Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
NamABank tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số

NamABank tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số

Ngày 29/4, Ngân hàng Nam Á (NamABank) đã t chc thành công Đi hi đng c đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, thông qua nhiu quyết đnh quan trng, tiếp tc chú trng gia tăng đu tư và áp dng công ngh, to nhng bước tiến mi trong chuyn đi s và tiến ti hoàn chnh mô hình tài chính toàn din.

ĐHĐCĐ thường niên NamABank đã đng thun thông qua các kế hoch kinh doanh quan trng nhm tăng trưởng quy mô hot đng trong năm 2021 như: Tng tài sn đt 148.000 t đng, tăng 10,2% so vi năm 2020; Huy đng vn cá nhân, t chc kinh tế và phát hành giy t có giá đt 122.000 t đng, tăng 16% so vi năm 2020, mc tiêu kỳ vng và phn đu Li nhun trước thuế hp nht đt 1.400 t đng …

Trong bi cnh dch Covid-19 kéo dài nh hưởng không nh đến nn kinh tế nói chung và ngành tài chính ngân hàng nói riêng, đây là nhng ch tiêu thách thc nhưng vi nn tng vng chc, NamABank kỳ vng sm hoàn thành nhng mc tiêu mang tính n đnh, an toàn, phát trin bn vng, hướng đến hoàn chnh mô hình tài chính toàn din, bênh cnh tăng cường trách nhim xã hi trong bi cnh mi.

Đ hoàn thành mc tiêu kinh doanh quan trng này, NamABank s tiếp tc trin khai và hoàn chnh mô hình tài chính toàn din, gia tăng tin ích và tri nghim khách hàng trên cơ s 2 yếu t ct lõi là Công ngh và Con người đã, đang và s được NamABank tiếp tc đu tư và nâng cao trong thi gian ti. ĐHĐCĐ thường niên NamABank cũng đã phân tích và ch ra các mc tiêu kinh doanh năm 2021 được HĐQT, Ban Tng Giám đc xây dng là hết sc th thách và rt áp lc đ hoàn thành, trong đó nhìn nhn kỳ vng v ch tiêu li nhun là mc phn đu, nhưng s ch đng điu hành đ bo đm hiu qu, an toàn hot đng và phát trin bn vng cho Ngân hàng trong tình hình mi.

NamABank xác đnh, s hóa tiếp tc là chiến lược mũi nhn trong mi hot đng Ngân hàng. NamABank s tiếp tc có nhng bước tiến mnh m v chuyn đi s vi mc tiêu qun tr, điu hành trên nn tng s, to ra các sn phm dch v khác bit mang đến nhng tri nghim tt nht cho khách hàng. Hin Ngân hàng đã hoàn thin và nâng cp liên tc h sinh thái công ngh (Robot OPBA - VTM OneBank - App OpenBanking). Đng thi, hoàn tt xây dng và đưa vào vn hành giai đon đu h thng nhn din đnh danh đin t (eKYC) nhm tin íchhóa quy trình xác minh, giúp khách hàng gim bt thi gian, chi phí đến quy giao dch trc tiếp.

Song song vi đy mnh s hóa nghip v và hot đng ngân hàng, NamABank đã và s tiếp tc nâng cao năng lc tài chính và năng lc qun tr theo chun mc Basel II, hướng đến áp dng các chun mc cao hơn na (Basel III), tiếp cn các khung qun tr hiu qu, hin đi ca khu vc và thế gii. Trước đó, trong năm 2020, Nam A Bank đã hoàn tt tr ct 2 Basel II, góp phn nâng tm qun tr ri ro trên toàn h thng. Năm 2020 và nhng tháng đu năm 20221, NamABank tiếp tc được Moody’s duy trì mc xếp hng tín nhim B2. Bên cnh đó, thi gian qua NamABank cũng đã đy mnh vic kết ni vi các đi tác mi có năng lc và tim lc tài chính đ hp tác và h tr các ngun lc v vn, công ngh, kinh nghim hot đng… cùng NamABank nhm to tin đ cho sc bt phát trin ca ngân hàng trong giai đon mi 2021-2025..

ĐHĐCĐ thường niên NamABank cũng đã thông qua vic chi tr c tc vi mc chia c tc là 14,68%. NamABankchi tr c tc bng c phiếu nhm mc tiêu h tr cho kế hoch tăng vn điu l, giúp Ngân hàng có nn tng tài chính n đnh đ tiếp tc phát trin bn vng và ln mnh hơn. Đng thi, thông qua vic tăng vn điu l trong giai đon tiếp theo lên 8.564 t đng thông qua tr c tc bng c phiếu, chào bán c phiếu ra công chúng cho c đông hin hu và chào bán riêng l. Bên cnh đó, vi vic hoàn thành niêm yết C phiếu NAB ca NamABank lên sàn UPCoM tháng 10/2020 và cũng đã được ĐHĐCĐ thường niên NamABankchp thun duyt chuyn niêm yết ti S Giao dch chng khoán Tp.HCM s là đng lc và góp phn nâng cao năng lc qun tr minh bch, hiu qu ca NamABank trong thi gian ti

Bên cnh đó, Đi hi cũng thông qua nhiu quyết sách quan trng khác v hot đng kinh doanh, công tác qun tr Ngân hàng, chiến lược nhân s, tiếp tc “ph sóng” mng lưới, kế hoch phát trin sn phm, dch v

Trên cơ s được Đi hi đng thun v mt chiến lược, năm 2021, NamABankcam kết tiếp tc n lc thc thi s chun mc, minh bch và hiu qu trong mi hot đng đ đáp li s ng h ca các c đông, s hp tác ca khách hàng cũng như s tin tưởng ca NHNN.

Xem 569 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng