni b và đi vi bên ngoài.

Chương II

CHUN MC ĐO ĐC NGH NGHIP CA CÁN B NGÂN HÀNG

Điu 4. Các chun mc đo đc ngh nghip ca cán b ngân hàng

1. Tính tuân th

a) Cán b ngân hàng phi tôn trng và tuân th nghiêm lut pháp, các quy đnh, quy trình nghip v ca ngành và ca ni b ngân hàng.

b) Không được đng lõa, tiếp tay cho các hành vi vi phm pháp lut, quy đnh ca ngành và ca ni b; tránh đ b tác đng, can thip dn ti làm trái quy đnh pháp lut.

2. S cn trng

a) Cán b ngân hàng phi luôn cn thn, k lưỡng, cân nhc thu đáo, lường đoán k mi ri ro đ phòng nga; thn trng trong giao tiếp và gi k lut phát ngôn; t giác chu s giám sát, kim soát theo quy đnh.

b) Không được ch quan, liu lĩnh, không được d dãi, c tin; không làm tt, b qua các bước, các th tc trong quy trình nghip v đã quy đnh.

c) Phi đ cao tinh thn t chu trách nhim, tránh đ xy ra sai sót, sơ sut trong quá trình gii quyết công vic.

3. S liêm chính

a) Cán b ngân hàng phi luôn tu dưỡng, rèn luyn, xây dng bn lĩnh ngh nghip, gi gìn s liêm chính, minh bch trong các mi quan h liên quan đến li ích tài chính và tin bc, trung thc, thng thn, nghiêm túc vi bn thân và vi nhng người xung quanh.

b) Phi có tinh thn trách nhim bo v tài sn và li ích hp pháp ca t chc, tránh lãng phí; không được tham ô, v li hoc tiếp tay cho hành vi tham ô, v li; không làm lơ khi thy các hin tượng sai trái xung quanh, báo cáo kp thi vi cp có thm quyn khi phát hin hành vi vi phm và gây hi cho li ích chung.

4. S tn tâm và chuyên cn

a) Cán b ngân hàng cn phi thc hin công vic ca mình vi s tn tâm và chu đáo; sn sàng nhn và hoàn thành nhim v vi n lc cao.

b) Phi thường xuyên hc hi, tích lũy kinh nghim, nâng cao kiến thc, rèn luyn đ tinh thông chuyên môn nghip v.

c) Không được làm vic tc trách, thiếu tp trung, thiếu tinh thn trách nhim.

5. Tính ch đng, sáng to, thích ng

a) Cán b ngân hàng cn phi rèn luyn tính t giác và ch đng, s tìm tòi, sáng to đ nâng cao năng sut, cht lượng, hiu qu công tác; rèn luyn kh năng thích ng trước s thay đi ca môi trường và yêu cu trong tình hình mi; không ngng ci tiến phương pháp làm vic, nâng cao các k năng mm ca bn thân.

b) Không li, da dm, đy vic cho người khác; không bo th, cng nhc, gây cn tr cho đi mi, sáng to.

6. Ý thc bo mt thông tin

a) Tuân th nghiêm ngt các quy đnh ca pháp lut và ca t chc v bo mt an toàn thông tin ni b và thông tin khách hàng; không đưa ra thông tin sai lch, thiếu chính xác, mang tính ch quan cá nhân gây tn hi đến tài sn, thương hiu, uy tín ca t chc, ca ngành, gây hoang mang, lo ngi, nh hưởng đến lòng tin ca khách hàng đi vi ngân hàng.

b) Lưu tr, bo qun h sơ, tài liu ca ngân hàng theo đúng quy đnh.

c) Không tùy tin, sơ h trong trao đi thông tin, tình hình ni b.

Chương III

QUY TC NG X CA CÁN B NGÂN HÀNG

Điu 5. Các quy tc ng x ca cán b ngân hàng

1. ng x trong ni b

a) Cán b cp dưới phi chp hành nghiêm s phân công nhim v, tôn trng và ng x đng mc đi vi cp trên; thc hin đúng phn s; không được có nhng hành vi gây tn hi đến uy tín ca cp trên. Mnh dn bày t chính kiến, tham mưu, thuyết phc cp trên khi cn thiết đ tránh sai sót, ri ro trong qua trình x lý công vic.

b) Cán b cp trên cn tôn trng, lng nghe, khuyến khích cp dưới bày t quan đim, ý kiến; luôn gương mu trong cư x, to không khí hòa đng, ci m, đng viên, khích l, đi x công bng, bình đng đi vi cp dưới; ch đng h tr cp dưới gii quyết khó khăn, vướng mc; bo v quyn li chính đáng ca cp dưới; không trù dp, phân bit đi x, làm tn hi đến danh d ca cp dưới; không li dng chc v, đa v s dng thông tin, bí quyết, cơ hi kinh doanh và tài sn ca ngân hàng đ thu li cá nhân hoc làm tn hi đến li ích ca ngân hàng.

c) Đi vi cán b đng cp, cn gi gìn đoàn kết ni b, có tinh thn tp th, tôn trng, tin cy, h tr, giúp đ ln nhau. Lng nghe ý kiến ca đng nghip, khiêm nhường tiếp thu hc hi kinh nghim ca đng nghip; góp ý, phân tích trên tinh thn xây dng; không li dng quan h cá nhân đng nghip đ thc hin hành vi gian ln.

2. ng x vi khách hàng và đi tác

a) Cán b ngân hàng cn th hin phong cách giao dch chuyên nghip, thân thin; tác phong nhanh nhn, chu đáo, thái đ nim n, tn tình, to n tượng tích cc, s tin tưởng đi vi khách hàng và đi tác.

b) Cán b ngân hàng phi trang phc gn gàng, lch s, có thái đ nghiêm túc, đúng mc trong lúc làm vic, tôn trng và đi x công bng vi đi tác và khách hàng, gii quyết công vic đúng nguyên tc, có lý, có tình; không thiên v, không gây phin hà, nhũng nhiu khách hàng và đi tác; tránh các hành đng dn đến xung đt li ích, nh hưởng không tt đến quan h vi khách hàng và đi tác.

Chương IV

T CHC THC HIN

Điu 6. Trách nhim thc hin

1. Các T chc hi viên thuc Hip hi Ngân hàng Vit Nam có trách nhim hưởng ng, ph biến, tuyên truyn, quán trit đ thc hin tt B chun mc này.

2. Cơ quan Thường trc Hip hi Ngân hàng Vit Nam có trách nhim phi hp vi các cơ quan, t chc liên quan tuyên truyn, vn đng, theo dõi vic thc hin B chun mc này ca cán b trong Hip hi Ngân hàng, hng năm tng hp tình hình, báo cáo Hi đng Hip hi kết qu thc hin.

3. Trong quá trình thc hin, mi góp ý, kiến ngh được phn nh v Cơ quan Thường trc Hip hi Ngân hàng Vit Nam đ tng hp báo cáo Hi đng Hip hi Ngân hàng Vit Nam đ xem xét, gii quyết.

                                                                                                   TM. HI ĐNG HIP HI

                                                                                                   CH TCH

                                                                                                   (đã ký)

                                                                                                    PHAN ĐC TÚ

 

HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số 27/QĐ-HHNH Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

QUY ĐỊNH

Về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên

Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

- Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công văn số 605-CV/ĐUNH ngày 27/3/2017 của Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW”;

- Căn cứ tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được quy định tại Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1289/QĐ-BNV ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo ra kết quả thiết thực, cụ thể Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành Quy định về những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong cơ quan như sau:

I. Các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên:

1. Tôn trọng luật pháp, kỷ cương, quy định của cơ quan.

2. Trung thực, liêm chính, chí công, trách nhiệm cao với công việc.

3. Luôn phấn đấu rèn luyện, học tập để tinh thông nghiệp vụ, thành thạo trong công việc được phân công; nâng cao tính chuyên nghiệp.

4. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để trục lợi cá nhân.

5. Có tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, cởi mở trong cơ quan, đơn vị.

6. Giao tiếp, ứng xử có văn hóa, cẩn trọng trong phát ngôn, giữ uy tín cho cơ quan.

7. Cởi mở, tận tình, có ý thức phục vụ các tổ chức hội viên; đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức hội viên, tránh gây ra xung đột lợi ích giữa đơn vị, cá nhân trong Cơ quan Thường trực hoặc giữa các tổ chức hội viên.

8. Có tinh thần xây dựng, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả tài sản, tài chính của cơ quan, bảo vệ của công.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Từng cán bộ, đảng viên trong cơ quan xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Có trách nhiệm phấn đấu thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nêu trên; Hàng năm tự kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức trong bản kiểm điểm cá nhân, coi đó là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng.

2. Thủ trưởng các Ban, đơn vị trong cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình, sơ kết đánh giá, đề xuất khen thưởng các điển hình tốt; phê bình, kỷ luật những trường hợp vi phạm.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy có gì chưa phù hợp thì báo cáo, đề xuất Tổng Thư ký bổ sung, sửa đổi.

Nơi nhận:

- Hội đồng Hiệp hội (để báo cáo);

- Các Ban, đơn vị trong CQTT (để thực hiện);

- Lưu Văn phòng.

 

TỔNG THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Toàn Thắng

 

Xem 245578 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 22-01-2021 8:34 am
Đánh giá bài này
(2 bình chọn)
Xem theo ngày tháng