Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
SaiGonBank tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thương niên năm 2021

SaiGonBank tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thương niên năm 2021

Ngày 27/4/2021, ti TP. H Chí Minh, Ngân hàng Sài Gòn Công thương (SaiGonBank) đã t chc Đi hi đng c đông thường niên năm 2021, vi nhiu ni dung quan trng được thông qua.

Năm 2020 là mt năm đy khó khăn khi nn kinh tế - xã hi chu nh hưởng nng n t nhng tác đng ca dch Covid - 19. Song vi n lc cao đ ca toàn h thng, SaiGonBank đã bo đm hot đng liên tc, thông sut, an toàn và mang li hiu qu cao vi nhng kết qu tích cc: Hoàn thành cơ bn ch tiêu kế hoch năm 2020 do Đi hi đng c đông giao; Quy mô tăng trưởng phù hp vi din biến ca th trường và nn kinh tế. Kết thúc năm tài chính 2020, SaiGonBank đã ghi nhn nhiu kết qu tích cc trên các mng hot đng, c th: tng tài sn đt 104,24%; huy đng vn đt 102,46%; dư n cho vay đt 97% ch tiêu kế hoch; t l n xu chiếm 1,41% trên tng dư n, thp hơn mc quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam; Li nhun trước thuế đt 93,17% ch tiêu kế hoch; đm bo tuân th các gii hn và t l bo đm an toàn trong hot đng theo quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam.

Đim sáng trong hot đng trong năm 2020 là c phiếu SaiGonBank chính thc niêm yết trên sàn Upcom. Vic niêm yết c phiếu giúp SaiGonBank có điu kin nâng cao năng lc tài chính, tăng cường tính minh bch, xác lp giá tr thương hiu trên th trường. Trong năm 2020, SaiGonBank cũng kết ni vi các trung gian thanh toán ln, phát trin các sn phm dch v ngân hàng ng dng công ngh hin đi, làm nn tng đ dn bt kp xu hướng phát trin ca cuc cách mng công ngh 4.0.

Trước nh hưởng ca Đi dch Covid - 19, năm 2020, bên cnh vic đm bo hot đng kinh doanh an toàn, thông sut, SaiGonBank cũng thc hin tt trách nhim vi cng đng, ch đng chia s khó khăn vi người dân và doanh nghip bng nhiu gii pháp: Trin khai Thông tư s 01/2020/TT-NHNN ngày 13/03/2020 v cơ cu li thi hn tr n, min, gim lãi, phí, gi nguyên nhóm n nhm h tr khách hàng chu nh hưởng do dch Covid - 19; Ch th s 02/CT-NHNN ngày 31/03/2020 v các gii pháp cp bách ca ngành ngân hàng nhm tăng cường phòng, chng và khc phc khó khăn do tác đng ca dch bnh Covid - 19; Min gim các loi phí chuyn khon, gim phí giao dch thanh toán quc tế; Ban hành các Gói tín dng vi lãi sut ưu đãi dành cho khách hàng b nh hưởng bi dch Covid - 19 và Gói tín dng vi lãi sut ưu đãi đc bit đ phát trin sn xut, kinh doanh, phc v đi sng… vi tng hn mc gn 3.000 t đng….

Ti Đi hi, các c đông đã nht trí thông qua ni dung như: Báo cáo tng kết hot đng kinh doanh năm 2020; Kế hoch kinh doanh năm 2021; Báo cáo tình hình hot đng năm 2020 và Phương hướng hot đng năm 2021 ca Hi đng qun tr; Báo cáo hot đng các y ban trc thuc Hi đng qun tr….

Ông Vũ Quang Lãm - Ch tch Hi đng qun tr cho biết: Năm 2021 s còn rt nhiu khó khăn khi nn kinh tế Vit Nam vn đang chu nhiu nh hưởng ca đi dch Covid-19. Nhưng vi s đng sc đng lòng ca tp th cán b nhân viên SaiGonBank cùng vi ni lc hin có, SaiGonBank s tiếp tc tăng trưởng an toàn - bn vng; thc hin thành công các mc tiêu, nhim v kinh doanh theo kế hoch năm 2021; mang li li ích ngày càng nhiu hơn cho các c đông, khách hàng, cán b nhân viên và cng đng.

Xem 766 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng