Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
BacABank tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021

BacABank tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Ngày 26/4/2021, ti Ngh An, Ngân hàng Bc Á (BacABank) đã t chc thành công Đi hi đng c đông thường niên 2021 thông qua Báo cáo tng kết kết qu kinh doanh năm 2020 và đnh hướng kế hoch kinh doanh năm 2021; Phương án tăng vn điu l năm 2021 cùng nhiu ch tiêu quan trng khác.

Theo Báo cáo ca Ban Điu hành, BacABank đã hoàn thành tng th Đ án Tái cơ cu giai đon phát trin 2016 - 2020 vi phương án được Ngân hàng Nhà nước phê duyt, kết qu hoàn thành hu hết các ch tiêu và mt s mc tiêu quan trng. Vi nhng khó khăn v môi trường kinh doanh do tình hình đi dch Covid-19, BacABank đã có s điu chnh các ch tiêu kế hoch kinh doanh phù hp và đt được kết qu hết sc n tượng. Hu hết các ch tiêu kế hoch kinh doanh toàn h thng đu đt và vượt mc đ ra: Tng tài sn 117.300 t đng đt 101,5% kế hoch; Vn điu l tăng 7.085 t đng; Huy đng vn đt 102,9% kế hoch; Dư n tín dng đt gn 100% kế hoch; N xu mc thp 0,79% thp hơn kế hoch 1,5%. Li nhun đt 104% kế hoch. Tính đến hết 31/12/2020, BacABankcó mng lưới giao dch đt 146 đim giao dch gm 01 Hi S chính, 44 chi nhánh và 100 Phòng giao dch ti 31 tnh thành kinh tế trng đim trên c nước.

Năm 2021 là năm bt đu giai đon phát trin 2021 - 2025, BacABank s tiếp tc xây dng và trin khai thc hin các mc tiêu kế hoch kinh doanh an toàn, hiu qu. Tháng 3/2021, BacABank chính thc niêm yết c phiếu trên Sàn chng khoán Hà Ni (HNX). Vic đưa c phiếu BAB niêm yết lên sàn giao dch chng khoán chính thc và đúng l trình nhm khng đnh uy tín, v thế ca BacABank trên th trường, gia tăng li ích cho c đông, tiếp cn thêm mt kênh huy đng vn dài hn, minh bch hóa thông tin, gia tăng giá tr doanh nghip và kh năng tiếp cn các nhà đu tư mi. Đây là mt tin đ đ BacABank tiếp tc tăng trưởng mnh m toàn din trong giai đon sp ti.

Nhng tác đng ca dch Covid-19 kéo dài trong năm 2021 s to ra nhng thách thc mi đòi hi các bước đi thn trng đi vi hu hết các doanh nghip. Trước bi cnh đó, BacABank đang chun b đy đ ngun lc đ xây dng chiến lược phát trin phù hp trong giai đon mi. Các hot  đng được chú trng như: phát trin ngân hàng s, thúc đy hot đng dch v, tăng t trng thu dch v trong tng thu nhp thun, nâng cao cht lượng nhân s, tiếp tc đy mnh qun lý chi phí đ nâng cao hiu qu hot đng ca các đơn v trên toàn h thng, chun b các bước đ trin khai theo kế hoch phát trin mng lưới, tiếp tc đu tư đ phát trin h thng công ngh thông tin, duy trì h thng hot đng n đnh, an toàn, bo mt, nâng cao công tác qun tr ri ro, tăng cường kim tra kim soát, kim toán ni b… Trên cơ s kế hoch kinh doanh đã xây dng t đu năm, Ban Điu hành xây dng kế hoch đnh hướng hot đng kinh doanh năm 2021 ca BacABank có điu chnh phù hp vi tình hình hot đng và d báo môi trường kinh doanh so vi năm 2020 d kiến: tng tài sn tăng 7,0%; vn điu l tăng 6,3%; tin gi khách hàng tăng 8,0%; dư n cho vay tăng 11,0%; thu t dch v 105 t đng; li nhun trước thuế đt 875 t đng; s đim giao dch tăng thêm 09 đim.

Cũng ti s kin, Đi hi đng c đông thường niên đã thông qua phương án tăng vn điu l thêm 446t đng bng cách phát hành thêm 44,6 triu c phiếu đ tr c tc vi mnh giá phát hành là 10.000 đng/cp, vi t l chia c tc bng c phiếu là 6,3%. Ngun thc hin được ly t li nhun sau thuế còn li ca BacABank năm 2020, sau khi đã trích lp các qu. S vn điu l tăng thêm là 446 t, được d kiến phân b s dng mt phn cho vic tiếp tc đu tư và nâng cp h thng công ngh thông tin, mt phn cho vic xây dng và phát trin mng lưới giao dch, phn còn li đ cp tín dng cho các khách hàng thuc lĩnh vc ưu tiên theo chiến lược phát trin ca Ngân hàng. Khi phát hành thành công, vn điu l ca BacABank s tăng t 7.085 t đng lên mc 7.531 t đng.

Vi kế hoch tăng vn này, BacABank đt kế hoch li nhun sau thuế đt 700 t đng, tăng 19,66% so vi thc hin năm 2020. T l ROA và ROE được ln lượt d kiến mc 0,6%-0,7% và 8%-9%.

Đi hi đng c đông thường niên 2021 ca BacABank đã được t chc thành công và thc hin theo đúng trình t, th tc pháp lut quy đnh. Biên bn Đi hi đã được các c đông thông qua vi t l 100% s c đông có quyn biu quyết tham d hp và nhn được s ng h, nht trí cao ca toàn th thành viên tham d.

Xem 800 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng