Chủ nhật, 16 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Cảnh báo vay tiền kinh doanh lan đột biến

Cảnh báo vay tiền kinh doanh lan đột biến

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tnh Hoà Bình va có Công văn s 227/HBI-TTGSNH gi các ngân hàng, t chc tín dng trên đa bàn v vic chn chnh hot đng cho vay các giao dch có nguy cơ ri ro cao.

Theo đó, thi gian qua, dưới s ch đo ca Tnh y, UBND tnh, cùng s phi hp cht ch ca các s, ngành, đa phương, các ngân hàng trên đa bàn tnh Hoà Bìnhđã ch đng trin khai quyết lit nhiu gii pháp m rng tín dng nhm đáp ng nhu cu sn xut, kinh doanh và phc v đi sng cho người dân, doanh nghip, đc bit là khu vc nông thôn, vùng sâu, xa, góp phn to công ăn, vic làm n đnh đi sng nhân dân, đm bo an ninh trt t trên đa bàn.

Tuy nhiên, thi gian gn đây, trên đa bàn tnh đang có hin tượng giao dch, kinh doanh hoa lan đt biến gen vi giá tr rt ln, có mt s giao dch lên đến hàng t, chc t đng/1kie.

Qua phn ánh, nhiu h gia đình đã thế chp đt đai, nhà, tài sn đ vay tin t chc tín dng tham gia góp vn cho mt s người kinh doanh hoa lan, vic góp vn kinh doanh hoa lan đt biến gen bt bình thường có th s mang li nhiu ri ro và kéo theo nhng hu qu khó lường v an ninh trt t, an toàn xã hi, nh hưởng đến sn xut, đi sng ca người dân.

Thc hin ch đo ca Tnh y, UBND tnh (Công văn s 555-CV/VPTU ngày 24/3/2021 ca Tnh y), Ngân hàng Nhà nước tnh đã yêu cu các ngân hàng, t chc tín dng trên đa bàn tp trung trin khai thc hin mt s ni dung như sau:

Ch đo các phòng, ban nghip v (phòng quan h khách hàng, phòng kim tra, kim toán ni b) kim tra, rà soát li các hp đng tín dng ca các h sn xut, kinh doanh, tp trung vào đa bàn đang có phong trào trng hoa lan và các giao dch mua bán hoa lan đt biến gen, phát hin kp thi khách hàng s dng vn vay đu tư vào lĩnh vc này đ cnh báo ri ro có th xy ra đi vi khách hàng; kim soát cht ch các d án vay vn mi, trong quá trình thm đnh phi phi hp vi chính quyn đa phương các cp, t dân ph, thôn, xóm... đ nm bt thông tin cơ bn ca d án và ch d án, thn trng khi đu tư vn vào các d án nêu trên.

Tăng cường công tác kim tra, giám sát vic s dng vn vay ca khách hàng phát hin kp thi các trường hp vi phm cam kết Hp đng tín dng, s dng vn vay sai mc đích, không hiu qu, có nguy cơ tht thoát vn vay, áp dng các bin pháp, chế tài x lý phù hp, nhm đm bo an toàn vn vay ngân hàng.

Tăng cường công tác kim tra, kim soát ni b, kết hp nm bt thông tin t các cơ quan chc năng đ phát hin và x lý kp thi đi vi cán b, công chc, viên chc, nhân viên ngân hàng liên quan đến các giao dch mua, bán hoa lan bt bình thường nêu trên hoc có hành vi thông đng vi các đi tượng li dng mua, bán hoa lan đt biến gen đ la đo.

Ngân hàng Nhà nước tnh đ ngh các ngân hàng, t chc tín dng trên đa bàn trin khai thc hin nghiêm túc yêu cu trên, báo cáo kp thi Ngân hàng Nhà nước tnh nhng vn đ mi phát sinh đ phi hp vi các cơ quan chc năng có các bin pháp x lý phù hp.

Xem 1085 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng