Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Cổ đông SCB ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh

Cổ đông SCB ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh

Ngày 23/4/2021, hưởng ng li kêu gi ca y ban Mt trn T quc Vit Nam, các c đông ca Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã đóng góp 20 t đng vào Qu phòng chng dch COVID-19 ca TP.H Chí Minh đ tăng ngun kinh phí mua vc-xin COVID-19.

Trước nhu cu cp thiết đ phòng dch, xã hi hóa ngun kinh phí mua vc-xin là mt ch trương đúng đn đ có th chia s gánh nng ngân sách nhà nước và mi người dân sm được tiêm nga, góp phn chn đng dch bnh.

Hưởng ng li kêu gi ca Th tướng Chính ph v vic sm đưa vc xin phòng COVID-19 đến mi người dân cũng như vi mong mun được chung tay cùng toàn xã hi, góp sc cùng Nhà nước mua đ vc-xin tiêm phòng min phí cho người dân, c đông SCB đã quyết đnh đóng góp s tin 20 t đng vào Qu phòng chng dch COVID-19 ca thành ph.

Đng thi SCB cũng đang lên kế hoch tìm mua vc-xin đ tiêm chng nga COVID-19 cho toàn b người lao đng trong Ngân hàng và coi đây là gii pháp phòng nga ri ro, giúp người lao đng an tâm làm vic.

Phong trào xã hi hóa ngun kinh phí mua vc-xin COVID-19 đ phòng dch đang lan ta trong cng đng, được các tng lp nhân dân quan tâm, tích cc hưởng ng, đã s th hin truyn thng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách ca dân tc.

Trên chng đường phát trin ca mình, song song vi mc tiêu tăng trưởng bn vng trong hot đng kinh doanh, SCB luôn đng hành và tích cc tham gia các hot đng hướng đến cng đng, đn ơn đáp nghĩa, an sinh xã hi vi mong mun đóng góp xây dng xã hi tt đp hơn.

Xem 639 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng