Thứ hai, 10 Tháng 5 2021
TIN MỚI
VietinBank Nam Định tổ chức Chương trình “VietinBank - Ngân hàng giao dịch lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp”

VietinBank Nam Định tổ chức Chương trình “VietinBank - Ngân hàng giao dịch lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp”

Ngày 17/4/2021, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Nam Đnh đã t chc Chương trình “VietinBank - Ngân hàng giao dch la chn hàng đu ca doanh nghip” và kết hp trin khai “Ngày hi bán chéo sn phm, dch v (SPDV) ngân hàng”.

Ti s kin, VietinBank Nam Đnh đã gii thiu v gii pháp Ngân hàng đin t VietinBank eFAST dành cho các khách hàng doanh nghip, gii pháp Đnh danh trc tuyến (eKYC) hin đi vi các tính năng: M gói tài khon thanh toán, la chn tài khon s đp, phát hành th Ghi n VPAY trên nn tng VietinBank iPay… dành cho các khách hàng cá nhân.

Vi nhng gii pháp tài chính toàn din mang li cho khách hàng, chương trình đã thu hút nhiu khách hàng trc tiếp tham gia tri nghim và s dng trc tiếp các SPDV ca VietinBank. Kết thúc chương trình, VietinBank Nam Đnh đã tiếp th m mi được 10 tài khon khách hàng doanh nghip, 20 dch v eFAST; ký kết hp đng trin khai dch v chi lương vi 3 khách hàng doanh nghip; m mi hơn 70 tài khon khách hàng cá nhân thông qua hình thc eKYC; trong đó chào bán được 5 tài khon s đp và ký kết được 3 hp đng bo him vi tng phí thu được hơn 300 triu đng.

Trong thi gian ti, VietinBank Nam Đnh s tiếp tc trin khai các hi ngh nhm truyn thông mnh m các SPDV VietinBank và trin khai các gói gii pháp tài chính toàn din, ưu vit đến vi các khách hàng trên các đa bàn tnh Nam Đnh.

Xem 629 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 22-04-2021 2:15 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng