Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
TPBank ưu đãi doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ khi vay vốn

TPBank ưu đãi doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ khi vay vốn

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) phi hp vi Ngân hàng Phát trin Châu Á (ADB) ra mt gói h tr riêng cho doanh nghip có ph n làm ch, nhm to điu kin giúp các doanh nghip này phc hi hot đng sn xut, kinh doanh.

Vi tng giá tr ca gói h tr lên ti 5 triu USD, và được trin khai theo Hip đnh vin tr không hoàn li - trích t Qu Sáng kiến tài chính dành cho n doanh nhân (We-Fi) do ADB y thác qun lý, gói tín dng đc bit này được kỳ vng s tiếp thêm ngun sinh lc cho các doanh nghip do ph n làm ch ti Vit Nam.

Khách hàng là doanh nghip do n làm ch nếu gp khó khăn s được TPBank h tr xem xét cơ cu thi hn tr n hoc gia hn khon vay. Nếu phát sinh cơ cu n sau thi đim TPBank ký Hip đnh ký vi ADB thì s được h tr 6 tháng tin lãi, đng thi được min toàn b các loi phí liên quan đến cơ cu n.

Vi các Khách hàng vay vn mi, ADB đng ra thay mt khách hàng tr phí cam kết rút vn, đng thi TPBank cũng s min, gim thêm lãi sut đ to điu kin cho khách hàng tiếp cn vn tín dng giá r, gim giá thành đu vào cho doanh nghip. Bên cnh các h tr v tài chính, TPBank s phi hp vi ADB t chc các lp đào to, các chương trình tư vn vi s tham gia ca các chuyên gia hàng đu đ nâng cao năng lc cnh tranh cho doanh nghip.

Bên cnh chương trình hp tác vi ADB, TPBank cũng có thêm nhiu chương trình ưu đãi khác cho các doanh nghip do n làm ch như min phí toàn b khi m mi tài khon ti TPBank, min phí gói internet banking và min toàn phí chuyn tin trong nước, min phí dch v chi h lương,..  cũng như ch đng gim lãi sut cho vay t ngun kinh phí ca chính TPBank.

Xem 933 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng