Chủ nhật, 16 Tháng 5 2021
TIN MỚI
VietinBank kết nối điện tử với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

VietinBank kết nối điện tử với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Ngày 12/4/2021 ti Hà Ni, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) và Bo him Xã hi (BHXH) Vit Nam ký kết Tha thun kết ni đin t song phương gia h thng BHXH Vit Nam và h thng VietinBank.

Hp tác này mang đến tin ích ti đa cho các đi tượng np BHXH và hưởng BHXH; đng thi góp phn thúc đy thanh toán không dùng tin mt, ci cách th tc hành chính theo ch đo ca Chính ph.

Ti Vit Nam, h thng an sinh xã hi (ASXH) đang ngày càng phát trin. Trong s phát trin y, chính sách BHXH đã phát huy vai trò là tr ct trong h thng ASXH, góp phn tích cc vào vic n đnh và phát trin đt nước. Vi s lượng đi tượng tham gia BHXH ngày càng đông nên nhu cu qun lý, chi tiêu, đu tư hiu qu ngun qu BHXH ngày càng cao. Do đó, yêu cu kết ni, ng dng công ngh thông tin phc v người dân và doanh nghip tham gia BHXH là đc bit cp thiết - nht là trong bi cnh dch COVID-19 vn din biến phc tp. Bài toán đt ra là h thng BHXH Vit Nam cn mt gii pháp thanh toán hin đi, đáp ng đy đ các yêu cu ca đi tượng đóng BHXH và thun tin trong qun lý cho BHXH Vit Nam.

Năm 2015 đã đánh du bước phát trin trong mi quan h hp tác gia BHXH Vit Nam và VietinBank thông qua vic cơ quan BHXH m Tài khon tin gi, thu BHXH ti h thng VietinBank. Vic hp tác này mang đến kết quả “Hợp tác hai bên, bn bên cùng có li", đó là Người lao đng, Doanh nghip, VietinBank và BHXH Vit Nam và cao hơn na là góp phn bo đm ASXH Quc gia.

Đến năm 2019, VietinBank tiếp tc phi hp vi BHXH Vit Nam xây dựng và triển khai hệ thng kết nối thanh toán đin t song phương trong công tác phi hp thu BHXH, Bo him Y tế (BHYT), Bo him t nguyn (BHTN) và qun lý dòng tin gia h thng các đơn v BHXH và các chi nhánh VietinBank.

VietinBank và BHXH Vit Nam sau mt thi gian n lc hp tác, 2 bên đã chun b đy đ các điu kin đ tiến ti ký kết Tha thun kết ni đin t song phương gia h thng BHXH Vit Nam và h thng VietinBank.

Phát biu ti L ký kết, bà Nguyn Hng Vân - Phó Tng Giám đc VietinBank cho biết: S kin ký kết Tha thun kết ni đin t song phương gia h thng BHXH Vit Nam và h thng VietinBank đánh du bước tiến quan trng trong quan h hp tác truyn thng, lâu dài và toàn diện giữa VietinBank và BHXH Vit Nam cũng như gia các đơn v thành viên ca 2 bên. Bà Nguyn Hng Vân cũng khng đnh: Vic VietinBank và BHXH Vit Nam tiếp tục triển khai kết nối điện tử song phương trong chi tr các chế đ qua h thng ngân hàng; phi hp cht ch trong hp tác đu tư ngun tin tn dư ca các qu an toàn thông qua các hp đng hp tác đu tư; triển khai các dịch vụ thanh toán điện tử đa dạng khác… sẽ đem lại các lợi ích thiết thực cho cả 2 hệ thống trong việc quản lý nghip v thanh toán, quản lý dòng tiền, quản lý nguồn vốn hiệu quả.

Đng quan đim và đánh giá cao s hp tác này, ông Lê Hùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bày t: Vic kết ni đin t song phương gia h thng BHXH Vit Nam và h thng VietinBank là mt hình thc thanh toán hin đi và nhanh chóng, to điu kin thun li cho người dân và doanh nghip có th tra cu vic np bo him vi cơ quan BHXH. Đng thi làm minh bch hóa, nâng cao hiu qu hot đng ca dòng tin thu, chi và hch toán t đng ca h thng BHXH. Vic trin khai kết ni vi h thng thanh toán hin đi ca VietinBank đã đáp ng chun dch v công mc đ 4 theo ch trương ca Chính ph v thanh toán không dùng tin mt.

Vi truyn thng hp tác bn cht, hiu qu gia VietinBank và BHXH Vit Nam trong các năm qua cùng s kin chính thc Ký kết Tha thun kết ni đin t song phương gia 2 bên s tiếp tc to ra các li ích thiết thc, mang li nhiu giá tr to ln không ch cho khách hàng s dng dch v ca c 2 h thng mà còn mang li s phát trin cho toàn xã hi.

Xem 954 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng