Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Ngân hàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do Covid-19

Ngân hàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do Covid-19

Thông tư 03/2021/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước ban hành mi đây s h tr được nhiu khách hàng hơn trong vic cơ cu li dòng tin, phc hi sn xut kinh doanh cũng như gim áp lc trích lp ca các ngân hàng thương mi, t đó có điu kin đng hành cùng doanh nghip khc phc các khó khăn do tác đng ca dch Covid-19.

Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam quy đnh v vic t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cu li thi hn tr n, min, gim lãi, phí, gi nguyên nhóm n nhm h tr khách hàng chu nh hưởng bi dch Covid 19 (sau đây gi là Thông tư 03) quy đnh 2 ni dung chính: Cơ cu li thi hn tr n, min gim lãi, phí; và phân loi n, gi nguyên nhóm n và trích lp d phòng ri ro.

Nhng ni dung chính được sa đi, b sung

Vic cơ cu li thi hn tr n, min gim lãi, phí được sa đi, b sung ti khon 2, khon 3 Điu 1 Thông tư 03. C th:

Quy đnh v thi gian khon n phát sinh: Áp dng đi vi khon n phát sinh trước ngày 10/6/2020 thay vì trước ngày 23/01/2020 theo quy đnh ti Thông tư 01.

Quy đnh v thi gian phát sinh nghĩa v tr n gc và/hoc lãi ca khon n: Trong khong thi gian t ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021 thay vì t ngày 23/01/2020 đến ngày lin k sau 03 tháng k t ngày Th tướng Chính ph công b hết dch Covid 19 quy đnh ti Thông tư 01.

Quy đnh thi gian cơ cu li thi hn tr n ti đa: Không vượt quá 12 tháng k t ngày TCTD thc hin cơ cu li thi hn tr n thay vì không vượt quá 12 tháng k t ngày cui cùng ca thi hn cho vay, cho thuê tài chính quy đnh Thông tư 01.

Quy đnh v thi gian TCTD thc hin vic cơ cu li thi hn tr n, min, gim lãi, phí cho khách hàng (được b sung mi so vi Thông tư 01): TCTD thc hin đến ngày 31/12/2021.

Vic phân loi n, gi nguyên nhóm n và trích lp d phòng ri ro được sa đi, b sung ti khon 4, khon 5 Điu 1 Thông tư 03. C th:

V vic gi nguyên nhóm n và phân loi n: V cơ bn ni dung Thông tư 03 tiếp tc kế tha đnh hướng ti Thông tư 01, trong đó tiếp tc cho phép TCTD gi nguyên nhóm n đi vi s dư n được cơ cu li thi hn tr n, min gim lãi, phí theo quy đnh ti Thông tư 01, Thông tư 03 đ to điu kin h tr, cho vay mi, góp phn n đnh sn xut kinh doanh, h tr, tháo g khó khăn cho khách hàng b nh hưởng bi dch Covid-19.

V trích lp d phòng ri ro (được b sung mi so vi Thông tư 01): Thông tư 03 yêu cu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phi xác đnh s tin d phòng c th phi trích b sung và thc hin phân b s tin này trong 3 năm, ti thiu 30% ti thi đim cui năm 2021, ti thiu 60% ti thi đim cui năm 2022 và 100% ti thi đim cui năm 2023.

V phân loi n, trích lp d phòng t ngày 01/01/2024 (được b sung mi so vi Thông tư 01): K t ngày 1/1/2024, TCTD thc hin phân loi và trích lp d phòng đi vi toàn b dư n, cam kết ngoi bng ca khách hàng có s dư được cơ cu li, min gim lãi s được thc hin hoàn toàn theo Thông tư 02.

Theo quy đnh sa đi, TCTD cơ cu li thi hn tr n đi vi s dư n ca khon n khi đáp ng đ 8 điu kin. Trong đó, khon n phi phát sinh trước ngày 10/6/2020 t hot đng cho vay, cho thuê tài chính và phát sinh nghĩa v tr n gc và/hoc lãi trong khong thi gian t ngày 23/1/2020 đến ngày 31/12/2021. Bn d tho thông tư hi tháng 1/2021 tng quy đnh thi gian phát sinh nghĩa v tr n ngn hơn (23/1/2020-31/3/2021).

Ngoài ra, s dư n ca khon n được cơ cu li thi hn tr n thuc mt trong các trường hp hoc s dư n còn trong hn hoc quá hn đến 10 ngày t ngày đến hn thanh toán, thi hn tr n theo hp đng, tha thun; hoc s dư n ca khon n phát sinh trước ngày 23/1/2020 và quá hn trong khong thi gian t ngày 23/1/2020 đến ngày 29/3/2020; hoc s dư n ca khon n phát sinh t ngày 23/1/2020 và quá hn trước ngày 17/5/2021.

Bên cnh đó, khon n đó phi được TCTD đánh giá là ca khách hàng không có kh năng tr n đúng hn n gc và/hoc lãi theo hp đng, tha thun do doanh thu, thu nhp st gim bi nh hưởng ca dch Covid-19. Điu kin này nhn mnh vai trò đưa ra đánh giá t phía ngân hàng, trong khi Thông tư cũ không đ cp đến.

Cùng vi đó, khách hàng phi có đ ngh được cơ cu li thi hn tr n và TCTD đánh giá khách hàng có kh năng tr n đy đ n gc và/hoc lãi theo thi hn tr n được cơ cu li.  TCTD không thc hin cơ cu li thi hn tr n đi vi khon n vi phm quy đnh pháp lut.

Thi gian cơ cu li thi hn tr n (k c trường hp gia hn n) cũng cn phù hp vi mc đ nh hưởng ca dch Covid-19 đi vi khách hàng và không vượt quá 12 tháng k t ngày TCTD thc hin cơ cu li thi hn tr n. V điu kin thi gian, vic thc hin cơ cu li thi hn tr n cho khách hàng thc hin đến ngày 31/12/2021.

Vic b sung thêm các điu kin đ cho phép tái cơ cu các khon n s h tr doanh nghip vay vn sn xut, khi các khon vay được xếp vào din được cơ cu s được gia hn v thi gian tr n, làm gim bt áp lc chi phí tài chính lên doanh nghip trong giai đon phc hi sn xut sau dch Covid-19.

Doanh nghip và ngân hàng đu được li

Theo các chuyên gia, vic ban hành Thông tư 03 s h tr các doanh nghip thun li hơn trong vic phc hi kinh doanh cũng như gim áp lc trích lp ca các ngân hàng thương mi.

Trước hết, đi vi doanh nghip, phm vi khon n được cơ cu và gi nguyên nhóm n được m rng hơn so vi Thông tư 01. Do vy, Thông tư 03 s h tr được nhiu khách hàng (doanh nghip) hơn trong vic cơ cu li dòng tin, phc hi sn xut kinh doanh. Đng thi, khách hàng được cơ cu li n phù hp vi dòng tin do b nh hưởng bi dch Covid-19 mà không b chuyn sang nhóm n có mc đ ri ro cao hơn. Bên cnh đó, quy đnh mi còn khuyến khích TCTD cho vay mi khách hàng đ duy trì, phc hi sn xut kinh doanh, tng bước vượt qua khó khăn, thc hin tr n đúng hn cho TCTD theo thi hn cơ cu li do tm thi chưa phi ghi nhn ri ro thc tế đi vi s dư n b nh hưởng bi dch Covid 19 (thông qua vic gi nguyên nhóm n cho khách hàng).

Đi vi các NHTM, vic điu chnh các mc thi gian phù hp vi tình hình din biến dch Covid-19 giúp các TCTD, chi nhánh NHNg có điu kin đng hành cùng doanh nghip khc phc các khó khăn do tác đng ca dch Covid-19, theo đó, các TCTD s đưa ra phương án h tr khách hàng c th, kp thi hơn.

Thông tư 03 đã quy đnh c th s dư n ca khon n được xem xét cơ cu li thi hn tr n, min gim lãi phí và gi nguyên nhóm n theo Thông tư 01 và Thông tư 03 (trong đó cho phép cơ cu li thi hn tr n, min gim lãi đi vi s dư n ca khon n phát sinh trước ngày 10/6/2020, thay vì 23/1/2020 như quy đnh Thông tư 01, đng thi đt ra c th thi đim kết thúc cơ cu li thi hn tr n, min gim lãi là 31/12/2021).

Theo phân tích ca Công ty chng khoán Vietcombank (VCBS), vi vic cho phép cơ cu các khon n phát sinh trong giai đon t 23/1/2020 đến 10/6/2020, các ngân hàng có th xem xét m rng lượng dư n tái cơ cu vi thi hn giãn n ti đa 12 tháng.

Bên cnh đó, vic kéo giãn thi hn trích lp cho lượng dư n tái cơ cu đến hn đng lot trong năm 2021 s giúp các ngân hàng tránh được tình trng chi phí trích lp d phòng tăng đt biến trong mt khon thi gian ngn.

Đng thi, quy đnh mi v vic trích lp d phòng s đm bo cng c ngun d phòng đ x lý ri ro, góp phn đm bo an toàn h thng ngân hàng.

Vic thc hin phân b trích lp d phòng theo l trình trong 3 năm s tháo g khó khăn cho các TCTD trong vic: (i) Gim ti khi lượng công vic, chi phí phát sinh trong hot đng cho vic thc hin trích lp d phòng ri ro; (ii) Linh hot hơn trong kế hoch tài chính khi TCTD có th ch đng thc hin vic trích lp d phòng b sung trong năm nhưng phi đm bo đến kỳ phân loi, trích lp d phòng cui mi năm, TCTD thc hin trích lp d phòng b sung đy đ theo t l ti thiu quy đnh ti Thông tư 03. T đó, to điu kin đ các TCTD gim mt bng lãi sut cho vay, min, gim lãi, phí dch v cho khách hàng do TCTD được gim áp lc trích lp d phòng ngay theo quy đnh ti Thông tư 02.

Vi Thông tư 03, NHNN cho phép các t chc tín dng cơ cu li thi hn tr n vi các khon n phát sinh nghĩa v tr n trong khong thi gian t ngày 23/1/2020 đến hết năm 2021.

Trước đó, Thông tư 01 ch cho phép tái cơ cu vi các khon n phát sinh nghĩa v t 23/01/2020 đến sau 3 tháng t ngày Th tướng công b hết dch. Vic đó gây khó khăn cho t chc tín dng khi xác đnh các khon n đ điu kin đ tái cơ cu, cũng như theo dõi và hch toán trong kế toán khi ngày ly mc có th không trùng vi kỳ hoch toán kế toán ca ngân hàng.

Theo DIV

Xem 294 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng