Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
HDBank hợp tác toàn diện với Trường Đại học Tôn Đức Thắng

HDBank hợp tác toàn diện với Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ngân hàng Phát trin TP. H Chí Minh (HDBank) va ký kết hp tác toàn din vi Trường Đi hc Tôn Đc Thng -TP H Chí Minh nhm phát huy thế mnh ca mi bên, tương h ln nhau trong quá trình hot đng và phát trin vì thế h tương lai Vit Nam.

Theo đó, HDBank to điu kin đ sinh viên Đi hc Tôn Đc Thng có cơ hi kiến tp, thc tp, vic làm... phù hp chuyên ngành; vi mt s chương trình đào to ca nhà trường, các lãnh đo HDBank tham gia ging dy nhm truyn ti các kiến thc, k năng mm và kinh nghim thc tin đến sinh viên, c chuyên gia hướng dn, chia s kinh nghim v lĩnh vc tài chính, ngân hàng đến các sinh viên, cũng như trao tng hc bng cho sinh viên gii ca trường.  

Đng thi, HDBank s cung cp các sn phm dch v và chương trình ưu đãi đc quyn dành cho CBNV, ging viên, sinh viên; đc bit là nhng giao dch tài chính tin ích trên nn tng Ngân hàng s hin đi.

Trường Đi hc Tôn Đc Thng cam kết cung cp ngun nhân lc cht lượng cao, toàn din, vượt tri theo nhu cu ngân hàng cũng như thiết kế chương trình và phi hp đào to nhân s ca doanh nghip theo mc tiêu đt ra.

Song song đó, hai bên hp tác nghiên cu khoa hc v ng dng công ngh thông tin, đin t vin thông, trong các lĩnh vc công ngh; nông nghip k thut cao; nghiên cu, phát trin sn phm, dch v mi đáp ng yêu cu th trường; kho sát, đ xut gii pháp phát trin dch v các bên đi vi th trường.

L ký kết hp tác toàn din gia HDBank - Ngân hàng thuc nhóm dn đu Vit Nam và Đi hc Tôn Đc Thng - Đi hc duy nht ti Vit Nam lt bng xếp hng Academic Ranking for World Universities (ARWU) và được xếp Top 701-800, đánh du bước hp tác ngày càng gn kết sâu rng gia nhà trường và ngân hàng, to cơ s cho vic hp tác nhiu d án khác trong tương lai.

Xem 769 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng