Thứ bảy, 08 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Vietcombank tham dự Diễn đàn đầu tư và phát triển vùng trung và miền núi phía Bắc

Vietcombank tham dự Diễn đàn đầu tư và phát triển vùng trung và miền núi phía Bắc

Ngày 20/4/2021, ti Trung tâm Hi ngh tnh Phú Th, Ban Kinh tế Trung ương, Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI) đã phi hp cùng UBND tnh Phú Th t chc Din đàn đu tư và phát trin vùng trung du và min núi phía Bc: Tm nhìn 2020 - 2030.

Din đàn được t chc nhm phát huy li thế kinh tế khu vc, đc bit là kết ni gia các doanh nghip trong vùng, các doanh nghip trong và ngoài nước tham gia đu tư, to hiu qu lan ta cho vùng trung du và min núi phía Bc.

Ông Nguyn Thanh Tùng - Phó Tng giám đc Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank), lãnh đo mt s Phòng/Ban TSC cùng các đng chí Giám đc chi nhánh thuc khu vc trung du và min núi phía Bc đã tham d..

Phát biu ti Din đàn, PGS TS Nguyn Hng Sơn - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết: Là mt trong 6 vùng kinh tế - xã hi ca Vit Nam, bao gm 14 tnh vi tng din tích khong 100.965 km2, chiếm 28,6% din tích c nước, tng dân s 13.853.190 người, trong đó có khong 30 dân tc đang sinh sng, Trung du và min núi phía Bc là vùng có v trí chiến lược đc bit quan trng v kinh tế - xã hi, quc phòng, an ninh và đi ngoi ca c nước.

Đây cũng là vùng có nhiu tim năng và li thế phát trin bn vng như nm trên hành lang kinh tế Bc - Nam, thuc hp tác tiu vùng sông Mê Kông m rng (GMS), là mt trong nhng ca ngõ thông ra bin  và kết ni vi ASEAN ca các tnh min Tây Trung Quc, đng thi được Đng và Nhà nước quan tâm, dành nhng chính sách ưu tiên đu tư phát trin.

Tuy nhiên, bên cnh nhng mt thun li, Vùng Trung du và Min núi Phía Bc cũng có nhiu khó khăn như: v trí đa lý xa xôi, giao thông mt s tnh còn kém phát trin, không gian kinh tế còn b chia ct bi đa gii hành chính ... khiến cho tng th Vùng Trung du và Min núi Phía Bc còn kém hp dn các nhà đu tư so vi các vùng khác. Do đó, ti Din đàn, thông qua 2 phiên tho lun sôi ni, trên cơ s thc tin phát trin kinh tế ti các đa phương,rt nhiu khuyến ngh chính sách đã được đưa ra.

Xem 592 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng