Thứ ba, 11 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Agribank - ngân hàng chủ lực cung ứng vốn cho tam nông, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Agribank - ngân hàng chủ lực cung ứng vốn cho tam nông, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) t hào cùng ngành Ngân hàng có nhng đóng góp tích cc đi vi quá trình đi mi ca đt nước, là ngân hàng ch lc cung ng vn cho tam nông, to đng lc tăng trưởng kinh tế.

Thc thi nghiêm túc, hiu qu các chính sách

Là ngân hàng thương mi hàng đu Vit Nam có quy mô v tng tài sn trên 1,57 triu t đng, ngun vn đt trên 1,45 triu t đng, tng dư n cho vay nn kinh tế đt trên 1,21 triu t đng vi mng lưới 2.300 chi nhánh, phòng giao dch, Agribank t hào cùng ngành Ngân hàng có nhng đóng góp tích cc đi vi quá trình đi mi ca đt nước, luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mu ca mt ngân hàng thương mi 100% vn Nhà nước trong vic thc thi nghiêm túc, hiu qu chính sách tin t và các ch trương chính sách ca Đng, Nhà nước v tin t, ngân hàng. Nht là chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn, góp phn quan trng n đnh kinh tế vĩ mô, kim soát lm phát, thúc đy tăng trưởng và bo đm an sinh xã hi.

Năm 2020, kinh tế thế gii b nh hưởng nng n bi đi dch Covid-19, kinh tế Vit Nam còn b nh hưởng ln bi lũ lt nghiêm trng ti min Trung, Tây Nguyên. Nông nghip - lĩnh vc đu tư chính ca Agribank b tác đng tiêu cc ca hn hán, xâm nhp mn, bi cnh tăng trưởng tín dng thp, nht là thi gian na đu năm 2020… Mc dù vy, bám sát ch đo ca Th tướng v thc hin hiu qu “mc tiêu kép” va phòng chng dch, bo v sc khe nhân dân, va phc hi và phát trin kinh tế - xã hi trong trng thái bình thường mi, Agribank vi vai trò là NHTM nhà nước tiên phong, ch lc trong thc hin chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn, luôn đng hành cùng 14 triu h nông dân Vit Nam, trin khai nhiu gii pháp h tr hiu qu như ưu tiên tp trung ngun vn cho vay đi vi lĩnh vc nông nghip nông thôn, đm bo cung ng đ vn cho khách hàng đc bit là h sn xut, cá nhân vượt qua khó khăn, đón thi cơ phc hi nn kinh tế sau dch Covid-19.

Đt mc tiêu h tr nn kinh tế phc hi sau dch Covid-19 lên hàng đu, xác đnh gim chi phí tài chính cho khách hàng là mt trong nhng gii pháp ti ưu, Agribank đã 7 ln gim lãi sut cho vay đi vi các lĩnh vc ưu tiên, 9 ln gim phí dch v. Đc bit, Agribank trin khai kp thi qu các gii pháp h tr khách hàng b nh hưởng bi dch Covid-19 theo Thông tư 01 ca NHNN và đã đt được hiu qu. Trong s 45.113 t đng ngân hàng h tr qua Thông tư 01, Agribank cơ cu li n là 38.605 t đng vi 15.023 khách hàng; min, gim lãi 6.508 t đng vi 1.460 khách hàng; thc hin cho vay mi đi vi các khách hàng b nh hưởng dch Covid-19 doanh s hơn 110.000 t đng vi trên 21.000 khách hàng. Riêng khách hàng thit hi do bão lũ khu vc min Trung, Agribank h tr khc phc qua gii pháp thc hin cơ cu li thi hn tr n 16,2 t đng; min, gim lãi 18 t đng; h lãi sut đi vi dư n hin hu 71 t đng... Đ tp trung ngun lc tài chính chia s khó khăn, h tr khách hàng, Agribank đã ct gim các chi phí hot đng, điu chnh gim tin lương và ct gim li nhun d kiến 3-4 nghìn t đng trong năm 2021.

Vi nhng gii pháp đng b kp thi, Agribank đã đáp ng chia s khó khăn, đáp ng nhu cu vay vn đ khôi phc và phát trin sn xut kinh doanh ca khách hàng. V phía ngân hàng tiếp tc duy trì th phn mc cao trong nhóm Big4 các NHTM nht là vn cho khu vc nông nghip nông thôn khi dư n cho vay lĩnh vc này chiếm t trng gn 70%/tng dư n.

Không ch tiên phong trin khai chương trình tín dng thương mi, Agribank luôn đm nhim vai trò đi đu trong vic thc thi các chương trình tín dng chính sách và chương trình mc tiêu quc gia v xây dng nông thôn mi ca Chính ph. Đến thi đim này, Agribank đã h tr gim nghèo nhanh, bn vng đi vi 61 huyn nghèo vi doanh s cho vay trên 13.000 t đng, cho vay h tr gim tn tht sau thu hoch vi doanh s gn 15.000 t đng, cho vay tái canh cà phê vi doanh s trên 1.300 t đng, cho vay chính sách phát trin thy sn theo Ngh đnh 67 vi doanh s trên 6.000 t đng; Cho vay qua t vay vn: Dư n cho vay đt 172.271 t đng, tăng 12.547 t đng so vi 31/12/2019  (vi 1.408.795 khách hàng, 68.938 t vay vn), n xu 762 t đng chiếm t l 0,4%. 

Gia tăng cơ hi tiếp cn vn đy lùi tín dng đen

Vi mong mun tiếp tc đy mnh triển khai chính sách tín dụng phc v phát triển nông nghiệp, nông thôn đến người dân được nhanh chóng và thun li, Agribank đã thc hin nhiu gii pháp nhm ci tiến, tháo g v th tc cho vay, đơn gin hóa th tc h sơ vay vn, niêm yết công khai minh bch chính sách tín dng, to điu kin thun li cho khách hàng tiếp cn vn vay; ch đng tiếp cn khách hàng, phối hp cht ch vi cấp y, chính quyền đa phương, các t chc hi (Hi Nông dân, Hi Ph n…) đ tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng phc v phát triển nông nghiệp nông thôn đến các khách hàng trên địa bàn; thc hin cho vay trên 69.000 t vay vn vi trên 1,4 triu t viên, dư n 167.000 t. Đc bit Agribank đã trin khai an toàn 68 Đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng ti 66 chi nhánh trên đa bàn 59 tnh thành ph vi gn 14.500 phiên giao dch, phc v hơn 1,2 triu khách hàng ti đa bàn 433 xã vùng sâu, vùng xa trên toàn quc. Vic trin khai đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng đã to điu kin thun li cho h sn xut, cá nhân trong quá trình vay vn, vic tiếp cn các dch v ngân hàng, gim chi phí và thi gian đi li cho khách hàng, được chính quyn đa phương, khách hàng ng h và đánh giá cao.

Quyết tâm cùng ngành Ngân hàng hin thc hóa Chiến lược tài chính toàn din quc gia đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2030 và thúc đy thanh toán đin t trong khu vc dch v công, năm 2020, Agribank chú trng nâng cao kh năng tiếp cn dch v tài chính ngân hàng cho người dân thông qua không ngng sáng to trong cung ng sn phm dch v ngân hàng tin ích, kênh phân phi.  Song song trin khai an toàn  Đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng, Agribank còn trin khai hiu qu Đ án Th “Tam nông” vi gii pháp Cho vay thu chi trên tài khon thanh toán phát hành th vi hn mc lên ti 30 triu đng. Đây là mt trong nhng sn phm dch v mi nht ca Đ án đy mnh phát trin dch v th ti th trường nông nghip, nông thôn ca Agribank. Đã có 212 ngàn th phát hành ti tay người nông dân vi tng hn mc thu chi cp cho khách hàng 1.423 t đng. Riêng đi vi Chương trình tín dng tiêu dùng trin khai hiu qu th tc rút gn, phê duyt gii ngân ngay trong ngày đã b sung, đáp ng kp thi nhu cu vn cp bách ca người dân phc v đi sng như cha bnh, np hc phí, h tr khách hàng khó khăn trong lúc giáp ht... đi vi khách hàng cá nhân, h gia đình. Doanh s cho vay vượt xa quy mô ban đu gp hơn 4 ln so vi d kiến ban đu. Lũy kế t đu chương trình đt hơn 24 nghìn t đng, s khách hàng lũy kế t đu chương trình đt trên 450 nghìn khách hàng… Đây là nhng gii pháp có ý nghĩa rt quan trng trong vic đy mnh thanh toán không dùng tin mt, to điu kin thun li đ người dân khu vc nông thôn, nht là vùng sâu, vùng xa có cơ hi tiếp cn vi ngun vn và các dch v tài chính ngân hàng, hn chế tín dng đen và đy mnh phát trin thanh toán không dùng tin mt ti Vit Nam.

Cùng vi s vào cuc ca các B, ban, ngành Trung ương và đa phương, Agribank đã góp phn h tr nông dân, các doanh nghip xây dng thương hiu nông sn đt chun quc tế, m rng th trường trong và ngoài nước; xây dng cơ chế liên kết vùng, liên kết vi các doanh nghip ln đu mi đ h tr phát trin sn xut và th trường tiêu th sn phm.

Gi vng v trí ch lc trên th trường tài chính nông nghip, nông thôn

Trong bui làm vic đu tiên vi NHNN, Th tướng Chính ph Phm Minh Chính cũng khng đnh trong thi gian qua, h thng ngân hàng đã đt được nhiu thành công. Trong thi gian ti, cn phát huy nhng vic đang làm tt và hiu qu đ thi gian ti có kết qu cao hơn. Trên tinh thn đó, lãnh đo Agribank cho biết, ngân hàng tiếp tc phát huy vai trò tiên phong, gương mu trong vic thc thi nghiêm túc, hiu qu chính sách tin t và các ch trương chính sách ca Đng, Nhà nước v tin t, ngân hàng. Nht là chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn. Theo đó, toàn h thng Agribank tiếp tc phát huy tinh thn đoàn kết, đi mi sáng to, ly khoa hc công ngh làm khâu đt phá, đi mi mô hình qun tr, hoàn thành xut sc mi nhim v được giao, kinh doanh an toàn, hiu qu.

Xác đnh nông nghip tiếp tc là tr đ ca nn kinh tế, nhim v trng tâm ca Agribank trong năm 2021 là tp trung m rng cho vay ưu tiên lĩnh vc nông nghip, nông thôn; nâng cao kh năng tiếp cn dch v tài chính ngân hàng ca khách hàng ti khu vc nông thôn; tiếp tc đng hành cùng khách hàng khc phc khó khăn, phc hi sn xut kinh doanh do nh hưởng ca dch Covid-19. Đng thi, tiếp tc gi vng v trí ch lc trên th trường tài chính nông nghip, nông thôn vi hình nh ngân hàng hin đi, đi mi, năng đng, chuyên nghip, cht lượng dch v hàng đu. Trong đó, ưu tiên trin khai đng b các gii pháp h tr khách hàng và nn kinh tế, góp phn đưa hot đng sn xut kinh doanh tr li trng thái bình thường, thúc đy tăng trưởng kinh tế, đm bo an sinh xã hi.

Vi các gii pháp nâng cao cht lượng tín dng, kim soát và x lý n xu, Agribank gn tăng trưởng tín dng phù hp vi kh năng qun lý, tiếp tc ch trương tăng t trng cho vay khách hàng doanh nghip. Nht là ch đng trong công tác tìm kiếm, tiếp cn và sàng lc khách hàng hiu qu, tp trung m rng nn khách hàng bán l ti đa bàn các thành ph ln gn vi phát trin sn phm dch v. Trên cơ s đó, ngân hàng ưu tiên tăng trưởng tín dng ti nhng khu vc, nhng chi nhánh có cht lượng tín dng cao, hn chế tăng trưởng tín dng ti nhng khu vc, nhng chi nhánh có cht lượng tín dng thp, tăng t trng cho vay các loi tài sn có h s ri ro thp, gim t trng dư n đi vi các loi tài sn có h s ri ro cao; đm bo tuân th t l an toàn vn ti thiu, hn mc ri ro tín dng, hn mc ri ro tp trung theo quy đnh.

Trong giai đon mi, khi Vit Nam đang tham gia, hi nhp sâu rng vào các FTA, mà mi nht là EVFTA là cơ hi cho ngành nông nghip Vit Nam khai thác và phát huy hết các tim năng vn có. Song khi hướng ti các th trường đy tim năng trên thế gii cũng đt ra nhiu thách thc v cơ cu nông nghip lc hu, tim lc hn chế, liên kết nông nghip còn lng lo... Đây chính là cơ hi cho ngành ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng được chung tay gánh vác s mnh vì “Tam nông”, tiếp tc đng hành cùng nông nghip Vit Nam to nên nhng du n sâu đm trong bc tranh kinh tế Vit Nam và thành công trên hành trình đưa nông nghip Vit Nam khng đnh ch đng trên thế gii.

Xem 636 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng