Thứ ba, 11 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Phụ nữ Ngân hàng thời đại số - Tư duy và Hành động

Phụ nữ Ngân hàng thời đại số - Tư duy và Hành động

Ngày 15/4/2021, ti TP. H Chí Minh, Công đoàn Ngân hàng Vit Nam (NHVN) đã t chc Hi ngh chuyên đ “Ph n Ngân hàng thi đi s - Tư duy và Hành đng”. Phó Thng đc Thường trc NHNN, Ch tch Công đoàn NHVN Đào Minh Tú đã đến d và phát biu ch đo Hi ngh.

Đây là mt trong nhng hot đng nm trong chui s kin hưởng ng k nim 70 năm thành lp ngành Ngân hàng Vit Nam (06/5/1951 - 06/5/2021).

Ngành ngân hàng vi đc thù t l lao đng n chiếm gn 60%, n cán b, đoàn viên, người lao đng (CBĐVNLĐ) đã và đang đm trách vai trò quan trng trong các lĩnh vc công tác. Ph n ngành Ngân hàng không ch có s lượng ln, mà còn có mt bng trình đ cao, đào to bài bn, được đánh giá là có tư duy năng đng, đi mi. Thi gian qua, cùng vi lao đng toàn ngành, lc lượng lao đng n luôn hoàn thành tt nhim v chuyên môn, tích cc tham gia trong các hot đng đoàn th. N CBĐVNLĐ đã có đóng góp quan trng trong nghiên cu, tham mưu, đ xut, hoch đnh và thc thi các chính sách tin t, hoàn thành các ch tiêu kế hoch ca cơ quan, vì s an toàn và phát trin ca Ngành, góp phn n đnh kinh tế vĩ mô, kim chế lm phát, thúc đy xã hi phát trin.

Đ có được thành công đó là nh kết qu ca vic phát đng và t chc tt các phong trào thi đua yêu nước, trong đó đc bit là phong trào thi đua "Gii vic ngân hàng, Đm vic nhà" trong n CBĐVNLĐ ngành Ngân hàng. Phong trào này đã thc s tr thành đim ta và nim tin đ n CBĐVNLĐ n lc phn đu xây dng h thng Ngân hàng mnh v tài chính, gii v qun tr điu hành và hin đi v công ngh… Các n CBĐVNLĐ không ch hoàn thành xut sc nhim v nơi cơ quan, đơn v mà còn đm trách tt thiên chc làm v, làm m trong gia đình.

Phát biu ti Hi ngh, Phó Thng đc Đào Minh Tú nhn mnh, các CBĐVNLĐ cn quán trit sâu rng phát đng thi đua ca Thng đc NHNN vi ch đ “Cán b, công chc, viên chc và người lao đng ngành Ngân hàng phát huy truyn thng 70 năm, đoàn kết, sáng to, thi đua thc hin thng li nhim v ngành Ngân hàng”. Đng thi, chú trng xây dng đi ngũ cán b n có bn lĩnh chính tr vng vàng, phm cht đo đc tt, trình đ chuyên môn, nghip v gii, tâm huyết vi công vic đ quy hoch và b nhim gi v trí lãnh đo, qun lý. Qua đó, to điu kin đ cán b n đóng góp nhiu hơn na cho s phát trin ca Ngành.

Theo Phó Thng đc, trong quá trình xây dng các chương trình, kế hoch trin khai phong trào thi đua, Công đoàn các cp cn chú trng hướng đến các gii pháp thc cht, hiu qu, tiết kim, hn chế hot đng mang tính hình thc. Phát huy vai trò ca t chc Công đoàn trong vic nâng cao đi sng vt cht, tinh thn cho đoàn viên, lao đng n. Trao cơ hi bình đng trong hc tp, tiếp cn thông tin và th hin năng lc bn thân cho n CBĐVNLĐ, to điu kin đ ch em chăm sóc gia đình được tt hơn… S quan tâm đó cn được th hin thường xuyên, trong sut quá trình, ch không phi ch trong nhng ngày dp 8/3, 20/10 hoc khi có hi ngh, l tôn vinh…

Phó Thng đc mong rng, n CBĐVNLĐ ngoài vic hoàn thành tt nhim v chính tr, chuyên môn ca đơn v, trên bt c cương v công tác nào vn phi là ngn la gi m cho gia đình, bng tình yêu thương, chia s trách nhim chăm sóc và nuôi dy con cái trưởng thành.

Thi gian ti, Phó Thng đc đ ngh, các cp công đoàn cn tăng cường tuyên truyn, giáo dc đi vi lao đng n, đ có được ý thc v s thay đi, cm nhn được áp lc, thách thc t cuc cách mng Công nghip ln th 4. Qua đó, có ng phó phù hp, thay đi tư duy, hc hi trau di kiến thc thường xuyên, nâng cao ý thc rèn luyn, đi trước đón đu tìm hiu các thông tin cn thiết, trang b nhng k năng, nghip v mi thích nghi vi s phát trin ca xã hi, ca ngân hàng hin đi, đóng góp vào vic xây dng uy tín, hình nh và s phát trin ca ngành Ngân hàng.

Theo SBV

Xem 143 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng