Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Giá hàng hóa tiếp tục phục hồi mạnh mẽ

Giá hàng hóa tiếp tục phục hồi mạnh mẽ

Báo cáo Tng quan các th trường hàng hóa (CMO) tháng 4/2021 ca Ngân hàng Thế gii (WB) nhn đnh, giá hàng hóa trên th trường toàn cu tiếp tc có s phc hi trong quý I/2021, vi 4/5 loi hàng hóa hin có giá cao hơn mc giá trước đi dch.

Vic giá hàng hóa tăng lên nh s phc hi kinh tế thế gii t cuc suy thoái năm ngoái, trin vng tăng trưởng được ci thin và các yếu t cung cp hàng hóa c th cho du thô, đng, và mt s mt hàng thc phm.

Các d báo cho thy giá du năm 2021 có th s đt mc trung bình 56 USD/thùng, cao hơn khong 1/3 so vi mc giá năm 2020 và s đt mc 60 USD/thùng vào năm 2022 do nhu cu tiếp tc tăng dn lên. Giá kim loi năm 2021 d kiến tăng trung bình 30% so vi năm 2020 do nhu cu tăng mnh, sau đó s gim nh vào năm 2022. Giá nông sn được d báo cao hơn trung bình 14% vào năm 2021, do mt s mt hàng thc phm tăng giá và d kiến sẽổn đnh sau đó. Trong khi đó các ri ro ch yếu đi vi d báo giá hàng hóa là tình hình din biến ca đi dch tác đng đến các mt hàng công nghip, và các cú sc thi tiết đến lĩnh vc nông nghip. Đi vi mt s kim loi cơ bn, s gim giá có liên quan đến vic gim đáng k sn lượng t các nhà xut khu các mt hàng này. Ti các nn kinh tế này, sn lượng gim sau khi giá gim sâu và lâu dài hơn sn lượng tăng sau khi giá c được ci thin.

Xu hướng gn đây

Theo WB, đi dch COVID-19 đã có các tác đng không đng đu lên các nhóm hàng hóa khác nhau. Giá năng lượng, đc bit là du thô, lao dc khi bt đu đi dch, vi giá du thô Brent gim hơn 60% t 64 USD/thùng hi tháng 1/2020 xung mc thp nht là 23 USD/thùng vào tháng 4/2020. Ngược li, giá kim loi ch gim 16% so vi cùng kỳ và nhanh chóng ly li thi kỳ đnh cao trước đi dch. Ti thi đim tháng 3/2021, giá mt s kim loi đã đt mc cao nht trong vòng mt thp k.

Trong quý I/2021, hu hết giá các loi hàng hóa đu tăng, tiếp tc xu hướng phc hi rõ rt t gia năm 2020. Gn như tt c giá hàng hóa hin đã vượt mc trước đi dch, đc bit mt s mt hàng kim loi, như đng hi tháng 3/2021 đã có giá cao hơn gn 50% so vi cui năm 2019. S phc hi được thúc đy bi nhng ci thin trong trin vng kinh tế toàn cu, và được h tr bi chính sách tin t cùng các gói kích thích tài khóa ti các nn kinh tế phát trin cũng như t l tiêm vc xin.

Tính chung, giá năng lượng đã tăng 1/3 vào quý I/2021 so vi ba tháng trước. Trong đó, giá du thô phc hi nhanh nht t mc gim k lc và đt đnh gn 70 USD/thùng vào đu tháng 3/2021 sau khi OPEC+ tuyên b kéo dài vic ct gim sn lượng hết tháng 4. Giá du sau đó quay đu gim còn 63 USD/thùng đu tháng 4 trong bi cnh không chc chn liên quan đến vic kim chế đi dch cũng như tác đng ca nó đến nhu cu du m, cùng vi vic OPEC quyết đnh nâng dn sn lượng t tháng 5/2021. S phc hi din ra bt chp vic nhu cu du m gim so vi mc ca năm 2019, và được thúc đy bi tha thun ct gim sn lượng ln hơn d kiến gia OPEC và các đi tác. Bên cnh đó, giá c cũng được h tr bi trin vng kinh tế sáng sa hơn, cũng như vic thông qua d lut kích thích kinh tế ca Hoa Kỳ. Tuy nhiên, s phc hi vn không đng đu, vi s bùng phát các làn sóng lây nhim mi ca đi dch và vic phong ta tiếp tc nh hưởng nhu cu, đc bit là đi vi vn ti. Sc cu phc hi chm đc bit là các nn kinh tế phát trin (thp hơn 10% so vi 2019), ngược li các nước ngoài nhóm OECD, cu ch gim 2%, trong khi Trung Quc tăng 6% so vi mc 2019.

Trong quý I/2021, giá than đã tăng 30% so vi quý trước và gn như tăng gp đôi k t tháng 8/2020, ch yếu là do ngun cung b gián đon. Trong khi đó, giá khí đt t nhiên cũng đã tăng 1/3, do nhu cu tăng cao vì thi tiết lnh giá ti các th trường ln, bao gm Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và đc bit là Nht Bn.

Giá hàng hóa phi năng lượng tăng 12% trong quý đu tiên năm 2021, sau khi đã tăng 10% trong hai quý trước đó. Ch s giá hàng hóa phi năng lượng ca WB đã tăng 11 tháng liên tiếp k t khi chm đáy vào tháng 4/2020. Giá kim loi cơ bn và giá qung tăng 16%, nh sc cu tăng cường ti c các nn kinh tế phát trin cũng như các th trường mi ni và đang phát trin. Bên cnh đó, giá kim loi cũng được h tr bi d đoán quá trình chuyn đi năng lượng khi các nhiên liu hóa thch s dn đến gia tăng đáng k nhu cu v kim loi. Giá đng cũng tăng lên bi nguyên nhân gián đon ngun Peru và Chile, trong khi giá qung st được h tr bi gim sút ngun cung t Úc.

Giá c hu hết các mt hàng nông sn, đc bit là các mt hàng thc phm cũng đã tăng đáng k. Nguyên nhân s tăng giá này mt phn bi nhu cu mnh m đi vi mt hàng đu nành và ngô t Trung Quc, cùng vi vic thiếu ht ngun cung Nam M và Hoa Kỳ. Trong khi đó, các th trường lương thc toàn cu vn duy trì được ngun cung tt, mc dù mt s các nước tri qua tình trng tăng giá lương thc.

Trin vng và ri ro

Theo WB, giá năng lượng năm 2021 được d báo s cao hơn trung bình 1/3, sau đó là tăng chm hơn trong năm 2022. Giá các loi hàng hóa phi năng lượng d báo s tăng 19% trong năm 2021, nhưng có th s gim nh trong năm 2022 khi giá kim loi phn nào bt căng thng. Trin vng giá c hàng hóa s ph thuc nhiu vào din biến ca đi dch COVID-19, trin vng tích cc nếu tc đ trin khai vc xin nhanh và kinh tế Hoa Kỳ phát trin mnh m s to ra s lan ta toàn cu đáng k. Ngược li, quá trình phc hi toàn cu vn có th b trt bánh nếu các đt bùng phát dch bnh mi gia tăng ti các nn kinh tế ln.

D báo giá du có th sđt trung bình 56 USD/thùng vào năm 2021, trước khi tăng lên 60USD/thùng vào năm 2022 - mt mc tăng đáng k so vi các d báo hi tháng 10/2020 ca WB. Các điu chnh này phn ánh trin vng tăng trưởng kinh tế toàn cu được ci thin, cũng như vic tăng dn dn sn lượng ca OPEC và các đi tác (OPEC +) so vi d kiến trước đây. Nhu cu d kiến sẽổn đnh vào năm 2021 khi kinh tế phc hi và tiêm chng tr nên ph biến rng rãi hơn, đc bit là các nn kinh tế phát trin. Tuy nhiên, mt đt bùng phát mi ca COVID-19 có th kéo theo s st gim nhu cu du m, khiến cho áp lc gia tăng đáng k đi vi tha thun ca OPEC+. Mt s chm dt ca tha thun và s gia tăng đt ngt trong sn lượng toàn cu có th khiến cho giá du gim thp hơn so vi kỳ vng hin nay. Mt ri ro na là phn ng ca du đá phiến Hoa Kỳ trước vic tăng giá— mt s phc hi nhanh hơn d kiến trong sn lượng ca Hoa Kỳ cũng s gây áp lc đáng k lên các nhà sn xut OPEC+.

Giá kim loi cũng được d báo s tăng gn 30% trong năm 2021 trước khi gim tr li vào năm 2022, khi các bin pháp kích thích tăng trưởng được gim bt và căng thng ngun cung được gii quyết. Các ri ro đi vi d báo ph thuc vào các chương trình kích cu ln. Vic Trung Quc rút các bin pháp kích thích nhanh hơn d kiến s to ra mt ri ro gim đáng kđi vi nhu cu trong khi d lut chi tiêu cho cơ s h tng được đ xut ti Hoa Kỳ có th h tr thêm cho mt skim loi, bao gm nhôm, đng, và qung st.

Báo cáo ca WB cũng d đoán giá nông sn năm 2021 s tăng khong 14%, sau đó n đnh vào năm 2022. S thiếu ht sn lượng đi vi mt s hàng hóa lương thc thc phm như đu nành, du c, và ngô có th khiến các mt hàng này tăng giá mnh; tuy nhiên, đa phn các th trường hàng hóa thc phm toàn cu vn được cung cp đy đ. Mc dù các th trường trên thế gii được h tr tt và kỳ vng giá hàng hóa lương thc, thc phm được điu tiết; vn đ mt an ninh lương thc toàn cu vn là mt mi quan ngi. Nhng tác đng kinh tế ca đi dch COVID-19 đã làm tăng thêm 130 hàng triu người rơi vào nn đói và suy dinh dưỡng kinh niên, đưa tng s người đói nghèo lên hơn 270 triu (theo ước tính ca T chc Nông lương Liên hp quc-FAO).

Theo SBV

Xem 264 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng