Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI
LienVietPostBank chuyển đổi số giúp ngân hàng bứt phá mạnh mẽ

LienVietPostBank chuyển đổi số giúp ngân hàng bứt phá mạnh mẽ

Vi công ngh eKYC đã giúp Ngân hàng Bưu đin Liên Vit (LienVietPostBank) nhanh chóng trin khai sn phm dch v, đc bit là sn phm LienViet24h, t đó giúp gia tăng th phn khách hàng và tăng ngun thu t dch v.

Sau ba năm dn lc đu tư, LienVietPostBank bt đu bt phá mnh m nhiu ch tiêu trong khi vn đm bo hài hòa li ích khách hàng và an toàn hot đng. Li thế riêng có v mng lưới là mt phn lý gii, nhưng quan trng hơn là ti ưu hóa li thế đó bng cng hưởng lc đy chuyn đi s.

Cui quý 1/2021, lãi sut huy đng mt s ngân hàng thương mi có xu hướng tăng. Tuy nhiên, nhóm chiếm th phn ln trong h thng, bao gm “Big 4” các ngân hàng thương mi Nhà nước, lãi sut vn được bình n mc thp.

Cho đến nay, duy nht mt ngân hàng thương mi c phn có mt bng lãi sut huy đng cnh tranh gn ngang nga vi “Big 4” hu hết các kỳ hn, đó là LienVietPostBank.

Vì sao LienVietPostBank to được thế cnh tranh này? Câu tr li nm li thế bán l vi đ ph ln ca mng lưới.

C th hóa giá tr li thế riêng có

Nhng năm 2018 và 2019, khi đi dch COVID-19 chưa xy ra, ti các kỳ Đi hi đng c đông, câu hi vn được đt ra: Vì sao li nhun LienVietPostBank chưa thc s đt như kỳ vng và tương xng vi tim năng?

Câu tr li t đi din lãnh đo ngân hàng giai đon đó tp trung hai đim ct lõi: Th nht và quan trng nht, LienVietPostBank đang trong quá trình tp trung đu tư h tng mng lưới, đc bit kế hoch nâng cp các phòng giao dch bưu đin thành phòng giao dch ngân hàng, đi cùng vi phát trin nhân s, đòi hi chi phí hot đng ban đu ln và mt phn trc tiếp nh hưởng đến li nhun; th hai, ch tiêu tăng trưởng tín dng Ngân hàng Nhà nước giao hàng năm cht ch hơn trước.

đim th hai, sau khi ln lượt hoàn tt các tr ct Basel II, gim mnh n xu, đu đn tăng vn điu l, LienVietPostBank đã có đà tăng trưởng tín dng tt hơn nhiu so vi bình quân ngành và so vi nhiu ngân hàng thương mi khác, khi đt ti 25,65% trong năm 2020.

Đáng chú ý, quá trình nâng cp và phát trin mng lưới rng khp các đa bàn trên c nước trong ba năm qua tng bước hoàn tt đ phát huy hiu qu. Mng lưới là li thế riêng có ca LienVietPostBank trong h thng ngân hàng thương mi Vit Nam, hình thành qua sáp nhp dch v Tiết kim Bưu đin t 10 năm trước; qua quá trình đu tư và nâng cp đến nay đã phát trin ti 556 chi nhánh và phòng giao dch, cùng 613 phòng giao dch bưu đin trên toàn quc. H thng ph khp c nước đến tn làng xã này to mt li thế bán l hiu qu và đa dng.

Vi mng lưới vươn rng ti khp các huyn xã trên c nước đã giúp LienVietPostBank tiếp cn d dàng vi đa dng đi tượng khách hàng, k c khách hàng vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khách hàng hưu trí, khách hàng là công chc, viên chc nhà nước… Nh vy huy đng bán l ca ngân hàng luôn tăng trưởng mc cao, bình quân tăng trưởng hơn 70% trong tng tăng trưởng huy đng và ngun không kỳ hn CASA theo đó cũng không ngng tăng trưởng, riêng năm 2020 đã tăng 28% so vi năm trước.

Trong khi đó, tín dng cũng tăng trưởng vượt tri so vi bình quân ngành, mà theo ông Phm Doãn Sơn, Phó Ch tch Thường trc Hi đng qun tr kiêm Tng Giám đc LienVietPostBank, đ đt được kết qu đó ngân hàng đã ưu tiên phát trin các sn phm tín dng bán l cho phân khúc khách hàng cá nhân, doanh nghip nh l ti mi min đt nước gn vi li thế mng lưới ph khp, và đc bit ưu tiên lĩnh vc nông nghip và nông thôn.

Và, khi dch v phân phi bo him qua ngân hàng (bancassurance) phát trin mnh ti Vit Nam nhng năm gn đây, cũng như là xu hướng ca tương lai, li thế và thế mnh mng lưới riêng có ca LienVietPostBank càng phát huy hiu qu.

Ông Sơn cho biết, bo him chính là dch v tăng trưởng tt nht và đóng góp tích cc vào kết qu thu dch v ca ngân hàng năm qua. C th, năm 2020, doanh s bo him ti LienVietPostBank tăng trưởng ti 40%, nm trong tp 10 ngân hàng có doanh s bo him cao nht th trường.

hiu qu chung ca phát trin dch v, ngun thu liên quan ca LienVietPostBank năm 2020 đã đt ti 627 t đng, cao nht trong 13 năm hot đng, hoàn thành 131% kế hoch và tăng gn 60% so vi năm 2019, qua đó giúp ngân hàng tng bước chuyn dch cơ cu thu nhp theo hướng nâng t trng thu nhp ngoài lãi.

Thêm lc đy chuyn đi s

Năm 2020, bên cnh gia tăng giá tr li thế riêng có v mng lưới, LienVietPostBank cũng đã nâng cao khung năng lc qun tr ri ro tim cn vi thông l quc tế, tt toán trước hn toàn b dư n VAMC. Cùng đó, quy mô vn điu l tiếp tc tăng lên và vượt mc 10.000 t đng.

Nhng tin đ đó to điu kin đ hướng ti đà bt phá ni tiếp trong năm 2021. Trong đó, chuyn đi s có vai trò to thêm lc đy đ đà bt phá mnh m hơn, đc bit vi mt ngân hàng thương mi có h thng mng lưới rng ln như LienVietPostBank.

Năm 2020, LienVietPostBank đã ra mt sn phm LienViet24h, tích hp dch v th phi vt lý Ví Vit, ngân hàng s (Internet Banking và Mobile Banking) và các dch v th vi nhng tin ích thông minh đáp ng toàn din nhu cu ca khách hàng trên mt ng dng duy nht.

“Tiếp thu và thc thi chính sách ca Ngân hàng Nhà nước v ng dng công ngh đ phát trin dch v. Vi nn tng công ngh tt cùng vi chính sách thúc đy thanh toán không dùng tin mt ca Ngân hàng Nhà nước và quy đnh cho phép đnh danh tài khon trc tuyến 100% s dng công ngh eKYC đã giúp LienVietPostBanknhanh chóng trin khai sn phm dch v, đc bit là sn phm LienViet24h, t đó giúp gia tăng th phn khách hàng và tăng ngun thu t dch v,” ông Sơn cho biết.

Đc bit, vi đc đim s hu h thng mng lưới ln và rng khp c nước, công ngh và chuyn đi s chính là “li đi tt” giúp LienVietPostBank gim thiu chi phí và ti ưu hóa quy trình vn hành, nâng cao năng sut lao đng trên toàn h thng. Ngược li, li thế mng lưới tr thành dòng chy lan ta trc tiếp và rng khp trong tư vn và trin khai các dch v ngân hàng s.

Cũng theo ông Sơn, đu tư công ngh và chuyn đi stiếp tc là hướng ưu tiên trng tâm trong năm 2021. Qua đó tiếp tc ti ưu hóa nhng li thế và thế mnh sn có, đ hướng ti hiu qu cao hơn na trong trin vng nn kinh tế phc hi mnh m hơn năm nay, khi Vit Nam tiếp tc kim soát thành công dch COVID-19 và l trình tiêm vaccine đang m rng.

Sau khi đt li nhun n tượng vi 2.427 t đng năm 2020, d kiến ti Đi hi đng c đông thường niên sp ti, LienVietPostBank s trình các ch tiêu cơ bn cho năm 2021 vi tng tài sn 282.600 t đng, li nhun 3.200 t đng. Ngay trong quý 1, tc đ bt phá đã tiếp tc th hin, khi li nhun trước thuế ca LienVietPostBank đt ti 1.112 t đng, gp đôi cùng kỳ năm trước. Trong đó, các trc hot đng bán l đu tăng trưởng mnh m, đin hình như tín dng bán l tăng ti 80%, thu thun dch v tăng gn 70%...

Xem 662 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng