Thứ ba, 11 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Agribank tổ chức Hội nghị phát triển sản phẩm dịch vụ năm 2021

Agribank tổ chức Hội nghị phát triển sản phẩm dịch vụ năm 2021

Ngày 15/4/2021 ti Hà Ni, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) t chc Hi ngh phát trin sn phm dch v năm 2021. Hi ngh được t chc theo hình thc trc tiếp và trc tuyến ti 175 đim cu trên toàn h thng; ông Phm Đc n, Ch tch Hi đng thành viên ch trì.

Phát trin sn phm dch v (SPDV) là ni dung và nhim v quan trng luôn được Agribank quan tâm ch đo thc hin, nht là trong giai đon bùng n cuc cách mng công ngh 4.0 đã to nhiu cơ hi nhưng cũng đt không ít thách thc đến vi ngành ngân hàng, trong đó có Agribank.

Hi ngh đã tng kết công tác SPDV ca Agribank giai đon 2016-2020, đnh hướng 2021-2025, Kế hoch trin khai năm 2021; Trin khai các phương án nâng cao năng lc, tin ích ca các dch v. Bên cnh đó, Hi ngh còn tho lun, gii đáp kiến ngh ca Chi nhánh ni dung đa dng SPDV hin đi, nâng cao cht lượng SPDV trên cơ s đu tư mnh m đi mi, nâng cp ngun lc công ngh theo hướng ly khách hàng làm trung tâm gn vi mc tiêu ngân hàng s, ngân hàng bán l, có chính sách cnh tranh nhm thu hút khách hàng,…

Giai đon 2016-2020 va qua, trong bi cnh kinh tế thế gii nói chung, kinh tế Vit Nam nói riêng gp nhiu khó khăn, thách thc đã tác đng trc tiếp đến hot đng dch v ngân hàng, công tác phát trin SPDV toàn h thng đã đt được toàn din các ch tiêu. Thu dch v năm 2020 toàn h thng đt 7.109 t đng, vượt 14,7% so vi mc tiêu ti Đ án chiến lược phát trin SPDV giai đon 2016-2020, t l thu ròng đt trên 12,39%, thu dch v đã tr thành ngun thu n đnh, chiếm t trng ngày càng ln trong cơ cu thu nhp ca chi nhánh và h thng. Toàn h thng Agribank đã hoàn thành các mc tiêu đ ra v phát trin sn phm dch v trong giai đon 2016-2020 (tăng trưởng thu dch v t 15% mc tiêu đến 2020 đt 6200 t, t l thu ròng dch v/ tng thu nhp ròng dch v/tng thu nhp ròng 12%), nhim v c th v th trường, khách hàng, sn phm, kênh phân phi... Uy tín, thương hiu Agribank được ci thin, các t chc xếp hng uy tín quc tế đánh giá cao, to tin đ thun li đ phát trin giai đon ti.

Đ đt được nhng kết qu cao, n đnh và an toàn trên, Ban lãnh đo Agribank ghi nhn và đánh giá cao s chuyn biến, nhn thc, c gng n lc t các Ban, trung tâm ti Tr s chính đến tính lan ta, phn đu, thi đua, quyết lit trong thc thi các ch tiêu, kế hoch ti các chi nhánh trong toàn h thng. Bên cnh nhng thành tích, kết qu đt được, các đơn v Tr s chính đã tho lun rt c th, toàn din v phát trin SPDV, phân tích và tiếp thu các ý kiến, sáng kiến, kiến ngh t các chi nhánh, đơn v, qua đó thng thn đánh giá và nhìn nhn công tác phát trin sn phm dch v còn nhiu đim nghn, hn chế, thiếu tính liên kết và đng b.

Trong khuôn kh Hi ngh, các chi nhánh ch đng phát biu ý kiến, tham lun, tho lun thng thn các ni dung Hi ngh, “hiến kế” đ xut nhng ý tưởng mang tính đt phá, đi mi, sáng to đ hoàn thin công tác phát trin SPDV nhm phc v khách hàng tt nht. Trên tinh thn cu th, tiếp thu, tt c nhng ý kiến tho lun ca chi nhánh, Tr s chính s ghi nhn, nghiên cu đ sa đi, b sung hoàn thin cơ chế chính sách to hành lang pháp lý, đng lc chuyn biến mnh m, hot đng SPDV Agribank phát trin, n đnh, vng mnh, đóng góp ln đi vi tài chính toàn ngành, đóng góp tích cc vào chiến lược tài chính toàn din ca Chính ph, đy mnh ch trương thanh toán không dùng tin mt ca Vit Nam.

Ch đo hi ngh, ông Phm Đc n - Ch tch HĐTV ghi nhn các ý kiến phát biu ca các đơn v trong toàn h thng, đng thi khng đnh đi vi công tác phát trin sn phm dch v Agribank cn tiếp tc mc tiêu gi vng v trí là NHTM bán l hàng đu Vit Nam, thc hin tt vai trò ch lc trong cung ng SPDV, tin ích ngân hàng đi vi th trường nông nghip nông thôn. Không ngng ci tiến, phát trin đa dang sn phm dch v, các kênh phân phi đc bit là các SPDV, kênh phân phi da trên nn tng công ngh hin đi, ng dng s, kết hp vi nâng cao cht lượng dch v, chính sách chăm sóc, h tr khách hàng, gn vi mc tiêu khách hàng là trng tâm, t đó góp phn tăng t trng thu nhp t hot đng dch v phi tín dng trong tng thu nhp; đt mc tiêu tăng trưởng doanh thu phí dch v năm bình quân t 15-17%, đến năm 2025, t l thu ròng dch v trong tng thu nhp đt trên 15-16%. Đ hoàn thành mc tiêu đ ra, Ch tch HĐTV yêu cu và đòi hi s đng lòng, quyết tâm, tp trung ngun lc, n lc không ngng t HĐTV, Ban điu hành, các Ban, Trung tâm ti Tr s chính đến tng Chi nhánh, mi cán b nhân viên đ thc hin tt công tác phát trin sn phm dch v.

Xem 856 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng