Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
HDBank công bố Báo cáo thường niên 2020, xác định số hóa là chiến lược xuyên suốt năm 2021

HDBank công bố Báo cáo thường niên 2020, xác định số hóa là chiến lược xuyên suốt năm 2021

Ngân hàng Phát trin TP. H Chí Minh (HDBank) va công b Báo cáo thường niên năm 2020 vi ch đ “Happy Digital Bank”, nhn mnh chiến lược phát trin s hóa xuyên sut năm 2021 và ghi nhn các ch tiêu kinh doanh tăng trưởng mnh m.

Năm 2020, HDBank đã ghi du n năm đu tiên ca kế hoch 5 năm 2020-2025 vi vic hoàn thành xut sc các ch tiêu, nhim v đt kết qu tt nht t trước đến nay.

Theo công b trong BCTN 2020, tính đến 31/12/2020, HDBank có tng tài sn hp nht đt 319.127 t đng, tăng 39,1% so vi năm 2019 và hoàn thành 104,5% kế hoch. Huy đng vn t các t chc kinh tế và dân cư đt 208.953 t đng tăng 38,4% và hoàn thành 111% kế hoch. Dư n tín dng đt 188.228 t đng, tăng 23% hoàn thành 105,8% kế hoch. Li nhun trước thuế đt 5.818 t đng, tăng 15,9% và hoàn thành 102,8% kế hoch năm 2020. T sut sinh li trên vn ch s hu (ROE) và t sut sinh li trên tài sn (ROA) đt ln lượt 20,6% và 1,7%. HDBank đã tăng vn điu l t 9.810 t lên hơn 16.088 t thông qua chia c tc và c phiếu thưởng vi tng t l 65%, mc cao nht toàn ngành.

T l n xu/cho vay khách hàng ti ngân hàng m đt 0,93%, thuc nhóm ngân hàng có t l n xu thp nht. HDBank là mt trong s nhà băng đu tiên hoàn thành sm c 3 tr ct qun tr ri ro theo chun mc Basel II. Cơ quan xếp hng tín nhim Moody’s mi đây tiếp tc dành cho HDBank mc xếp hng B1 vi trin vng n đnh.

Đng hành cùng nn kinh tế, năm 2020, HDBank đã dành 34.000 t đng cho vay ưu đãi, thc hin gia hn thi gian tr n, min gim lãi vay nhm h tr khách hàng b nh hưởng bi đi dch Covid-19.

Trong mt năm nn kinh tế và đi sng người dân gp nhiu khó khăn, HDBank tiếp tc nêu cao văn hóa nhân văn ca doanh nghip thông qua nhng chương trình thin nguyn trên khp c nước, chia s khó khăn vi nhng hoàn cnh kém may mn bng các h tr vt cht và tinh thn giàu ý nghĩa.

Hi nhp k nguyên s vi s uyn chuyn, linh hot thích ng môi trường kinh doanh khó khăn mùa dch, trong năm 2020, HDBank trin khai chiến lược chuyn đi s mnh m trên toàn din hot đng vn hành và kinh doanh. Chiến lược s hóa đã đóng góp quan trng thúc đy kết qu kinh doanh ca HDBank và góp sc nâng cao v thế cũng như  năng lc cnh tranh ca ngân hàng. Tiêu biu là ngân hàng s HDBank Happy Digital Bank vi ng dng “Di HDBank” đã giúp khách hàng thc hin các giao dch tài chính mi lúc mi nơi, văn minh và tin li. Cùng vi đó, HDBank đã tiên phong trin khai xác thc thông tin khách hàng trc tuyến (eKYC) và là ngân hàng thương mi Vit Nam đu tiên thc hin phát hành, cung cp dch v thanh toán, bo lãnh tín dng thư (L/C) trên nn tng công ngh blockchain.

Vi tâm thế sn sàng bt phá hơn na trong cuc chuyn đi s, HDBank s xây dng, cng c vng chc các nn tng và cp nhp ti ưu công ngh mi. Trong đó, s hóa xuyên sut quy trình là mt trong nhng đng lc thúc đy doanh thu, ti ưu hóa chi phí trên phương châm ly khách hàng làm trng tâm. Đây cũng là cơ s, b phóng đ ngân hàng hướng đến thc thi các mc tiêu cao, tm nhìn xa trong chng đường sp ti.

Kết thúc quý I/2021, HDBank gi vng đà tăng trưởng mnh m vi li nhun trước thuế kh quan, vượt 2.100 t đng, tăng hơn 68% so vi quý I/2020.

Mc tiêu 2021 và các năm tiếp sau, HDBank Happy DigitalBank, Ngân hàng s hin đi, hnh phúc ca HDBank được đnh hướng tiếp tc phát trin vì s Hnh phúc ca khách hàng, CBNV và cng đng xã hi.

Xem 614 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng