Thứ ba, 11 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Agribank Bình Thạnh ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường đại học Khoa học Tự nhiên

Agribank Bình Thạnh ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường đại học Khoa học Tự nhiên

Tun qua, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Bình Thnh và Trường đi hc Khoa hc T nhiên (thuc Đi hc Quc gia TP. H Chí Minh) t chc l ký kết tha thun hp tác toàn din.

Theo đó, hai bên s phi hp trin khai các sn phm, dch v tài chính - ngân hàng, cung cp các gii pháp thanh toán, thu h hc phí, tr lương qua tài khon th, lp đt ATM, POS..., các dch v thanh toán khác ca Agribank đm bo thun li, nhanh chóng, an toàn trong giao dch cho sinh viên, ging viên và người lao đng Trường đi hc Khoa hc T nhiên, đng thi t chc các hot đng qung bá thương hiu, an sinh xã hi phù hp, hiu qu.

Tha thun hp tác gia hai bên nhm trin khai đnh hướng ca Agribank v tăng cường, đy mnh phát trin sn phm dch v, dch v ngân hàng bán l trong thi gian ti, đng thi tăng cường thanh toán không dùng tin mt, thói quen s dng th, m tài khon ngân hàng đ s dng các ng dng thanh toán online, qua đó góp phn thc hin tt Ð án đy mnh thanh toán qua ngân hàng đi vi các dch v công theo ch trương ca Chính ph và kế hoch trin khai ca ngành Ngân hàng, đc bit trong bi cnh din biến phc tp ca dch bnh COVID-19.

Vi thế mnh ca Agribank v mng lưới, các sn phm, dch v đa dng, tin ích s đng hành cùng Trường đi hc Khoa hc T nhiên phát huy li thế  và khai thác ti đa tim năng, mang li li ích thiết thc cho hai bên.

Nhân dp này, Agribank Chi nhánh Bình Thnh trao tng 200 triu đng tài tr hc bng cho các sinh viên ca Trường đi hc Khoa hc T nhiên.

Ti TP. H Chí Minh.

Xem 608 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng