Thứ hai, 10 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Ưu tiên phát triển dịch vụ tài chính - ngân hàng

Ưu tiên phát triển dịch vụ tài chính - ngân hàng

Ngày 01/4/2021, Th tướng Chính ph đã ban hành Quyết đnh s 531/QĐ-TTg Phê duyt Chiến lược tng th phát trin khu vc dch v ca Vit Nam thi kỳ 2021 - 2030, tm nhìn đến năm 2050. Theo đó, dch v tài chính - ngân hàng là mt trong bn ngành dch v được đnh hướng ưu tiên phát trin.

Chiến lược nêu rõ mc tiêu phn đu tc độ tăng trưởng khu vc dch v thi kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 7 - 8%, cao hơn tc đ tăng trưởng chung ca nn kinh tế. Đến năm 2030, tỷ trọng ca khu vc dch v chiếm khong 50% GDP. Trong thi kỳ 2030 - 2050, khu vc dch v tiếp tc duy trì tc độ tăng trưởng cao hơn tc độ tăng trưởng chung ca nền kinh tế, chiếm t trng khoảng 60% GDP.

Vi mc tiêu nêu trên, các ngành dch v được ưu tiên phát trin gm: Dch v du lch; Dch v logistics và vn ti; Dch v công ngh thông tin và truyn thông; Và dch v tài chính - ngân hàng. Trong đó, dch v tài chính - ngân hàng được đnh hướng như sau:

Th nht, nâng cao cht lượng và đa dạng hóa sản phm dch v tài chính - ngân hàng theo hướng đổi mới quy trình, th tc và tăng cường ứng dng công ngh thông tin; Phát trin đng b gia các cấu phn ca th trường để lĩnh vực tài chính - ngân hàng tiếp tc tr thành kênh huy đng và dn vn hiu qu cho nn kinh tế; Coi trng phát trin quy mô, cht lượng và tăng cường kh năng cnh tranh ca các đnh chế trung gian, to s liên thông gia hot đng ca th trường chng khoán, bo him vi th trường tin t - tín dng để phát triển cân bng gia các cấu phn ca th trường tài chính.

Th hai, phát trin dch v tài chính - ngân hàng gn vi hi nhp th trường tài chính. Thc hin t do hoá các ngành và phân ngành dch v tài chính. Phát trin th trường chng khoán, th trường bo him theo hướng tiếp cận với các tiêu chun và thông l quc tế, phù hp vi điu kin thc tế.

Th ba, phát trin dch v tài chính - ngân hàng gn vi cuc Cách mng công nghip 4.0, chuyển dần t mô hình kinh doanh truyn thông sang mô hình kinh doanh số, cung ng sn phm, dch v trên nn tảng số nhm đáp ng nhu cu ngày càng cao ca khách hàng.

Th tư, phát trin các kênh cung cp vn cho th trường; mở rng h thng các nhà đu tư, đc bit là các nhà đu tư là các t chc lớn; phát triển đầy đủ các định chế trung gian; đa dng hoá các dch v cung cấp. Chuyển đổi mạnh m mô hình kinh doanh ca các ngân hàng thương mi theo hướng t “đc canh tín dng” sang mô hình đa dng hóa dch v ngân hàng phi tín dng.

Vi đnh hướng nêu trên, các gii pháp phát trin dch v ngân hàng - tài chính được xác đnh gm:

Mt là, hoàn thin khuôn kh pháp lý v tin tệ, ngân hàng trên cơ s tuân thủ đầy đủ các quy luật ca kinh tế th trường, phù hp vi thông l quc tế và đáp ng yêu cu hi nhp.

Hai là, đi mi khuôn kh chính sách tin t, quản lý ngoi hi và vàng:

Trong đó, điu hành chính sách tin t hướng đến mc tiêu cao nht là kim soát lm phát, n đnh giá tr đng tin, góp phn gi vng n đnh kinh tế vĩ mô, to điu kin nâng cao hiu qu huy đng và phân bổ nguồn vn trong nn kinh tế, thúc đy tăng trưởng kinh tế bn vng; Phát trin bn vng th trường vàng nhằm thc hin mc tiêu phát trin bn vng th trường vàng, hn chế tình trng vàng hóa, h tr điu hành chính sách tin tn đnh tin t vĩ mô.

Ba là, phát trin h thng các t chc tín dng đủ năng lực cnh tranh trên th trường ni đa, tng bước nâng cao năng lc cnh tranh quc tế.

Bn là, tăng cường ng dng, phát trin khoa hc công ngh và phát trin ngun nhân lc ca ngành tài chính, ngân hàng.

Năm là, đi vi lĩnh vc bo him: Hoàn thin h thng pháp lut trong lĩnh vc kinh doanh bo him; nâng cao tính an toàn h thng, hiu qu hot đng và năng lc cnh tranh ca các doanh nghip bo him; h tr các doanh nghip phát trin và đa dng hóa sn phm bo him; đa dng và chuyên nghip hóa các kênh phân phi bảo him; tăng cường hiu qu qun lý ca nhà nước v kinh doanh bảo him; đẩy mạnh hp tác quc tế và hi nhp trong lĩnh vc bo him.

Sáu là, đi vi lĩnh vc chng khoán: Hoàn thin th chế, cơ chế chính sách cho vic phát trin đồng b th trường tài chính - tin t nói chung và th trường chng khoán nói riêng; phát trin nhanh quy mô cht lượng ca th trường; hoàn thin cơ cu t chc th trường chng khoán bo đảm hạ tng k thut cho phát trin th trường ổn định, an toàn, bn vng; nâng cao hiu quả công tác qun lý, kim tra, giám sát và thc thi pháp lut, bo đảm công khai, minh bạch, bảo v quyn và li ích hp pháp ca các ch th tham gia th trường; đổi mới h thng công ngh thông tin phc v giao dch, thanh toán, giám sát; ch đng hi nhp vi th trường tài chính, tin t, chng khoán khu vc quc tế, tim cn vi các thông l và chun mc tốt nht.

Chiến lược tng th phát trin khu vc dch v của Vit Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ mc tiêu phn đu tc độ tăng trưởng khu vc dch v thi kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 7 - 8%, cao hơn tc đ tăng trưởng chung ca nn kinh tế. Đến năm 2030, tỷ trọng ca khu vc dch v chiếm khong 50% GDP. Các ngành dch v được ưu tiên phát trin gm: Dch v du lch; Dch v logistics và vn ti; Dch v công ngh thông tin và truyn thông; Và dch v tài chính - ngân hàng.
Xem 133 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng