Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
OCB đặt mục tiêu lãi trước thuế 5.500 tỷ đồng

OCB đặt mục tiêu lãi trước thuế 5.500 tỷ đồng

Ngày 28/4, Ngân hàng Phương Đông (OCB) t chc Đi hi đng c đông năm 2021 vi nhiu ni dung quan trng v kế hoch kinh doanh, chia c tc, tăng vn điu l,…

Hot đng năm 2020 được coi là mt năm có nhiu thách thc vi nn kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng, tuy nhiên vi nhng chiến lược kp thi và thích ng nhanh nhy, OCB đã tiếp tc hoàn thành vượt ch tiêu kế hoch đ ra.

Li nhun trước thuế ca ngân hàng tăng 37% so vi năm trước đt 4.419 t đng, hoàn thành 101% kế hoch. Ngân hàng đã vươn lên Top 2 trong các ngân hàng TMCP v t sut li nhun bình quân ROAA và ROEA (ln lượt đt 2,61% và 24,42%), Top 10 các NHTM c phn v li nhun trước thuế và Top 4 ngân hàng hiu qu nht Vit Nam do Forbes bình chn.

Tính ti 31/12/2020, tng tài sn ca OCB đt 152,5 nghìn t đng, tăng 29% trong đó dư n tín dng th trường 1 đt 90,2 nghìn t đng, tăng 24%.  S dư huy đng tin gi khách hàng cũng ghi nhn tăng trưởng cao 27% đt 108,4 nghìn t đng.

"Kết qu kinh doanh đt được trong năm 2020 góp phn đánh du vic hoàn thành mc tiêu 5 năm giai đon 2016-2020 ca OCB vi tng tài sn tăng 2,4 ln, vn điu l tăng 2,73 ln, vn ch s hu tăng 3,7 ln, li nhun tăng 9 ln", Ch tch HĐQT Trnh Văn Tun cho biết.

Đu năm 2021, ngân hàng thành công đưa c phiếu OCB niêm yết trên S giao dch Chng khoán TP HCM (HOSE) đưa giá tr vn hoá ca OCB đt trên 25.000 t đng, là bước tiến quan trng khng đnh v thế và tính minh bch ca ngân hàng. Hin ti OCB có hơn 9.000 c đông so vi mc 4.000 c đông vào thi đim bt đu niêm yết, điu này cho thy s quan tâm ca nhiu nhà đu tư đến c phiếu OCB.

Da trên nhng kết qu kh quan năm 2020, Hi đng Qun tr (HĐQT) trình Đi hi đng c đông kế hoch kinh doanh năm 2021 vi mc tiêu tăng trưởng tín dng 25%, li nhun trước thuế đt 5.500 t đng, tăng 25% so vi năm 2020 và mc tiêu c tc 20 - 25%.

Đ đt được nhng mc tiêu trên, ngân hàng cho biết s tp trung vào mng bán l và các phân khúc ưu tiên, ti ưu hoá v công ngh, đy mnh sn phm dch v ngân hàng s, trin khai nâng cao h thng qun tr ri ro theo chun mc nâng cao ca Basel II và đy mnh hp tác chiến lược vi các đi tác quc tế đ huy đng vn giá tt.

"Chúng tôi đnh hướng đưa OCB tr thành ngân hàng trong Top 5 các ngân hàng thương mi c phn tư nhân ti Vit Nam", ông Trnh Văn Tun chia s.

Ch tch OCB cho biết năm 2020 cũng đánh du nước nhy vt ca ng dng ngân hàng s OCB OMNI vi s lượng khách hàng tăng 66%, s lượng giao dch trc tuyến tăng trưởng 250%, t trng s lượng giao dch trên OCB OMNI trên tng giao dch đt 83%. OCB là ngân hàng duy nht ti Vit Nam đt gii thưởng "Ngân hàng chuyn đi s tt nht Vit Nam 2020" do Tp chí tài chính quc tế IFM trao tng. Đây chính là nn tng đ năm 2021 OCB d kiến có nhiu bt phá v mt chuyn đi s.

Đc bit, sau cuc thi Open API Challenge va qua, OCB tiếp tc làm vic vi 2 đi tác Fintech đ phát trin sn phm t nn tng này. Nn tng Open API được xây dng và kỳ vng cho phép các bên th ba tiếp cn vào Sandbox (cơ chế th nghim) ca OCB đ phát trin nhng sn phm tài chính trên cơ s chia s tài nguyên vi ngân hàng… Nhng bước đi này s giúp s hóa vn là chiến lược trng tâm và góp phn đưa OCB tr thành ngân hàng hàng đu trong lĩnh vc này ti Vit Nam.

Đi hi đng c đông cũng xem xét thông qua phương án tăng vn điu l t 10.959 t đng lên 14.449 t đng, tương đương tăng 32%.

Vic tăng vn d kiến được thc hin qua ba hình thc: phát hành gn 274 triu c phiếu đ tr c tc bng c phiếu t l 25%; bán ra khong 5 triu c phiếu theo chương trình ESOP và chào bán riêng l 70 triu c phiếu cho nhà đu tư trong và ngoài nước.

Trước đó, trong năm 2020, ngân hàng đã thc hin thành công tăng vn thêm hơn 3.000 t đng bng phát hành riêng l cho đi tác ngoi Aozora Bank đến t Nht Bn và phát hành c phiếu tr c tc vi t l 25%. Hin ti, Aozora Bank đang là c đông chiến lược nm 15% vn ch s hu ca ngân hàng và có 2 thành viên tham gia HĐQT ca OCB.

Ngân hàng cũng trình đi hi mt s vn đ khác như mc chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kim soát, sa đi điu l, la chn công ty kiếm toán và u quyn cho HĐQT mt s vn đ trong hot đng ca ngân hàng thuc thm quyn ca ĐHĐCĐ.

Xem 918 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng