Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
SHB - Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

SHB - Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

Ngày 27/4/2021, ti Hà Ni, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Ni (SHB) đã vinh d nhn gii thưởng “Top 50 Doanh nghip tăng trưởng xut sc nht Vit Nam 2021”. Gii thưởng này đã khng đnh v thế top đu ca SHB v hiu qu kinh doanh và tc đ tăng trưởng trong nn kinh tế Vit Nam.

Bng xếp hng Top 50 Doanh nghip tăng trưởng xut sc nht Vit Nam (Top 50 Vietnam Best Growth) tôn vinh các doanh nghip có hiu qu kinh doanh cao, tc đ tăng trưởng nhanh và n đnh nht. Đây là mt trong nhng bng xếp hng uy tín hàng đu Vit Nam, da trên kết qu nghiên cu và đánh giá đc lp theo chun mc quc tế ca Vietnam Report. Nhiu năm liên tiếp, SHB được vinh danh trong bng xếp hng này, ghi nhn nhng n lc không ngng trên chng đường phát trin, đng thi khng đnh v thế, uy tín hàng đu ca ngân hàng trong th trường.

Vi nhiu ch s tăng trưởng hết sc n tượng trong bi cnh kinh tế nói chung chu tác đng nht đnh t đi dch Covid-19 năm 2020, ngân hàng SHB đã xut sc thuyết phc Ban giám kho chương trình vinh danh “Top 50 Doanh nghip tăng trưởng xut sc nht Vit Nam 2021”. C th, tính đến 31/12/2020, SHB có quy mô tng tài sn đt hơn 412 nghìn t đng, tăng 13%; vn huy đng th trường 1 đt 338 nghìn t đng, tăng 17,2%; dư n cp tín dng đt 317 nghìn t đng, tăng 19%; li nhun trước thuế đt 3.268 t đng, tăng 8% so vi năm 2019. Đng thi, ngân hàng tiếp tc m rng mng lưới vi 532 đim giao dch khp c nước, có mt ti Vit Nam, Lào, Campuchia.

Ngoài ra, vi các gii pháp x lý n quyết lit, s dng d phòng đ x lý ri ro, t l n xu gim xung còn 1,83%, thp nht trong giai đon 5 năm gn đây, t l n xu gm trái phiếu VAMC gim xung dưới 3%, hoàn thành tt mc tiêu NHNN giao. Vic tăng cường chi phí d phòng ca SHB cũng giúp cho t l bao ph n xu ti 31/12/2020 ca SHB mc cao nht trong 5 năm tr li đây.

Có được kết qu này là do SHB đt tăng trưởng hu hết các ch tiêu kinh doanh, đy mnh phát trin các dch v ngân hàng trên nn tng công ngh hin đi, kim soát & qun tr ri ro nhm mang đến cho khách hàng s toàn din c v li ích và giá tr vượt tri. Đc bit, SHB đã sm hoàn thành Basel II trước thi hn, đáp ng quy đnh ca NHNN, đng thi nâng cao cht lượng h thng qun tr ri ro, hướng ti tiêu chun quc tế.

Bên cnh đó, vic có nhng bước tiến quan trng trên hành trình chuyn đi s cũng là mt trong nhng yếu t quan trng thúc đy s tăng trưởng bn vng và bt phá ca SHB. Trong năm 2020, SHB khi đng và hoàn thin hàng lot d án chuyn đi s nhm ng dng ti đa thành tu công ngh vào các hot đng ngân hàng, là tin đ đ SHB tiến ti phát trin và hoàn chnh ngân hàng s: h thng qun tr khách hàng CRM, gii pháp đnh danh khách hàng đin t eKYC,… Mi đây, SHB thành lp Khi ngân hàng s vi mc tiêu xây dng và liên tc ra mt các sn phm dch v, sáng kiến s hóa quy trình vn hành mi, s hóa hành trình khách hàng, t đó tăng kh năng tiếp cn th trường, m rng quy mô và tăng trưởng bn vng, mnh m.

Vi kết qu hot đng kinh doanh n tượng năm 2020, ti Đi hi đng c đông ln th 29 t chc ngày 22/04/2021 va qua, các c đông ca ngân hàng SHB đã thng nht phương án và kế hoch năm 2021 ca HĐQT v vic tăng vn điu l lên 26.674 t đng, xác đnh mc tiêu tăng trưởng ít nht 78% li nhun, d kiến chia c tc t l 15%. Mc tiêu ti năm 2025, cùng vi quá trình chuyn đi s mnh m, SHB s tr thành ngân hàng s 1 v hiu qu trong các ngân hàng thương mi ti Vit Nam. Tm nhìn năm 2030, SHB đt tm vóc ngân hàng bán l hin đi trong top đu ca khu vc.

Bà Ngô Thu Hà - đi din ngân hàng SHB nhn gii thưởng chia s: “SHB rt vinh d khi tiếp tc được vinh danh trong Top 50 Doanh nghip tăng trưởng xut xc nht Vit Nam. Gii thưởng đã khng đnh nhng n lc bn b và đnh hướng chiến lược kinh doanh đúng đn ca ngân hàng trong sut thi gian qua. Chúng tôi đã và đang thc hin chuyn đi toàn din, luôn to ra s khác bit, đưa SHB bt tc mnh m, dn đu v hiu qu kinh doanh, tăng trưởng li nhun trong thi gian ti.”

Trước đó, ngân hàng SHB đã liên tc được vinh danh nhng gii thưởng quan trng trong năm ca ngành Tài chính - Ngân hàng nói riêng và toàn ngành kinh tế Vit Nam nói chung như: gii thưởng Top 50 Doanh nghip xut sc nht Vit Nam do Vietnam Report bình chn; gii thưởng Ngân hàng ca Năm ln th 4 do tp chí The Banker bình chn…

Xem 765 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng