Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Ngân hàng “đón” chu kỳ tăng trưởng mới

Ngân hàng “đón” chu kỳ tăng trưởng mới

Trong bi cnh hu hết th giá c phiếu tăng trưởng n tượng, nhiu ngân hàng cũng tranh th gi vn đ chun b cho chu kỳ tăng trưởng mi.

Trong xu hướng này, có không ít nhà đu tư đt nim tin vào nhng c phiếu ngân hàng nh đã hoàn tt x lý xong các khon n xu VAMC, xây dng nn tng qun tr ri ro theo chun Basel II và bt đu vn hành các d án công ngh s trong tham vng bán l.

C phiếu tăng trưởng n tượng

T cui năm ngoái đến nay, "c phiếu vua" đã tr li v thế ca mình, dn dt th trường tăng đim nhiu phiên liên tiếp. Theo đó, th giá hàng lot ngân hàng đu có mc tăng trưởng n tượng, t ngân hàng có quy mô tài sn ln cho đến nh, như Vietcombank, hay nhóm ngân hàng tiếp theo là VPBank, Techcombank, VIB,…Không ch con s tương đi, th giá xét v tuyt đi cũng có nhng bước tăng giá n tượng, cá bit có ngân hàng th giá vượt mc 100.000 đng/c phiếu, mt vài ngân hàng vượt mc 50.000 đng/c phiếu.

Nhưng n tượng còn nm các ngân hàng nh, k c nhng ngân hàng ch mi đăng ký giao dch UPCoM. Chng hn như c phiếu BVB ca Ngân hàng Bn Vit, tính đến ngày 21-4 đã tăng gn 26% so vi hi đu tháng 2. So vi các ngân hàng quy mô va và nh có th giá tăng trong thi gian qua, mc tăng trưởng này tuy không quá ni tri, nhưng đà tăng được gi vng liên tc đi cùng thanh khon giao dch n đnh.

Không ch có th giá và thanh khon c phiếu nm trong xu hướng tăng là ch báo cho thy s hp dn ca c phiếu ngân hàng, mi quan tâm ca nhà đu tư cũng ngày càng tăng lên đáng k th hin qua s lượng c đông.

Trong bi cnh th giá BVB tăng gn 40% k t khi niêm yết vào hi tháng 7 năm ngoái, s lượng c đông ca ngân hàng này tăng t 900 c đông đến hin nay là gn 6.500 c đông. Điu này không ch cho thy ngân hàng không ch ngày càng "đi chúng" hơn, minh bch hơn, mà còn cho thy rt nhiu nhà đu tư đt nim tin vào các c phiếu nh mi lên sàn.

Có nhiu lý gii cho lý do tăng trưởng tt cho nhóm ngân hàng. Đó là li nhun báo cáo ca ngành ngân hàng tích cc hơn so vi các d báo vào thi đim đu đi dch Covid-19 bùng phát. Trong khi đó, v khía cnh vĩ mô, thông tin lc quan vi ngành ngân hàng cũng ngày càng nhiu hơn trong bi cnh kỳ vng kinh tế hi phc. Các ngân hàng cũng đy nhanh xóa n xu và tăng cường trích lp d phòng bao n xu trong quí 4-2020.

Theo các chuyên gia phân tích, b qua yếu t giá c phiếu trong ngn hn, các nhà đu tư hin đt nhiu kỳ vng vào tim năng tăng trưởng trung và dài hn ca ngân hàng. Điu này là có cơ s khi ngành ngân hàng hin nay đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mi vi nhiu d án p . Trong bi cnh này, c phiếu các ngân hàng nh cũng hp dn không kém vì tim năng tăng trưởng cao.

Chun b cho chu kỳ tăng trưởng mi

Nói ngân hàng chun b bước vào chu kỳ tăng trưởng mi là vì nếu đim li, hu hết các ngân hàng hin ti đu kết thúc giai đon kế hoch "5 năm". Theo đó, năm 2020 được xem là năm "thiết lp nn tng", còn năm 2021 hin nay s là năm bt đu chuyn đi mnh m.

Mc dù dch bnh Covid-19 xut hin vào năm ngoái, nhưng "ni lc" cho tăng trưởng vn đang được các ngân hàng chun b ráo riết, có th nhìn thy qua các kế hoch tăng vn đ tăng năng lc tài chính nhiu nhóm ngân hàng có quy mô tài sn khác nhau. Đ đón chu kỳ tăng trưởng mi, nhng ngân hàng nh và có mc vn pháp đnh trong nhiu năm qua như Bn Vit cũng không th nm ngoài cuc chơi.

Theo t trình hp đi hi c đông thường niên 2021 mi đây, Ngân hàng Bn Vit d kiến s tăng vn thêm ti đa 1.050 t đng trong năm 2021 và năm 2022. Giai đon 1 d kiến s nâng vn điu l lên mc 4.221 t đng, t phương án phát hành tăng vn t ngun vn ch s hu vi t l 15%. Trong quí 1 va qua, Ngân hàng đã tăng vn t mc 3.171 t đng lên 3.670 t đng dưới phương án phát hành riêng l cho c đông hin hu, đt 99,5% kế hoch.

Thành công tăng vn cho thy các nhà đu tư hin hu đt nhiu nim tin vào ngân hàng đang trin khai nhiu d án tham vng. Trong giai đon 2021-2023, lãnh đo Bn Vit cho biết ngân hàng tiếp tc bám sát mc tiêu tr thành mt ngân hàng bán l hin đi, ly khách hàng cá nhân và doanh nghip va và nh (SME) là trung tâm.

Trong năm ngoái, bên cnh vic m mi 17 đim giao dch, ngân hàng cũng đng thi thc hin nhiu d án tham vng liên quan đến h tng công ngh và s hóa. Bn Vit cũng là ngân hàng tiên phong m tài khon t xa thông qua thiết b di đng (xác thc đin t - eKYC), m rng h sinh thái ca Fintech, trin khai cung cp nn tng cho Ngân hàng s Timo Plus, đưa Open API (giao tiếp lp trình m - đ kết ni vi nhiu dch v fintech) vào kinh doanh và bt đu trin khai vi các đi tác ln.

Nhng tín hiu kh quan đu tiên đã xut hin ngay trong năm ngoái. S lượng khách hàng cá nhân tăng 50%. Thu nhp hot đng tăng đến 26%, trong khi t trng thu nhp ngoài lãi trong tng thu nhp hot đng tăng t 17% lên 22%. Các giao dch trc tuyến tăng 4 ln v giá tr và 8 ln v s lượng.

Năm 2020 cũng là năm mà Bn Vit hoàn tt x lý các vn đ tn ti nhiu năm trước đó. V qun tr ri ro, Bn Vit là ngân hàng th 7 hoàn thành sm c 3 tru ct ca BaselII, thành công đưa lên nn tng đin toán đám mây. T hi tháng 1, ngân hàng cũng đã x lý sch n xu đã bán cho VAMC.

Vic "xếp li" các vn đ cũ cho phép ngân hàng tp trung vào chu kỳ tăng trưởng mi. Cùng vi nhiu d án giúp ci thin quy trình và tăng hiu qu hot đng, s hóa đi vào c th hơn trong tng hot đng s giúp ngân hàng đy mnh tăng trưởng trong tương lai.

Theo Nhp sng kinh tế

Xem 259 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng