Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam

Ngày 22/4/2021 ti tr s Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN), Thng đc Nguyn Th Hng đã có bui tiếp Bà Robyn Mudie - Đi s Australia ti Vit Nam.

Ti bui tiếp, Thng đc Nguyn Th Hng chào mng Bà Robyn Mudie - Đi s Australia ti Vit Nam và các cán b ca Đi s quán đến thăm và làm vic ti NHNN. Thng đc nhn mnh, Chính ph Vit Nam nói chung và NHNN nói riêng luôn quan tâm và mong mun phát trin Quan h Đi tác Chiến lược Vit Nam - Australia trên tt c các lĩnh vc, trong đó lĩnh vc ngân hàng. NHNN đánh giá cao nhng kết qu v gi n đnh khu vc kinh tế - xã hi ca Australia vi bi cnh dch Covid-19 đang đt ra nhng thách thc rt ln cho tt c các quc gia trên thế gii.

Trao đi v quan h Vit Nam- Australia, Thng đc đánh giá quan h Đi tác Chiến lược hai bên thi gian qua đã phát trin toàn din trên tt c các lĩnh vc chính tr, kinh tế, văn hóa xã hi và giáo dc đào to. Vic hai bên ký kết Chương trình hành đng trin khai quan h Đi tác Chiến lược giai đon 2020-2023 tháng 11/2020 đã giúp quan h Đi tác Chiến lược hai nước phát trin mnh m, sâu rng và thc cht hơn. Cùng vi đó, Vit Nam và Australia đu là các thành viên ca Hip đnh Thương mi T do ASEAN - Australia - New Zealand (2010); Din đàn Hp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC); và gn đây nht là Hip đnh đi tác toàn din và tiến b xuyên Thái Bình Dương - CPTPP (2018). Các khuôn kh hp tác song phương và đa phương này s m ra nhng cơ hi hp tác kinh tế - thương mi ln gia hai quc gia.

Trong lĩnh vc ngân hàng, h thng ngân hàng hai nước cũng có quan h hp tác cht ch, đóng góp tích cc vào phát trin kinh tế, thương mi, đu tư. Ngoài các hin din xuyên biên gii, các ngân hàng thương mi hai nước đã duy trì quan h đi lý và thc hin nhim v thanh toán song phương. Cơ quan qun lý tin t - ngân hàng hai bên đã xây dng khuôn kh pháp lý cho hp tác trao đi thông tin trong lĩnh vc thanh tra giám sát ngân hàng, phòng chng ra tin và chng tài tr khng b.

Ti bui tiếp, Thng đc Nguyn Th Hng và Đi s Robyn Mudie cũng đã trao đi v các ni dung nhm tiếp tc đy mnh quan h hp tác trong khuôn kh Chiến lược Tăng cường Hp tác Kinh tế Vit Nam - Australia; Các h tr ca Chính ph Australia vi ngành ngân hàng trong thi gian qua và mt s đ xut trong thi gian ti,…

Thng đc Nguyn Th Hng khng đnh tim năng, cơ hi hp tác gia hai nước còn rt ln, nht là trong vic đào to ngun nhân lc cht lượng cao cho Vit Nam. Nhân dp này, Thng đc Nguyn Th Hng bày t tin tưởng Đi s Robyn Mudie s tiếp tc là cu ni quan trng thúc đy mi quan h hp tác gia Australia và Vit Nam nói chung và NHTW hai nước nói riêng.

Xem 357 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng