Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Kinh tế châu Á đang lấy lại đà tăng trưởng

Kinh tế châu Á đang lấy lại đà tăng trưởng

Ngân hàng phát trin châu Á (ADB) ti Báo cáo Trin vng phát trin châu Á tháng 4/2021 d báo tăng trưởng các nn kinh tế châu Á đang phát trin có th đt 7,3% năm 2021 và 5,3% năm 2022.

Tính riêng khu vc Đông Nam Á s đt tăng trưởng 4,4% năm 2021 và 5,1% năm 2022, trong đó, ADB nhn đnh kinh tế Vit Nam s tiếp tc tăng trưởng nhanh và n đnh mc 6,7% và 7,0% trong các năm 2021 và 2022.

Các nn kinh tế tiếp tc phc hi

Trong năm 2020, kinh tế ca các nước châu Á đang phát trin gim 0,2% và s phân hóa ni lên trong khu vc. B kìm hãm bi các đt phong ta trong nước và suy thoái toàn cu, tiêu dùng và đu tư đã kéo lùi tăng trưởng hu hết các nn kinh tế. Nam Á có mc suy gim ln nht do GDP ca n Đ gim sâu 8,0%. Khu vc Đông Nam Á cũng b gim đáng k, dn đu là Philippines gim 9,6%, tiếp đến là Thái Lan gim 6,1%. Hot đng kinh tế suy gim Trung Á do giá hàng hóa và lượng kiu hi gim, cùng vi lượng khách du lch st gim mnh đã khiến châu Á Thái Bình Dương rơi vào suy thoái. Đông Á thoát khi xu hướng suy gim chung và đt tăng trưởng dương trong năm 2020, nh vào s phc hi nhanh chóng ca Trung Quc vi mc tăng trưởng 2,3%.

S phc hi đã bt đu ti các nước châu Á đang phát trin, nhưng vi tc đ khác nhau. Tăng trưởng hu hết các nn kinh tế khu vc được tăng cường trong na cui năm 2020. Xut khu - đc bit là đ đin t và các sn phm liên quan đến đi dch COVID-19, như thiết b bo v cá nhân - đã tr thành mt đng lc quan trng giúp quá trình phc hi nhanh hơn mong đi. Điu này được th hin trong s hi phc lành mnh ca hot đng sn xut. Kinh tế phc hi đc bit mnh m khu vc Đông Á, nhưng yếu hơn nhng nơi khác, nht là Thái Bình Dương. Các xu hướng khác nhau cũng din ra trong th trường lao đng vi t l tht nghip gim không đng đu gia các nn kinh tế.

Hot đng du lch quc tế b đình tr đã gây ra s suy thoái nghiêm trng ti các nn kinh tế ph thuc vào du lch, như Georgia, Maldives, Thái Lan và nhiu quc đo ti Thái Bình Dương. Đáng ngc nhiên, lượng kiu hi tăng trung bình 0,7% trong 3 quý đu năm 2020 so vi năm 2019 khp các nước châu Á đang phát trin. Trong đó, dn đu là Bangladesh và Pakistan vi lượng kiu hi tăng hơn 15%. Ngược li, kiu hi gim sút ti đa s các nn kinh tế trong khu vc, nht là Trung Á, nơi có kiu hi chiếm t trng ln trong GDP.

Lm phát toàn phn ti khu vc châu Á đang phát trin ch gim mc không đáng k, t 2,9% năm 2019 xung 2,8% năm 2020. Vic tăng trưởng kinh tế ngày càng chùng xung, giá du và giá c hàng hóa toàn cu gim đã gây áp lc gim giá trong khu vc gn như c năm 2020. Nhưng điu này đã được bù đp bi giá lương thc tăng cao trong na đu năm, đc bit là ti Trung Quc và Nam Á. Do đó, lm phát toàn phn ch suy gim nh. Trong khi đó, giá du và lương thc toàn cu tăng tr li trong na cui năm 2020 khi nn kinh tế thế gii phc hi.

Theo ADB, hot đng kinh tế khu vc châu Á đang phát trin d kiến s phc hi trong năm 2021 và 2022 nếu các đt bùng phát COVID-19 mi được kim soát, cùng vi vic cu ni đa và hot đng kinh tế tiếp tc được cng c. Nhng tiến b trong vic trin khai vc xin và s phc hi nhu cu trong khu vc cũng như thế gii được kỳ vng s cng c đà tăng trưởng. Châu Á đang phát trin d kiến đttăng trưởng 7,3% năm 2021 và gim còn 5,3% vào năm 2022. Xu hướng tăng trưởng không đng đu trong khu vc, sau khi phc hi mnh trong năm 2021, mt s nn kinh tế Đông Á, và Nam Á (ch yếu là n Đ) s tăng trưởng chm li. Các nn kinh tế Trung Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương có mc tăng trưởng va phi hơn trong năm 2021 s tăng tc vào năm 2022.

Lm phát châu Á đang phát trin nhìn chung s tiếp tc tăng nh. Các đng lc lm phát s vn yếu mc dù giá hàng hóa quc tế tăng nhưng s chùng xung đáng k nhiu nn kinh tế s kim chế áp lc lm phát. Lm phát trung bình trong khu vc được d báo s gim t 2,8% năm 2020 xung 2,3% năm 2021, khi áp lc giá lương thc gim bt và lm phát gim n Đ và Trung Quc. Giá c năm 2022 được d báo s tăng 2,7%, ch yếu t Trung Quc, trong khi lm phát Trung Á và Nam Á thp hơn.

Thng dư tài khon vãng lai ca Châu Á đang phát trin được d báo s thu hp. Hot đng kinh tế lành mnh hơn s giúp nhp khu tăng nhanh hơn xut khu ti hu hết các nn kinh tế châu Á đang phát trin. Thng dư tài khon vãng lai ca khu vc được d báo s gim t t l 2,4% GDP năm 2020 xung 2,1% năm 2021, và 1,7% vào năm 2022. Tuy nhiên, s suy gim s không nh hưởng đến tt c các nn kinh tế. Các nn kinh tế xut khu hàng hóa s có s ci thin trong cán cân tài khon vãng lai.

Trin vng khu vc Đông Nam Á và Vit Nam

Châu Á đang phát trin phi đi mt vi s phc hi không đng đu do tác đng kéo dài ca đi dch COVID-19. Mt s nn kinh tế tiếp tc vt ln vi vic kim chế s lây lan ca vi rút và các biến th mi ca nó. Các nn kinh tế ph thuc vào du lch Thái Bình Dương và mt s nơi khác phi đi mt vi mt quá trình phc hi chm chp. Ngược li, mt s ít nn kinh tế trong khu vc đã kim chế được các đt bùng phát trong nước và đang được hưởng li t s phc hi ca cu thế gii s tiếp tc cho thy kh năng phc hi và phát trin.

Khu vc Đông Nam Á được d báo tăng trưởng 4,4% năm 2021 và 5,1% năm 2022. Các chương trình tiêm chng cùng vi các chính sách tài khóa và chính sách tin t m rng được kỳ vng nâng đ s phc hi nhu cu ni đa. Nhng yếu t này đang tr nên rõ ràng ti Indonesia, Malaysia và Singapore, nơi các nn kinh tế đang hưởng li t chính sách tài chính h tr. Ti Philippines, kích thích tài chính t chi tiêu cho cơ s h tng và an sinh xã hi s thúc đy quá trình phc hi. Brunei Darussalam và Vit Nam là nhng quc gia không b rơi vào suy thoái trong năm 2020, và tiếp tc đt tăng trưởng cao hơn trong nhng năm ti. Ngược li vi trin vng kinh tế tích cc ca tiu vùng, tăng trưởng kinh tế ca Myanmar được d báo s gim 9,8% năm 2021 do bt n v chính tr làm trm trng thêm các vn đ kinh tế vn đã b nh hưởng nng n bi đi dch COVID-19.

Theo đánh giá ca ADB, kinh tế Vit Nam s tiếp tc tăng trưởng nhanh và n đnh mc 6,7% năm 2021 và 7,0% năm 2022 nh thành công trong kim chế dch COVID-19. Các đng lc tăng trưởng là công nghip, đc bit là các ngành sn xut đnh hướng xut khu, tăng cường đu tư, và m rng thương mi. Công nghip được d báo tăng 9,5% năm 2021, đóng góp 3,5 đim % vào tăng trưởng GDP. Ngành này đã có mt khi đu mnh m trong quý I/2021 và đã tăng 6,3% so vi cùng kỳ năm 2020. Ch s PMI tăng 53,6% trong tháng Ba, là mc cao nht k t tháng 1/2019. Các doanh nghip - nước ngoài và trong nước -được kỳ vng s tiếp tc thành lp mi nh trin khai tiêm chng vc xin COVID-19 đã cho phép vic đi li thun li hơn t các nước đến Vit Nam. S phc hi kinh tế ca các đi tác thương mi ln s làm tăng nhu cu xut khu sn phm chế to cùng vi s tăng trưởng nhanh chóng ca lĩnh vc xây dng. Ngành dch v được kỳ vng s hi phc mc 6,0% trong năm 2021, đóng góp 2,3 đim % cho tăng trưởng GDP. Ngành nông nghip cũng được d báo tiếp tc có s chuyn biến v cơ cu, tiếp cn các th trường xut khu ln hơn thông qua các tha thun thương mi t do cùng vi vic giá lương thc toàn cu tăng cao do sc cu ln hơn.

Tăng trưởng đu tư s là mt đng lc tăng trưởng chính trong năm nay và các năm tiếp theo. S thành công ca Vit Nam trong kim chế COVID-19 cùng vic Lut Đu tư, được thông qua vào tháng 1/2021, nhm gim bt các quy đnh trong hot đng kinh doanh được kỳ vng s thu hút thêm vn đu tư nước ngoài. Đăng ký đu tư trc tiếp nước ngoài đã tăng 17,8% trong quý I/2021 so vi cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng đu tư tng th s được thúc đy hơn na nh đu tư tư nhân tăng mnh.

Tiêu dùng tư nhân d kiến s phc hi song song vi đu tư tư nhân cùng vi mc lm phát thp. Trong quý I/2021, doanh s bán l đã tăng 5,1%, cho thy s phc hi lòng tin ca người tiêu dùng. Tâm lý kinh doanh đang lc quan vi 80% s người được hi kỳ vng các điu kin kinh doanh ci thin vào năm 2021. Lm phát trong quý đu tiên ca năm 2021 gim xung mc thp nht k t năm 2016 do chi phí vn ti gim và nhu cu thp hơn. Nhưng giá du quc tế tăng do nn kinh tế toàn cu s phc hi và tăng tiêu dùng trong nước có th s đưa lm phát lên khong 3,8% trong năm nay và 4,0% vào năm 2022.

Theo ADB

Xem 180 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng