Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khánh thành Di tích Ngành Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khánh thành Di tích Ngành Ngân hàng

Sáng 24/4/2021 ti thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, huyn Sơn Dương, tnh Tuyên Quang, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã t chc L khánh thành Di tích Ngành Ngân hàng.

Đến d bui L có: Đng chí (đ/c) Nguyn Văn Bình - Nguyên y viên B Chính tr, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Thng đc NHNN Vit Nam; đ/c Nguyn Th Hng - y viên Ban Chp hành (BCH) Trung ương Đng, Thng đc NHNN; đ/c Chu Văn Lâm - y viên BCH Trung ương Đng, Bí thư Tnh y, Trưởng Đoàn Đi biu Quc hi tnh Tuyên Quang; cùng các đ/c Lãnh đo, nguyên lãnh đo NHNN các thi kỳ, các đơn v Ngành Ngân hàng; lãnh đo mt s s, ngành tnh, huyn Sơn Dương…

Ngày 6/5/1951 ti Lán hang Bòng, xã Tân Trào, huyn Sơn Dương, tnh Tuyên Quang, Ch tch H Chí Minh đã ký Sc lnh s 15/SL thành lp Ngân hàng Quc gia Vit Nam. T tháng 5/1951 đến tháng 3/1952 Ngân hàng Quc Gia Vit Nam làm vic ti xã Vinh Quang, huyn Chiêm Hóa, tnh Tuyên Quang.

Tháng 4/1952 đến tháng 10/1954, Ngân hàng Quc gia Vit Nam đóng tr s ti Làng Cy, nay là thôn Tân Thành, xã Minh Thanh. Ti đây, Ngân hàng Quc gia Vit Nam đã phát hành giy bc ngân hàng, thu hi giy bc tài chính, cng c n đnh h thng tin t đc lp, t ch ca nước ta, phát trin tín dng ngân hàng phc v đc lc sn xut và đi sng ca nhân dân. T đó, góp phn quan trng vào thng li ca công cuc kháng chiến kiến quc ca dân tc.

Di tích này tri qua nhiu giai đon xây dng, tôn to và hoàn thin. Năm 2001, nhân K nim 50 năm thành lp Ngành Ngân hàng, Khu di tích được xây dng vi din tích 360m2. Năm 2006 K nim 55 năm thành lp Ngành Ngân hàng, Khu di tích được m rng thành 832m2. Năm 2021 K nim 70 năm thành lp Ngành Ngân hàng, Khu di tích được m rng, hin ti din tích khu di tích là 14.400m2 (m rng thêm 13.543m2).

Đây là công trình có ý nghĩa quan trng, là đa ch đ đ cán b Ngành Ngân hàng c nước v ngun, giáo dc truyn thng, nhân lên nim t hào và biết ơn sâu sc đi vi người dân quê hương cách mng Tân Trào lch s.

Theo SBV

Xem 538 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng