Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Truy thu thuế GTGT với nghiệp vụ L/C là chưa phù hợp với thực tế

Truy thu thuế GTGT với nghiệp vụ L/C là chưa phù hợp với thực tế

Theo TS. Nguyn Quc Hùng, Tng Thư ký Hip hi Ngân hàng Vit Nam, vic Tng cc Thuế đã ban hành Công văn s 1606/TCT-DNL đ ngh Cc Thuế các tnh, thành ph trc thuc Trung ương rà soát, hướng dn các TCTD trên đa bàn qun lý có phát sinh hot đng cung cp dch v L/C thì thc hin kê khai, np thuế GTGT, mà không xem xét đến thông l quc tế cũng như các quy đnh hướng dn ti thông tư ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) là chưa phù hp vi thc tế.

Phóng viên: Theo phn ánh ca các TCTD, k t khi Công văn s 1606/TCT-DNL v thuế giá tr gia tăng (GTGT) đi vi nghip v Thư tín dng (L/C) được Tng Cc thuế ban hành (ngày 22/4/2020) đã và đang gây ra nhiu vướng mc cho hot đng ca các TCTD. Vic cơ quan thuế d đnh truy thu thuế GTGT đi vi nghip v L/C liu có phù hp vi quy đnh pháp lut không, thưa ông?

TS. Nguyn Quc Hùng: L/C là mt phương thc bo lãnh thanh toán quc tế, thc cht là mt cam kết thanh toán ca ngân hàng phát hành, bo đm là người mua s thanh toán tin mua hàng hóa cho người bán khi các điu kin quy đnh trong L/C được thc hin đúng và đy đ. Nếu người mua không thanh toán đúng hn, ngân hàng phát hành thc hin cho vay bt buc đi vi người mua đ thanh toán cho người bán. Vì vy, các khon thu v phát hành, xác nhn, thông báo L/C là khon thu bo lãnh thuc đi tượng không chu thuế GTGT. Vic này vn được thc hin trong rt nhiu năm.

Tuy nhiên, căn c vào Khon 15 Điu 4 Lut các TCTD quy đnh v “Cung ng dch v thanh toán qua tài khon”, Tng Cc thuế đã ban hành Công văn s 1606/TCT-DNL đ ngh Cc Thuế các tnh, thành ph trc thuc Trung ương rà soát, hướng dn các TCTD trên đa bàn qun lý có phát sinh hot đng cung cp dch v L/C thì thc hin kê khai, np thuế GTGT, mà không xem xét đến thông l quc tế cũng như các quy đnh hướng dn ti các quyết đnh, thông tư ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, mt khác, cho đến nay B Tài chính vn chưa có văn bn nào thay thế Công văn 11754/BTC-CST ngày 6/9/2010 v thuế GTGT đi vi các khon thu dch v cp tín dng, bo lãnh, là chưa phù hp vi thc tế.

Phóng viên: Vy điu này s gây nhng khó khăn như thế nào cho các TCTD, thưa ông?

TS. Nguyn Quc Hùng: V bn cht, thuế GTGT là thuế gián thu, vì vy yêu cu các TCTD rà soát đi vi nghip v L/C trong 10 năm qua là chưa hp lý.

Hơn na, vi khong thi gian 10 năm (t năm 2011 đến nay) đã có rt nhiu thay đi, có th có nhiu khách hàng không còn quan h giao dch vi TCTD hoc đã gii th/phá sn/không còn tn ti nên TCTD không th thu thuế b sung t khách hàng được và các TCTD cũng không th ng tin ra đ np thay cho doanh nghip. Chưa k, trong bi cnh dch COVID - 19, các TCTD đã phi tiết gim chi phí đ gim lãi sut cho vay, gim phí… cho doanh nghip.

Vic thc hin rà soát, kê khai, np thuế GTGT b sung theo Công văn 1660/TCT-DNL s mt rt nhiu thi gian, công sc cũng như ngun lc cho vic rà soát, sao kê, bóc tách, tính toán và tng hp s liu vi ngun d liu rt ln t năm 2011 - 2020. Trong khi hiu qu thu được cho ngân sách nhà nước li không ln. Bi l, mt nguyên tc cơ bn ca thuế GTGT là khi các TCTD kê khai và np thuế GTGT đu ra, các khách hàng doanh nghip (ch yếu là doanh nghip nhp khu) s được kê khai và khu tr thuế GTGT đu vào tương ng và không ít trong s các doanh nghip này được hoàn thuế GTGT.

Như vy, trin khai thu thuế GTGT đi vi các nghip v L/C t năm 2011 đến nay s làm tăng gánh nng v hành chính cho c các doanh nghip, TCTD và cơ quan thuế, h thng Kho bc trên toàn quc nhưng thu ngân sách nhà nước không tăng được bao nhiêu (mt bên phi np và bên kia thì khu tr mt phn hoc toàn b).

Phóng viên: Theo ông, nghip v L/C cn được hiu như thế nào?

TS. Nguyn Quc Hùng: Theo thông l quc tế (UCP 600) thì nghip v L/C là cam kết thanh toán/bo lãnh ca ngân hàng, nếu người mua không thanh toán đúng hn thì ngân hàng phi cho vay bt buc, như vy v bn cht, L/C là hot đng bo lãnh ngân hàng.

Thc tế Vit Nam, khi các ngân hàng phát hành L/C đu phi thm đnh h sơ ca khách hàng theo đúng quy trình, trình t th tc ca hot đng bo lãnh/cp tín dng, khi đến hn thanh toán nếu khách hàng không thanh toán được thì phi nhn n bt buc (thc tế đã xy ra nhiu trường hp). Như vy L/C là nghip v lưỡng tính, va là hình thc bo lãnh/cp tín dng (trường hp ngân hàng đóng vai trò là ngân hàng phát hành/xác nhn thư tín dng...), va là hot đng thanh toán khi ngân hàng ch đóng vai trò là người cung cp các dch v thanh toán như thông báo L/C, chuyn nhượng L/C và mt s hot đng dch v khác (không cam kết thanh toán).

Phóng viên: Vit Nam đang hi nhp sâu rng vi thế gii. Vy, thu thuế GTGT đi vi nghip v L/C có nh hưởng đến quá trình hi nhp ca Vit Nam không, thưa ông?

TS. Nguyn Quc Hùng: Đúng vy, t khi Vit Nam chính thc gia nhp T chc Thương mi thế gii (WTO), nn kinh tế Vit Nam ngày càng hi nhp sâu rng vi khu vc và thế gii, vi hàng lot Hip đnh thương mi t do được ký kết. Vic m ca nn kinh tế đã tr thành đng lc quan trng thúc đy tăng trưởng kinh tế, góp phn không nh đ duy trì tc đ tăng trưởng cao hàng năm ca nn kinh tế Vit Nam. Trong bi cnh đó, các đơn v xut nhp khu đóng vai trò hết sc quan trng trong vic thúc đy tăng trưởng kinh tế và to ra ngun ngoi t trong nước. Đ tăng cường sc cnh tranh cho doanh nghip Vit, theo tôi, các chính sách được xây dng nên hướng tiết gim chi phí, nht là các chi phí đu vào ca doanh nghip.

Tham kho nhiu nước v chính sách thuế GTGT đi vi nghip v L/C cho thy, phn ln các nước trong khu vc và trên thế gii không áp dng thu thuế GTGT đi vi nghip v L/C, vì L/C là cam kết bo lãnh thanh toán (Malaysia, Indonesia, Hàn Quc, Úc, Anh, EU)…. Riêng Singapore quy đnh các nghip v liên quan đến L/C thuc dch v tài chính nên không áp thuế GTGT, thuế GTGT ch áp đi vi phí đin báo/phí bưu đin. Mt s nước áp thuế trc tiếp (thuế thu nhp doanh nghip) đi vi nghip v L/C (không phi là thuế gián thu như GTGT) như: Thái Lan, Philippines, Trung Quc… và thuế này được tính vào chi phí.

Trong quá trình hi nhp quc tế, các quc gia đang n lc ct gim và xóa b hàng rào thuế quan. Vic áp thuế GTGT đi vi nghip v L/C nhp khu s nh hưởng đến các cam kết ca Vit Nam ti các Hip đnh thương mi t do mà Vit Nam đã tham gia. Do vy, cn phi rà soát li các văn bn quy đnh ti lut, ngh đnh, thông tư liên quan đến lĩnh vc này đ thng nht cách gii quyết và tránh tình trng không phù hp vi thông l quc tế.

Phóng viên: Vi vai trò bo v quyn và li ích hp pháp ca các TCTD hi viên, Hip hi đã có nhng đ xut kiến ngh gì ti B Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, thưa ông?

TS. Nguyn Quc Hùng: Theo tôi được biết, thc hin ch đo ca Th tướng Chính ph ti Công văn s 755/VPCP-KTTH ngày 29/1/2021, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam đã có văn bn s 2032/NHNN-TD ngày 29/3/2021 gi B Tài chính v vic thuế GTGT đi vi khon thu t nghip v L/C. Ni dung văn bn phù hp các văn bn quy đnh ti Lut TCTD 2010, quyết đnh, thông tư ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam v L/C, vi thông l quc tế và kiến ngh ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam. Vì vy, đ ngh B Tài chính tiếp thu và gii quyết sm vn đ này đ tháo g khó khăn vướng mc ca các TCTD trong hot đng nghip v L/C.

Xin trân trng cm ơn ông!

Theo thitruongtaichinhtiente.vn

Xem 315 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng