Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Sắp thay thế văn bản quy định phân loại nợ ngân hàng

Sắp thay thế văn bản quy định phân loại nợ ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước va có d tho thông tư thay thế Thông tư 02 v phân loi tài sn có và trích lp d phòng ri ro, s dng d phòng đ x lý ri ro trong hot đng ca các t chc tín dng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

To thun li hơn trong trin khai thc hin

Thông tư 02 ban hành năm 2013, to mt cơ chế mi và cht ch, có nh hưởng sâu rng đến toàn h thng giai đon trước. Cơ quan xây dng cơ chế này và các thành viên th trường, gii chuyên gia tng nhiu ln tho lun v thông tư này trước khi áp dng, có nhng ln giãn l trình áp dng vì tính cht ch và mc đ nh hưởng ca nó, cũng như do giai đon ban hành h thng có hin tượng "quá ti" sau khi n xu ni lên t năm 2011.

Mt trong nhng đim ni bt ca Thông tư 02 là m rng vùng nhn din n xu đ thc hin phân loi tài sn có, tương ng là cơ chế trích lp d phòng… Trong đó, vic áp dng kết qu trên h thng Trung tâm Thông tin tín dng (CIC) đ phân nhóm n là cơ chế mi có tính quyết lit và nh hưởng ln.

C th, Thông tư 02 quy đnh TCTD t thc hin phân loi n, cam kết ngoi bng phi s dng kết qu phân loi nhóm n đi vi khách hàng do CIC cung cp ti thi đim phân loi đ điu chnh kết qu t phân loi n, cam kết ngoi bng. Trường hp n và cam kết ngoi bng ca khách hàng được phân loi vào nhóm n có mc đ ri ro thp hơn nhóm n theo danh sách do CIC cung cp, t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phi điu chnh kết qu phân loi n, cam kết ngoi bng theo nhóm n được CIC cung cp.

Ln này, sau 7 năm thc hin Thông tư 02, Ngân hàng Nhà nước lên kế hoch có thông tư khác thay thế. Tuy nhiên, v cơ bn các quy đnh ca Thông tư 02 vn được gi li đ tiếp tc thc hin.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thc tin trin khai quy đnh ti Thông tư 02 trong nhng năm qua, cơ quan này nhn được nhiu ý kiến ca các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài v các khó khăn, vướng mc trong quá trình thc hin, cũng như phn ánh ca các đơn v v nhng bt cp gia quy đnh ti Thông tư 02 và các quy đnh ca pháp lut có liên quan.

T các lý do trên, vic ban hành thông tư thay thế Thông tư 02 là cn thiết, to thun li cho các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các đơn v liên quan trong quá trình t chc trin khai thc hin.

C th, d tho thông tư mi được xây dng da trên các đnh hướng sau:

Mt là, rà soát gi li các quy đnh còn phù hp ti Thông tư 02 và bãi b mt s quy đnh đã hết hiu lc thi hành hoc không còn phù hp do đã được sa đi, b sung bi các văn bn quy phm pháp lut khác.

Hai là, sa đi, b sung/bãi b mt s quy đnh đ tháo g khó khăn, vướng mc ca các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong quá trình trin khai thc hin, đm bo an toàn trong hot đng ca TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và đm bo phù hp vi các quy đnh ca pháp lut có liên quan.

Ba là, các ni dung quy đnh ti d tho thông tư đm bo rõ ràng, minh bch, giúp các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài d dàng thc hin.

Phân loi n mi tháng mt ln

Như trên, v cơ bn các quy đnh ca Thông tư 02 được gi li và chuyn tiếp trong d tho thông tư mi. Ngân hàng Nhà nước có sa đi, b sung thêm mt s đim, trong đó có liên quan đến quy đnh ca B Tài chính v tài sn đm bo là các chng khoán…

Có mt đim được chú ý, d tho thông tư mi nêu hướng sa đi, b sung thi đim TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài t thc hin phân loi n, cam kết ngoi bng t mi quý thành mi tháng mt ln.

D tho thông tư mi cũng b sung quy đnh v trách nhim không được thông báo cho khách hàng khi s dng d phòng đ x lý ri ro và trường hp khon n đã được s dng d phòng đ x lý ri ro đã được bán cho phù hp vi thc tế và đm bo cht ch.

Ti Điu 17, d tho thông tư quy đnh trách nhim ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đi vi vic x lý ri ro.

Theo đó, vic s dng d phòng đ x lý ri ro là công vic ni b ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, không làm thay đi nghĩa v tr n ca khách hàng đi vi khon n được x lý ri ro.

T chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được thông báo cho khách hàng v vic s dng d phòng đ x lý ri ro. Sau khi x lý ri ro, t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phi theo dõi, có các bin pháp thu hi n đy đ, trit đ đi vi khon n được x lý ri ro, tr trường hp khon n sau khi x lý ri ro được t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán cho t chc, cá nhân, thu được đy đ tin bán theo Hp đng mua bán n và bên mua n không có quyn truy đòi t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Sau thi gian ti thiu 05 (năm) năm, k t ngày s dng d phòng đ x lý ri ro và sau khi đã thc hin tt c các bin pháp ca hi đng x lý ri ro đ thu hi n nhưng không thu hi được, t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quyết đnh xut toán n đã x lý ri ro ra khi ngoi bng và phi theo dõi trong h thng qun tr ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính trong thi hn ti thiu là 10 năm k t ngày quyết đnh xut toán n đã x lý ri ro ra khi ngoi bng và tiếp tc có các bin pháp đ thu hi n.

Quy đnh trên loi tr các khon n mà khách hàng là pháp nhân đã phá sn, gii th theo quy đnh ca pháp lut và sau khi thanh lý, x lý toàn b tài sn hoc khách hàng là cá nhân chết mà người tha kế không nhn n theo quy đnh ca pháp lut, hoc khách hàng là cá nhân b tuyên b mt tích theo quyết đnh ca tòa án.

Xem 168 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng