Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 lần thứ 24

Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 lần thứ 24

Trưa ngày 3/5/2021, Hi ngh B trưởng Tài chính và Thng đc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 ln th 24 dưới s ch trì ca Brunei và Hàn Quc đã thành công tt đp và thông qua Tuyên b chung vi nhiu ni dung quan trng. Tp chí Tài chính trân trng gii thiu toàn văn Tuyên b chung.

1. Hi ngh B trưởng Tài chính và Thng đc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (AFMGM+3) được t chc vào ngày 3/5/2021 dưới s đng ch trì ca Ngài Dato Ahmaddin Abdul Rahman, Th trưởng B Tài chính và Kinh tế Brunei Darussalam, Ngài Rokiah Badar, Giám đc điu hành Ngân hàng Trung ương Brunei Darussalam, Ngài Nam-Ki Hong, Phó Th tướng và B trưởng B Kinh tế và Tài chính ca Hàn Quc và Ngài Jyueol Lee, Thng đc Ngân hàng Trung ương Hàn Quc. Cuc hp được t chc dưới hình thc trc tuyến trong nhng bi cnh đc bit vì dch Covid-19. Ch tch Ngân hàng Phát trin Châu Á (ADB), Giám đc Cơ quan Nghiên cu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), Tng thư ký ASEAN, và Phó Giám đc điu hành Qu Tin t Quc tế (IMF) tham d hi ngh.

2. Chúng tôi đã trao đi quan đim v s phát trin gn đây và trin vng cho nn kinh tế ca thế gii và ca khu vc, cũng như các chính sách ng phó vi nhng ri ro và thách thc. Chúng tôi tha nhn rng hp tác khu vc ASEAN+3 là rt quan trng, là mt phn ca n lc toàn cu vượt qua đi dch COVID-19 và chun b cho giai đon hu đi dch. Trong vn đ này, chúng tôi đã nht trí tiếp tc làm vic cùng nhau đ tăng cường hp tác tài chính khu vc thông qua các sáng kiến Tha thun Đa phương hóa Sáng kiến Chiang Mai (CMIM), AMRO, Sáng kiến Th trường Trái phiếu Châu Á (ABMI) và Đnh hướng chiến lược ca Tiến trình Tài chính ASEAN+3.

S phát trin kinh tế và tài chính thi gian gn đây trong khu vc

3. Khu vc ASEAN+3 đã phc hi mt cách đáng k t khi đi dch Covid-19 bùng phát bt chp nhng tác đng khác nhau ca dch bnh trong khu vc. Là nơi sinh sng ca 30% dân s toàn cu, khu vc chúng ta ch chng kiến dưới 3% trong s 150 triu ca nhim Covid-19 trên toàn cu - mt kết qu ca vic trin khai quyết lit và sáng sut các bin pháp toàn din và phòng nga có mc tiêu trong sut năm va qua. Đng thi, nhiu chính sách toàn din nhm h tr các h gia đình, doanh nghip và khu vc tài chính đã giúp tăng trưởng khu vc ch gim 0,2% trong năm 2020, vi 5 nn kinh tế ASEAN+3 tăng trưởng dương.

Chúng tôi kỳ vng tăng trưởng s được ci thin trong năm 2021 nh đng lc t s phc hi và vic trin khai tiêm phòng vaccine cho phép vic m ca t t nn kinh tế ca chúng ta, mc dù s hi phc s không đng đu gia các nước và ph thuc vào nhng yếu t ri ro, bao gm c vic lây lan các biến chng mi ca Covid-19 và mc đ tiêm chng khác nhau mi nước.

4. Chúng tôi ghi nhn tm quan trng ca nhng chính sách h tr trng tâm và toàn din trong vic vượt qua khng hong kinh tế và sc kho. Chúng tôi kỳ vng vic trin khai vaccine đóng vai trò quan trng trong vic đy nhanh phc hi kinh tế khu vc. Cùng vi đó, chúng tôi vn cnh giác đi vi các ri ro bt li và s dng tt c các công c có sn đ đm bo s phc hi toàn din và bn vng cũng như duy trì s n đnh tài chính. Chúng tôi s điu chnh các bin pháp chính sách ni lng mt cách chc chn và k lưỡng trong khi gim thiu các ri ro t hiu ng “vách đá”.

5. Trong giai đon bùng phát dch bnh và gián đon chui cung ng toàn cu, chúng tôi đã quyết đnh tăng cường hơn na s gn kết cũng như chui cung ng khu vc nhm cng c s đa dng và t cường ca các nn kinh tế trong khu vc. Do đó, chúng tôi tiếp tc cam kết mnh m đi vi mt h thng thương mi và đu tư đa phương và m. Chúng tôi cũng hoan nghênh vic kí kết Hip đnh đi tác kinh tế toàn din khu vc (RCEP) như là mt đng lc mnh m cho đu tư và thương mi khu vc, và chúng tôi kỳ vng Hip đnh s sm có hiu lc đ đóng góp nhiu hơn cho hi nhp kinh tế khu vc.

Tăng cường hp tác tài chính khu vc Đa phương hóa Sáng kiến Chiang Mai (CMIM)

6. Nhn thc s phát trin cũng như các ri ro trong kinh tế và tài chính khu vc thi gian qua, chúng tôi tái khng đnh cam kết cng c hơn na Tha thun CMIM như mt cơ chế t h tr hiu qu và đáng tin cy ca khu vc, và là mt phn quan trng ca Mng lưới An toàn Tài chính Toàn cu. Đi vi vn đ này, chúng tôi hoan nghênh vic Tha thun CMIM sa đi có hiu lc vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, trong đó (i) tăng mc đ tiếp cn thanh khon tài chính ca khon vay không gn vi IMF ca các thành viên t 30% lên 40%, và (ii) th chế hóa vic đóng góp đng ni t trong Tha thun CMIM theo nguyên tc t nguyn và nhu cu ca các thành viên h tr và thành viên nhn h tr. Chúng tôi đ ngh các Th trưởng và Phó Thng đc tiếp tc gii quyết các vn đ còn tn ti, bao gm c vic áp dng lãi sut tham chiếu CMIM mi thay thế cho LIBOR vào cui năm 2021, và xem xét biên đ lãi suât CMIM.

7. Chúng tôi ghi nhn tiến đ các cuc tho lun v vic s dng đng ni t trong CMIM và sa đi Hướng dn hot đng CMIM (OG). Chúng tôi tái khng đnh vic s dng ni t cho vic h tr thanh khon CMIM nên theo nguyên tc t nguyn và theo nhu cu cho c bên yêu cu và bên h tr. Trong thi gian ti, chúng tôi đ ngh các Th trưởng và Phó Thng đc đy nhanh vic hoàn thin Hướng dn hot đng CMIM trong trường hp có thành viên đóng góp bng đng tin ni t ca mình, đng thi hoàn thin cơ s pháp lý cho vic s dng đng tin ca bên th ba trong năm 2021.Chúng tôi cũng đt mc tiêu hoàn thành các quy đnh v s dng đng tin ca bên th ban vào cui năm 2022, trên cơ s hoàn thin Hướng dn hot đng CMIM trong năm 2021.

8. Đi dch Covid-19 và hu qu kinh tế ca nó đã nhn mnh tm quan trng ca Tha thun CMIM như mt cơ chế thiết yếu ca mng lưới an toàn tài chính khu vc. V vn đ này, chúng tôi ghi nhn danh sách các vn đ ngn, trung và dài hn như mt hướng dn trong vic to thun li cho vic tho thun ca các thành viên trong đnh hướng tương lai ca CMIM. Đi vi các vn đ ngn hn, chúng tôi hoan nghênh vic áp dng khung kh Ma trn Rà soát tình hình kinh tế và Đi thoi chính sách (ERPD) đ đánh giá các tiêu chí đ điu kin đ tiếp cn khon vay không gn vi IMF thuc Công c n đnh CMIM thông qua Cơ quan ra quyết đnh điu hành (ELDMB) trong vic ra quyết đnh cui cùng.

Trong thi gian ti, chúng tôi đ ngh các Th trưởng và Phó Thng đc tiếp tc tho lun v các vn đ liên quan đến đnh hướng tương lai ca CMIM, bao gm c các vn đ dài hn và các sáng kiến mi đ gii quyết các đim yếu v cơ cu mà các nước thành viên đang phi đi mt trong giai đon hu đi dch, nhm tăng cường hơn na Mng lưới an toàn tài chính khu vc ASEAN+3. Chúng tôi cũng đ ngh AMRO cung cp h tr k thut và ni dung cho các cuc tho lun ca các thành viên.

9. Chúng tôi hoan nghênh vic hoàn thành Chương trình th nghim CMIM ln th 11, vic th nghim thành công đã giúp ích trong vic gii quyết các l hng quy trình trong chuyn tin thc tế nhm h tr thanh khon Tha thun CMIM. Trong thi gian ti, chúng tôi chc chn rng Chương trình th nghim CMIM ln th 12, vi s h tr ca AMRO, s đng thi ci thin s chun b ca các thành viên trong vic ra quyết đnh cho Chương trình h tr phòng nga khng hong CMIM ca Khon vay không gn vi IMF.

Cơ quan Nghiên cu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO)

10. Nhân dp k nim 10 năm thành lp AMRO trong năm nay, chúng tôi ghi nhn nhng tiến b vượt bc ca AMRO k t ngày thành lp. Chúng tôi cũng ghi nhn s h tr mnh m ca AMRO dành cho các thành viên ASEAN+3 trong giai đon nhiu khó khăn va qua, thông qua vic cung cp các phân tích và tư vn chính sách kp thi đ đi phó vi đi dch Covid-19 và to thun li cho vic trin khai CMIM, nhm đm bo s n đnh kinh tế vĩ mô và tài chính trong khu vc.

11. Chúng tôi hoan nghênh cp nht Kế hoch trin khai trung hn ca AMRO (MTIP) giai đon 2021 - 2025 đã được các Th trưởng và Phó Thng đc phê duyt nhm thích nghi tt hơn tình hình thc tế mi ca COVID-19. Chúng tôi tin rng vic cp nht MTIP s giúp nâng cao hơn na năng lc th chế và cng c vài trò như là mt “bác sĩ gia đình” có năng lc và đáng tin cy cho tt c thành viên ASEAN+3. Chúng tôi cũng ghi nhn vic trin khai Chu trình đánh giá tích hp và hoàn thin Khung đánh giá năng lc ca AMRO nhm đm bo các hot đng có hiu qu và tăng cường s tin tưởng ca các nước thành viên hướng ti mt t chc hot đng da trên kết qu.

12. Chúng tôi khen ngi các n lc không ngng ca AMRO trong vic nâng cao năng lc đánh giá kinh tế vĩ mô và cung cp nhiu báo cáo giám sát và các công c phân tích có liên quan. Chúng tôi hoan nghênh vic rà soát S tay hướng dn đi vi công tác giám sát kinh tế vĩ mô thường niên ca AMRO nhm m rng và làm sâu sc các n lc giám sát kinh tế vĩ mô khu vc ca t chc, và kỳ vng AMRO s hoàn thin khung chính sách v các bin pháp qun lý dòng vn (CFMs) và các bin pháp chính sách vĩ mô (MPMs) ca mình nhm th hin các yếu t đc trưng ca tng thành viên và tm nhìn ca khu vc ti các din đàn tho lun chính sách quc tế.

Chúng tôi ghi nhn nhng n lc ca AMRO trong vic h tr các thành viên ASEAN+3 giúp đm bo s sn sàng hot đng ca CMIM, và khuyến khích AMRO m rng hơn na phm vi các chương trình h tr kĩ thut ca mình đ h tr các thành viên trong vic nâng cao năng lc. Chúng tôi cũng mong mun AMRO đóng mt vai trò quan trng trong vic h tr cho các thành viên ASEAN+3 nhm ci thin Tiến trình Tài chính ASEAN+3, bao gm c vic cung cp thông tin và h tr k thut cho các cuc tho lun v các sáng kiến tương lai ca ASEAN+3, tiếp tc cung cp các nghiên cu và tư vn v các thách thc ca các thành viên đang gp phi trong giai đon hu đi dch.

13. Chúng tôi đánh giá cao đi ngũ lãnh đo cp cao ca AMRO, được lãnh đo bi ông Doi Toshinori - Giám đc AMRO, v s lãnh đo ca h trong vic tăng cường s phát trin ca AMRO. Chúng tôi tái khng đnh s h tr liên tc cho AMRO đ hoàn thành nhim v ca mình như là mt t chc quc tế đc lp, tin cy và chuyên nghip vi tư cách là mt c vn đang tin cy cho các thành viên ASEAN+3.

Sáng kiến th trường trái phiếu Châu Á (ABMI)

14. Chúng tôi ghi nhn tiến trình đang din ra ca ABMI trong Đnh hướng trung hn ABMI giai đon 2019 - 2022 tp trung vào h tr tài chính cho cơ s h tng thúc đy trái phiếu xanh và trái phiếu thuc Khung phát hành trái phiếu đa tin t ASEAN+3 (AMBIF), thúc đy tiêu chun hóa và s hài hòa ca các quy tc có liên quan đến th trường trái phiếu; ci thin cơ s h tng ca th trường trái phiếu nhm to thun li cho các giao dch xuyên biên gii, và tăng cường hp tác gia các sáng kiến trong khu vc.

15. Chúng tôi đánh giá cao nhng n lc bn b ca Qu Bo lãnh tín dng đu tư (CGIF) trong vic thúc đy phát hành trái phiếu bng ni t dù cho nhng điu kin khó khăn trong đi dch. Chúng tôi s h tr phát trin các trái phiếu xanh, xã hi và bn vng trong khu vc nhm đáp ng nhu cu tài chính bn vng tăng cao sau đi dch. Chúng tôi hoan nghênh nhng ci thin ca AsianBondsOnline (ABO) và s phát trin bn vng đi vi hi nhp th trường cũng như khi đng mt nghiên cu mi v vn đ “mt cân đi kép” trong khu vc và l trình sp ti trong khuôn kh Din đàn Th trường trái phiếu ASEAN+3.

Chúng tôi hoan nghênh vic khi đng sáng kiến kết ni giao hàng - thanh toán (DvP) xuyên biên gii do Cơ quan qun lý tin t Hng Công và Ngân hàng Nht Bn phi hp trin khai trong khuôn kh Din đàn Cơ s h tng thanh toán qua biên gii (CSIF). Chúng tôi ghi nhn tiến trình ca Din đàn Tài sn thế chp Châu Á (APCF), nhm thúc đy vic s dng tài sn thế chp trong khu vc ASEAN+3. Chúng tôi mong đi nhng chương trình h tr k thut tăng cường năng lc cho các nước thành viên do Nhóm Điu phi H tr K thut (TACT) thc hin.

Hp tác tài chính ASEAN+3 trong tài tr và bo him ri ro thiên tai

16. Chúng tôi tiếp tc ng h các n lc ca Công c tài tr ri ro thiên tai Đông Nam Á (SEADRIF) nhm tăng cường kh năng phc hi tài chính ca các nước thành viên ASEAN chng li các ri ro thiên tai và khí hu, vi s h tr ca Ban Thư ký ASEAN và Ngân hàng Thế gii. Chúng tôi hoan nghênh quá trình nhm tiến ti vic vn hành nhóm bo him ri ro thiên tai dành cho CHDCND Lào và My-an-ma và vic thành lp nhóm công tác k thut v Chương trình Bo v Tài sn công nhm m rng phm vi bo him sang các nước thành viên ASEAN khác. Chúng tôi chào mng tt c các nước thành viên ASEAN+3 khác tham gia SEADRIF và khuyến khích các đi tác tài tr ngoài khu vc ASEAN+3 ng h sáng kiến này.

Đnh hướng chiến lược ca Tiến trình Tài chính ASEAN+3

17. Chúng tôi ghi nhn tiến trình tho lun ti “Đnh hướng Chiến lược Tiến trình Tài chính ASEAN+3” và chúng tôi hoan nghênh vic thành lp bn nhóm công tác (WGs) bao gm “Tài chính Cơ s h tng (WG1)”, “Các công c cơ cu  vĩ mô (WG2)”, “Cng c bn vng tài chính ng phó ri ro thiên tai (WG3)” và “Tăng cường phi hp chính sách đi vi s tiến b công ngh (WG4)”. Chúng tôi kỳ vng các hot đng hiu qu ca các nhóm công tác s m ra tim năng trong vic trin khai các sáng kiến mi.

18. Chúng tôi ghi nhn s ci thin hiu qu tho lun theo ch đ trong phiên hp ERPD đã đem li nhiu cơ hi đ tp trung sc mnh tư duy ca các thành viên khu vc nhm gii quyết các thách thc đang ni lên, đc bit là trong quá trình chuyn đi cơ cu, theo mt cách tích cc. Chúng tôi ghi nhn s h tr ca AMRO trong vic thành lp Kho lưu tr trc tuyến Tiến trình Tài chính ASEAN+3 và chúng tôi trông đi vào s kin ra mt chính thc và trin khai hot đng mt cách thông sut trong tương lai. Chúng tôi khuyến khích các Th trưởng và Phó Thng đc tiếp tc ci thin hiu qu ca tiến trình tài chính ASEAN+3.

Kết lun

19. Chúng tôi bày t s trân trng đi vi Chính ph Bru-nây và Hàn Quc vì công tác t chc tuyt vi vi tư cách là Đng ch trì ca Tiến trình Hi ngh B trưởng Tài chính và Thng đc Ngân hàng Trung ương ASEAN +3 trong năm 2021. Chúng tôi mong đi hi ngh sp ti ti Colombo, Sri Lanka vào năm 2022. Campuchia và Trung Quc s là Đng ch tch ca Tiến trình các B trưởng Tài chính và Thng đc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 vào năm 2022.

Xem 181 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng