Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Vietcombank Đà Nẵng tổ chức đào tạo về phòng chống rửa tiền

Vietcombank Đà Nẵng tổ chức đào tạo về phòng chống rửa tiền

Mi đây, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) Chi nhánh Đà Nng đã t chc khóa đào to v phòng chng ra tin, chng tài tr khng b và tuân th cm vn vi s tham d ca 140 hc viên là lãnh đo và cán b nhân viên các phòng nghip v.

Mc tiêu ca khóa đào to là nhm giúp cán b nhân viên nghip v: (i) nm được chính sách, các quy đnh và các bin pháp phòng chng ra tin, chng tài tr khng b đang áp dng ti Vietcombank; (ii) hiu v các chương trình cm vn hin hành, các quy đnh ca Vietcombank v tuân th cm vn, ri ro khi không tuân th và các bin pháp cn thc hin bo đm tuân th cm vn mt cách nghiêm ngt.

Phát biu khai mc khóa đào to, ông Nguyn Hu Đc - Phó Giám đc Vietcombank Đà Nng nhn mnh tm quan trng ca công tác phòng chng ra rin, chng tài tr khng b, tuân th cm vn trong hot đng kinh doanh ca Vietcombank. Khóa đào to là mt trong nhng hot đng nhm nâng cao nhn thc ca cán b nhân viên trong vic tuân th các quy đnh ca Vietcombank v phòng chng ra tin, tuân th cm vn và các gii pháp phòng chng.

Bên cnh vic thông tin v các hot đng phòng chng ra tin quc tế và Vit Nam, ph biến các quy đnh ca Vietcombank v phòng chng ra tin và tuân th cm vn, ông Nguyn Hu Đc - Phó giám đc Vietcombank Đà Nng vi kinh nghim nhiu năm công tác và nghiên cu nghip v thanh toán quc tế, tài tr thương mi, đã chia s nhiu tình hung giao dch thc tế có du hiu nghi ng ra tin, nhng th thut mà ti phm thường thc hin nhm ra tin qua ngân hàng.

Các hc viên tham gia khóa đào to cũng tham gia tho lun sôi ni, chia s mt s tình hung giao dch có du hiu nghi ng ra tin cùng kinh nghim x lý. Cui chương trình, các hc viên thc hin bài kim tra vi các ni dung đã được truyn đt ti khóa đào to.

Xem 360 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng