Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
VietinBank đồng hành cùng Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021

VietinBank đồng hành cùng Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021

Ngày 27 - 30/4/2021, UBND tnh Tha Thiên Huế t chc Tun l Chuyn đi s - Huế 2021; Đi din Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) - bà Nguyn Th Nga, Phó Giám đc VietinBank Tha Thiên Huế đã trình bày tham lun và tham gia đi thoi ti Chương trình.

Tun l Chuyn đi s - Huế 2021 có s tham gia ca các đơn v đu ngành v công ngh s và hơn 500 doanh nghip trong và ngoài tnh Tha Thiên Huế. Chương trình là cơ hi giúp các doanh nghip kết ni, m rng h sinh thái đi tác, tiếp cn các ng dng công ngh nhm chuyn đi s hiu qu; t đó to đng lc phát trin kinh tế - xã hi ca tnh Tha Thiên Huế nói riêng và c nước nói chung.

Tham gia Tun l Chuyn đi s - Huế 2021, VietinBank Tha Thiên Huế hân hnh là đơn v tài tr đng hành góp phn làm nên thành công ca Chương trình. Đng thi, VietinBank Tha Thiên Huế cũng có gian hàng gii thiu, cung cp các sn phm dch v (SPDV) gii pháp tài chính hàm lượng công ngh cao, ưu vit ti cơ quan Nhà nước và các doanh nghip trên đa bàn tnh tham d Chương trình.

Tham gia gian hàng ca VietinBank Tha Thiên Huế, các khách hàng, doanh nghip đã được tri nghim s dng các SPDV và được cán b Chi nhánh gii thiu chi tiết v các tính năng, chính sách, ưu đãi ca tng sn phm.

Trong đó, sn phm Ngân hàng đin t VietinBank eFAST và gói tài khon thanh toán dành cho khách hàng doanh nghip đã thu hút được s quan tâm đông đo và đánh giá cao t phía khách hàng, đi tác. Đc bit, ngay ti Chương trình, rt nhiu khách hàng đã đăng ký s dng VietinBank eFAST cùng nhiu SPDV khác ca VietinBank.

Ti phn tho lun Chuyên đ "Chuyn đi s trong doanh nghip tnh Tha Thiên Huế" do S Kế hoch và Đu tư tnh ch trì, đi din VietinBank - bà Nguyn Th Nga, Phó Giám đc VietinBank Tha Thiên Huế đã trình bày tham lun vi ch đ “B gii pháp chuyn đi s dành cho doanh nghip” ca VietinBank và nhn được s đánh giá cao t các đi biu tham d Chương trình.

Bên cnh đó, Phó Giám đc Chi nhánh Nguyn Th Nga cũng là mt trong nhng đi biu cùng vi các đi din UBND tnh Tha Thiên Huế, các s, ban, ngành tham gia đi thoi trc tiếp vi doanh nghip v nhng đnh hướng, khó khăn, vướng mc trong quá trình chuyn đi s.

Vic tham gia vào Tun l Chuyn đi s - Huế 2021 đã góp phn giúp VietinBank nói chung và VietinBank Tha Thiên Huế qung bá các SPDV ưu vit, tin ích ti các khách hàng, doanh nghip; đng thi tiếp tc khng đnh thương hiu là đơn v tiên phong trong lĩnh vc s hóa trên c nước.

Xem 534 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng