Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Thu nhập từ lãi tiền gửi có được tính ưu đãi thuế?

Thu nhập từ lãi tiền gửi có được tính ưu đãi thuế?

Công ty ông Đng Minh Hoàng là công ty nước ngoài nm trong khu công nghip, được hưởng ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip đang trong giai đon đu tư xây dng cơ bn, có phát sinh khon gi tiết kim có lãi. Ông Hoàng hi, lãi tin gi có được ưu đãi min thuế ca d án không?

Tng cc Thuế tr li vn đ này như sau:

Ti Khon 1 Điu 10 Thông tư s 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 ca B Tài chính quy đnh:

“1. Sa đi, b sung Khon 3 Điu 18 Thông tư s 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Không áp dng ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip và không áp dng thuế sut 20% (bao gm c doanh nghip thuc din áp dng thuế sut 20% theo quy đnh ti Khon 2 Điu 11 Thông tư s 78/2014/TT-BTC) đi vi các khon thu nhp sau:

a) Thu nhp t chuyn nhượng vn, chuyn nhượng quyn góp vn; thu nhp t chuyn nhượng bt đng sn (tr thu nhp t đu tư kinh doanh nhà xã hi quy đnh ti Đim d Khon 3 Điu 19 Thông tư s 78/2014/TT-BTC); thu nhp t chuyn nhượng d án đu tư, chuyn nhượng quyn tham gia d án đu tư, chuyn nhượng quyn thăm dò, khai thác khoáng sn; thu nhp nhn được t hot đng sn xut, kinh doanh ngoài Vit Nam.

b) Thu nhp t hot đng tìm kiếm, thăm dò, khai thác du, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhp t hot đng khai thác khoáng sn.

c) Thu nhp t kinh doanh dch v thuc din chu thuế tiêu th đc bit theo quy đnh ca Lut Thuế tiêu th đc bit”.

Ti Khon 2 Điu 10 Thông tư s 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 ca B Tài chính quy đnh:

“2. Sa đi, b sung Khon 4 Điu 18 Thông tư s 78/2014/TT-BTC như sau:

4. Doanh nghip có d án đu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip do đáp ng điu kin v lĩnh vc ưu đãi đu tư, đa bàn ưu đãi đu tư xác đnh ưu đãi như sau:...

b) Doanh nghip có d án đu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip do đáp ng điu kin ưu đãi v đa bàn (bao gm c khu công nghip, khu kinh tế, khu công ngh cao) thì thu nhp được hưởng ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip là toàn b thu nhp phát sinh t hot đng sn xut kinh doanh trên đa bàn ưu đãi tr các khon thu nhp nêu ti Đim a, b, c Khon 1 Điu này”.

Căn c các quy đnh nêu trên, trường hp doanh nghip được hưởng ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip do đáp ng điu kin ưu đãi v đa bàn (d án đu tư trong khu công nghip do Th tướng Chính ph quyết đnh thành lp) thì thu nhp được hưởng ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip là thu nhp phát sinh t hot đng sn xut kinh doanh trên đa bàn ưu đãi tr các khon thu nhp nêu ti Đim a, b, c Khon 3 Điu 18 Thông tư s 78/2014/TT-BTC (được sa đi, b sung ti Khon 1 Điu 10 Thông tư s 96/2015/TT-BTC).

Theo Chinhphu.vn

Xem 599 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng