Thứ hai, 10 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Thanh toán giao dịch qua kênh Internet tăng 55,9% về số lượng

Thanh toán giao dịch qua kênh Internet tăng 55,9% về số lượng

Ngày 22/4, ti bui hp báo v thông tin kết qu hot đng ngân hàng quý 1/2021 do Ngân hàng Nhà nước t chc, ông Phm Tiến Dũng, V trưởng V Thanh toán cho biết do tác đng ca dch COVID-19, hot đng thanh toán không dùng tin mt tiếp tc đt mc tăng trưởng cao.

Theo ông Phm Tiến Dũng, so vi cùng kỳ 3 tháng đu năm 2020, giao dch qua kênh Internet đt 156,2 triu món, vi giá tr 8,1 triu t đng (tăng tương ng 55,9% v s lượng và 28,4% v giá tr); giao dch qua kênh đin thoi di đng đt 395,05 triu món, vi giá tr hơn 4,6 triu t đng (tăng tương ng 78% v s lượng và  103% v giá tr); giao dch qua kênh QRcode đt 5,3 triu món, vi giá tr 4.479 t đng (tăng tương ng 83% v s lượng và 146% v giá tr).

Bên cnh đó, h thng thanh toán đin t liên ngân hàng, h thng chuyn mch tài chính hot đng n đnh, an toàn. Trong 3 tháng đu năm, tng s lượng giao dch qua h thng thanh toán đin t liên ngân hàng đt 37 triu món vi giá tr hơn 31 triu t đng (tăng 6,32% v s lượng và tăng 22,98% v giá tr giao dch so vi 3 tháng đu năm năm 2020).

Trong 3 tháng đu năm, h thng chuyn mch tài chính và bù tr đin t ca Công ty c phn thanh toán quc gia Vit Nam (NAPAS) cũng có s tăng trưởng nhanh chóng, đt 482,5 triu món vi giá tr gn 4,6 triu t đng (tăng tương ng 103,26% v s lượng và 147,65% v giá tr so vi cùng kỳ năm 2020).

Bên cnh đó, các chương trình min, gim phí dch v thanh toán trc tuyến vn tiếp tc được Ngân hàng Nhà nước và các t chc tín dng trin khai thc hin nhm phc v tt nht cho nhu cu thanh toán trc tuyến và góp phn h tr người dân, doanh nghip đi phó vi dch bnh, góp phn đm bo an sinh xã hi và đi sng nhân dân.

Tính đến cui tháng Ba, có trên 79 t chc cung ng dch v thanh toán trin khai thanh toán qua Internet và 44 t chc thanh toán qua đin thoi di đng; toàn th trường hin có 272.263 POS và 19.714 ATM (tăng tương ng 6,06% và 0,85% so vi cùng kỳ năm 2020).

Theo SBV

Xem 284 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng