Thứ ba, 11 Tháng 5 2021
TIN MỚI
MBCapital: Mục tiêu đột phá về chuyển đổi số trong năm 2021

MBCapital: Mục tiêu đột phá về chuyển đổi số trong năm 2021

Tun qua, Công ty qun lý qu đu tư Ngân hàng Quân đi (MB Capital)đã t chc thành công Đi hi đng c đông thường niên năm 2021. Tham d Đi hi có Ch tch HĐQT MB, thượng tướng Lê Hu Đc; Trưởng ban kim soát Ngân hàng cùng các đi biu và c đông chiếm t l gn 98% tng s c phn hin hành.

Năm 2020, MBCapital đã hoàn thành 155% kế hoch được Đi hi đng c đông giao, nm trong TOP 2 các công ty qun lý qu trc thuc ngân hàng. Các qu và danh mc đu tư cho hai Công ty bo him trc thuc MB Group là  Công ty Bo him nhân th Ageas (MBAL); Tng Công ty Bo him Quân đi (MIC) và các khách hàng khác có t l tăng trưởng bình quân trên 15%, đem li li nhun đu tư vượt kỳ vng ca khách hàng. Qu m trái phiếu MBBOND mi thành lp tháng 8/2020 đng TOP 3 các qu trái phiếu hot đng hiu qu nht th trường vi t l tăng trưởng 6.7%/năm; qu m c phiếu MBVF cũng nm trong TOP dn đu th trường vi t l tăng trưởng 18,3%/năm.

Phát biu ti Đi hi, Thượng tướng Lê Hu Đc- Ch tch Hi đng qun tr Ngân hàng Quân đi - đi din c đông ln Ngân hàng Quân đi, nht trí vi các ni dung Báo cáo ti Đi hi, đánh giá cao n lc, quyết tâm phn đu ca toàn Công ty hoàn thành các mc tiêu Đi hi đng c đông giao. Ch tch ch đo đ hoàn thành tt nhim v kế hoch năm 2021, là đơn v qun lý đu tư tài chính ca Tp đoàn, Công ty phi không ngng nâng cao cht lượng, hiu qu đu tư; phi hp hiu qu vi các Khi nghip v ca MB đy nhanh trin khai tăng quy mô và hiu qu ca qu m trái phiếu MBBOND nm trong Top đu ca th trường.

Công ty cn nhanh chóng trin khai chính thc các sn phm mi trong năm 2021; phi hp cht ch vi Khi CNTT đ xây dng l trình c th s hóa, nâng cao năng lc CNTT trong các hot đng ca công ty; xây dng chiến lược giai đon 2021 - 2025 vi mc tiêu thách thc ca công ty gn vi đnh hướng phát trin Tp đoàn Tài chính - Ngân hàng MB. Lãnh đo Ngân hàng cam kết luôn đng hành, ng h, h tr hot đng ca Công ty.

Phương châm hành đng ca MBCapital theo ch đo ca Ngân hàng trong năm 2021 s là “Phát trin nhanh - Đt phá v chuyn dch s - An toàn - Hiu qu”. MBCapital s cùng các khi nghip v ca Ngân hàng m trin khai chuyn đi s toàn din thông qua các gii pháp đu tư, ci tiến h thng CNTT, s hóa các giao dch bán qua MB nhm đưa ti cho khách hàng nhng tri nghim thc s tin li khi s dng sn phm dch v tp đoàn ca MB Group.

Xem 680 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng