Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Số hóa ngân hàng: Đồng bộ pháp lý, hạ tầng và giáo dục tài chính

Số hóa ngân hàng: Đồng bộ pháp lý, hạ tầng và giáo dục tài chính

Cùng vi vic hoàn thin hành lang pháp lý, phát trin h tng k thut và đy mnh truyn thông giáo dc tài chính, ngành Ngân hàng đang trong quá trình chuyn đi s mnh m, giúp khách hàng có nhiu tri nghim mi vi sn phm, dch v trên nn tng công ngh hiên đi, thúc đy thanh toán không dùng tin mt và tài chính toàn din theo ch trương ca Chính ph.

Cách mng công nghip (CMCN) 4.0 và vic ng dng mnh m công ngh s trong hot đng ngân hàng dn đến s ra đi, phát trin ca các mô hình kinh doanh mi trên nn tng ng dng công ngh s cũng như s tham gia ca các công ty công ngh tài chính (Fintech) trong cung ng dch v thanh toán và các sn phm, dch v ngân hàng. Quá trình này đt ra nhng yêu cu qun lý mi trong vic to lp cơ chế chính sách nhm to thun li cho quá trình chuyn đi s ca các t chc tín dng, phát trin dch v ngân hàng s nhưng phi đm bo an toàn, n đnh, to lp môi trường cnh tranh công bng và bo v quyn li người tiêu dùng.

To lp môi trường chính sách cho chuyn đi s

Trước yêu cu thc tin v s hóa dch v và bi cnh mi ca cuc CMCN 4.0, căn c đnh hướng ch đo ca Đng, Chính ph, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ch đng nghiên cu và ban hành nhiu quyết sách, quy đnh kp thi, phù hp nhm to điu kin cho các hot đng đi mi, sáng to, thúc đy chuyn đi s, phát trin ngân hàng s, thanh toán s.

T năm 2017, NHNN đã thành lp Ban ch đo ca NHNN v Fintech đ qun lý, thúc đy hp tác ngân hàng - Fintech và nhng đi mi trong lĩnh vc tài chính ngân hàng như cho vay ngang hàng (P2P lending), công ngh chui khi (Blockchain), đnh danh khách hàng đin t (eKYC), chia s d liu m qua API (Open API),…; B sung chc năng, nhim v và giao đơn v đu mi chu trách nhim tham mưu v qun lý hot đng ngân hàng s.

Bên cnh đó, năm 2020, NHNN đã ban hành các kế hoch, chương trình hành đng ca ngành ngân hàng nhm trin khai các ch trương, đnh hướng ca Đng, Chính ph v ch đng nm bt cơ hi CMCN 4.0, thúc đy chuyn đi s trong ngành ngân hàng (ti Quyết đnh 1238/QĐ-NHNN ngày 08/7/2020 ban hành Kế hoch hành đng ca ngành ngân hàng trin khai thc hin Ngh quyết 50/NQ-CP ca Chính ph v ban hành Chương trình hành đng ca Chính ph thc hin Ngh quyết s 52-NQ/TW v mt s ch trương, chính sách ch đng tham gia cuc CMCN ln th tư; Quyết đnh s 711/QĐ-NHNN ngày 15/4/2020 ban hành Kế hoch hành đng trin khai Ch th s 01/CT-TTg v thúc đy doanh nghip công ngh s Vit Nam); trình Chính ph ban hành Chiến lược quc gia v tài chính toàn din, các đ án phát trin thanh toán không dùng tin mt, trong đó có các nhóm gii pháp mang tính đt phá, đnh hướng phát trin hot đng thanh toán, to điu kin chuyn đi s ngành ngân hàng (b sung quy đnh pháp lý v trung gian thanh toán, tin đin t, cho phép đi lý thanh toán, đy mnh ng dng công ngh s trong thiết kế và phân phi sn phm, dch v ngân hàng,…).

Đng thi, cơ quan qun lý cũng xây dng, ban hành các chính sách, quy đnh pháp lý nhm thúc đy thanh toán s, to điu kin h tr hot đông ngân hàng s như hot đng thanh toán không dùng tin mt, hot đng trung gian thanh toán, v m tài khon thanh toán bng phương thc đin t (eKYC),…; Xây dng, ban hành các tiêu chun, chun mc thanh toán, đm bo kết ni liên thông và an ninh, an toàn, bo mt trong hot đng thanh toán như ban hành chun QR Code, tiêu chun th Chip ni đa,…; Ch đo và ban hành nhiu cơ chế chính sách nhm tăng cường đu tư, nâng cp, phát trin, hoàn thin cơ s h tng công ngh thông tin, h tng thanh toán đm bo hot đng an toàn, bo mt, thông sut, có kh năng kết ni liên thông, tích hp vi các ngành, lĩnh vc khác nhm đáp ng yêu cu thanh toán đa dng ca nn kinh tế.

Trong Quý I/2021, NHNN đã hoàn thành: trình Chính ph ký ban hành Quyết đnh s 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 v vic phê duyt trin khai thí đim dùng tài khon vin thông thanh toán cho các hàng hóa, dch v có giá tr nh nhm góp phn phát trin hot đng TTKDTM, tăng cường vic tiếp cn và s dng các dch v tài chính, đc bit ti khu vc nông thôn, min núi, vùng sâu, vùng xa, biên gii và hi đo ca Vit Nam;  trình Chính ph đ ngh xây dng Ngh đnh v Cơ chế th nghim có kim soát hot đng công ngh tài chính (Fintech) trong lĩnh vc ngân hàng; ban hành Ch th s 02/CT-NHNN ngày 07/01/2021 tăng cường phòng, chng, ngăn nga vi phm pháp lut trong hot đng th ngân hàng; ký kết Quy chế phi hp gia NHNN, B Thông tin và Truyn thông, B Công an trong công tác qun lý nhà nước đi vi vic thc hin thí đim dùng tài khon vin thông thanh toán cho các hàng hóa, dch v có giá tr nh.

Ngân hàng chuyn đi s mnh m

Vi đnh hướng và nhng hành đng c th nói trên, hot đng thanh toán và chuyn đi s trong ngành ngân hàng thi gian qua đã đt được nhng kết qu đáng ghi nhn.

H tng thanh toán không ngng được nâng cp, hoàn thin. Trong đó, h thng thanh toán đin t liên ngân hàng là kênh thanh toán xương sng ca nn kinh tế vn hành an toàn, hiu qu, đáp ng tt nhu cu thanh toán liên ngân hàng vi s lượng giao dch đt trên 635 nghìn giao dch/ngày, giá tr giao dch bình quân đt gn 354 nghìn t đng/ngày (tương đương 16,5 t USD/ngày); H thng thanh toán bù tr t đng các giao dch bán l (ACH) chính thc vn hành t tháng 7/2020 vi kh năng thanh toán thi gian thc, hot đng liên tc 24x7, x lý giao dch đa kênh, đáp ng nhu cu thanh toán bán l ca nn kinh tế; Mng lưới ATM/POS được ph sóng đến tt c tnh, thành trên c nước.

Thanh toán s Vit Nam thi gian qua chng kiến s ra đi nhiu sn phm, dch v mi an toàn, tin li, được công chúng đón nhn tích cc và s dng rng rãi như thanh toán, chuyn tin qua Internet banking, Mobile banking ca các ngân hàng, qua Ví đin t ca các t chc trung gian thanh toán. Đến cui tháng 3/2021 có trên 79 t chc cung ng dch v thanh toán trin khai thanh toán qua Internet và 44 t chc thanh toán qua đin thoi di đng; Thanh toán đin t qua Internet, đin thoi di đng, QR code đt được kết qu đáng ghi nhn, thu hút s lượng ln khách hàng s dng. So vi cùng kỳ 3 tháng đu năm 2020, giao dch qua kênh Internet đt 156,2 triu món vi giá tr 8,1 triu t đng (tăng tương ng 55,9% v s lượng và 28,4% v giá tr); giao dch qua kênh đin thoi di đng đt 395,05 triu món vi giá tr hơn 4,6 triu t đng (tăng tương ng 78% v s lượng và  103% v giá tr); giao dch qua kênh QR code đt 5,3 triu món vi giá tr 4.479 t đng (tăng tương ng 83% v s lượng và 146% v giá tr). Trong 3 tháng đu năm 2021, tng s lượng giao dch qua h thng thanh toán đin t liên ngân hàng đt 37 triu món vi giá tr là hơn 31 triu t đng (tăng 6,32% v s lượng và tăng 22,98% v giá tr giao dch so vi 3 tháng đu năm năm 2020). Trong 3 tháng đu năm 2021, H thng chuyn mch tài chính và bù tr đin t ca Công ty c phn thanh toán quc gia Vit Nam (Napas) cũng có s tăng trưởng nhanh chóng, đt 482,5 triu món vi giá tr gn 4,6 triu t đng (tăng tương ng 103,26% v s lượng và 147,65% v giá tr so vi cùng kỳ năm 2020).

Nhiu sn phm dch v ngân hàng s khác cũng được các ngân hàng trin khai trên nn tng ng dng công ngh hin đi ca CMCN 4.0 nhm gia tăng tri nghim cho khách hàng như: cung ng dch v gii ngân, cho vay trên cơ s s h tr t ng dng trí tu nhân to (A.I), t đng hóa quy trình bng robot (R.P.A) và d liu ln (Big data) đ thu thp, phân tích d liu và đánh giá, phân loi khách hàng phc v cho quyết đnh gii ngân,…

Tiếp tc các gii pháp thúc đy s hóa

Tiếp tc trin khai theo đúng đnh hướng ch đo ca Đng, Chính ph, trong thi gian ti NHNN cho biết s tp trung vào mt công vic c th sau:

Th nht, tiếp tc hoàn thin cơ chế chính sách, khung kh pháp lý trong hot đng ngân hàng thích ng vi cuc CMCN 4.0, to thun li và thúc đy quá trình chuyn đi s, phát trin ngân hàng nhưng vn chú trng đm bo an ninh mng và bo v quyn li người tiêu dùng, trong đó: Trình Th tướng Chính ph ban hành Ngh đnh thanh toán không dùng tin mt; Trình Th tướng Chính ph ban hành Ngh đnh v Cơ chế qun lý th nghim hot đng FinTech trong lĩnh vc ngân hàng (Regulatory Sandbox);  Tiếp tc rà soát, sa đi b sung sa đi các quy trình nghip v theo hướng ng dng công ngh s

Th hai, tiếp tc xây dng, hoàn thin h tng công ngh phc v cho vic cung ng các sn phm s thông qua vic nâng cp và hoàn thin H thng Thanh toán đin t liên ngân hàng, H thng thanh toán bù tr t đng phc v cho các giao dch bán l (ACH) hot đng 24x7, x lý thanh toán tc thi (real-time) và tăng cường tính tích hp, kết ni vi các ngành, lĩnh vc khác. Đng thi, tăng cường công tác đm bo an ninh bo mt trong cung ng dch v ngân hàng.

Th ba, tiếp tc ng dng mnh m các công ngh ca CMCN 4.0 đ ci tiến, thiết kế các sn phm, dch v ngân hàng trên nn tng s, tăng tính tin ích, tri nghim cho khách hàng; tiến ti chuyn đi mô hình ngân hàng truyn thng sang ngân hàng s da trên công ngh mi và phân tích d liu.

Th tư, tiếp tc phi hp cht ch vi các B, ngành trong trin khai chuyn đi s và kiến ngh, đ xut Chính ph xây dng cơ chế chính sách nhm to thun li cho hot đng chuyn đi s như hoàn thành vic xây dng Cơ s d liu quc gia v dân cư, ban hành Ngh đnh v đnh danh và xác thc đin t, xây dng hành lang pháp lý v bo v d liu, bo v quyn riêng tư d liu người dùng trên môi trường mng, đy nhanh tiến đ nghiên cu xây dng lut giao dch đin t,…

Th năm, tiếp tc trin khai các gii pháp hướng ti mc tiêu tài chính toàn din, tăng cường công tác truyn thông tuyên truyn, giáo dc tài chính, nâng cao nhn thc, hiu biết người dân v ng dng k thut s trong hot đng ngân hàng.

Theo DIV

Xem 643 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng