Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Giao dịch điện tử trong miễn giảm thuế được thực hiện thế nào?

Giao dịch điện tử trong miễn giảm thuế được thực hiện thế nào?

T ngày 03/5/2021, Thông tư s 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 ca B Tài chính hướng dn giao dch đin t trong lĩnh vc thuế có hiu lc (thay thế Thông tư s 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 và Thông tư s 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019).

Theo đó, giao dch đin t trong min gim thuế được quy đnh c th vi các ni dung sau:

Th nht, tiếp nhn và tr kết qu gii quyết h sơ đ ngh min, gim thuế đin t gi trc tiếp đến cơ quan thuế.

Người np thuế lp và gi h sơ đ ngh min, gim thuế đến cơ quan thuế như sau: Trường hp h sơ đ ngh min, gim thuế là Văn bn/Đơn đ ngh min gim và các tài liu kèm theo, người np thuế thc hin lp và gi h sơ min, gim thuế đến cơ quan thuế trc tuyến trên Cng thông tin đin t ca Tng cc Thuế/Cng thông tin đin t ca cơ quan nhà nước có thm quyn/qua t chc cung cp dch v T-VAN. Trường hp người np thuế đ ngh min, gim thuế trên h sơ khai thuế và không phi gi Văn bn/Đơn đ ngh min gim thì vic lp và gi h sơ min, gim thuế đin t được thc hin đng thi vi vic lp và gi h sơ khai thuế đin t theo quy đnh ti Điu 16 Thông tư này.

Thông báo tiếp nhn h sơ min, gim thuế đin t: Trường hp h sơ đ ngh min, gim thuế là Văn bn/Đơn đ ngh min gim và các tài liu kèm theo: Chm nht 15 phút sau khi nhn được h sơ min, gim thuế đin t ca người np thuế, cng thông tin đin t ca Tng cc Thuế gi Thông báo v vic tiếp nhn h sơ min, gim thuế đin t (theo mu s 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) cho người np thuế theo quy đnh ti khon 2 Điu 5 Thông tư này.

Trường hp người np thuế đ ngh min, gim thuế đng thi là h sơ khai thuế: Cng thông tin đin t ca Tng cc Thuế tiếp nhn h sơ khai thuế theo quy đnh ti Điu 16 Thông tư này. Ngay sau khi gi Thông báo chp nhn h sơ khai thuế đin t, cng thông tin đin t ca Tng cc Thuế gi Thông báo tiếp nhn h sơ min, gim thuế đin t (theo mu s 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) cho người np thuế bng phương thc đin t.

X lý h sơ min gim thuế: Thông báo chp nhn h sơ min, gim thuế trong  trường hp h sơ đ ngh min, gim thuế là Văn bn/Đơn đ ngh min gim và các tài liu kèm theo: Trong thi hn 03 (ba) ngày làm vic k t ngày ghi trên Thông báo v vic tiếp nhn np h sơ min, gim thuế đin t, cơ quan thuế gi Thông báo v vic chp nhn/không chp nhn h sơ min gim thuế đin t (theo mu s 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) cho người np thuế theo quy đnh ti khon 2 Điu 5 Thông tư này. Trường hp người np thuế đ ngh min, gim thuế đng thi là h sơ khai thuế: Cng thông tin đin t ca Tng cc Thuế gi Thông báo chp nhn/không chp nhn h sơ khai thuế đin t theo quy đnh ti Điu 16 Thông tư này và Thông báo chp nhn/không chp nhn h sơ min, gim thuế đin t được thc hin theo quy đnh nêu trên.

Thi hn gii quyết h sơ min, gim thuế đin t được tính t ngày ghi trên Thông báo chp nhn h sơ min, gim thuế đin t (theo mu s 01- 2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này).

Cơ quan thuế có trách nhim gii quyết h sơ đ ngh min, gim thuế ca người np thuế đã tiếp nhn bng phương thc đin t theo quy đnh ca Lut Qun lý thuế và các văn bn hướng dn thi hành Lut Qun lý thuế.

Trong quá trình gii quyết h sơ min, gim thuế còn thiếu thông tin cn gii trình, b sung tài liu thì cơ quan thuế gi Thông báo gii trình, b sung thông tin, tài liu (theo mu s 01/TB-BSTT-NNT ban hành kèm theo Ngh đnh s 126/2020/NĐ-CP) cho người np thuế theo quy đnh ti khon 2 Điu 5 Thông tư này.

Cng thông tin đin t ca Tng cc Thuế tiếp nhn văn bn gii trình, b sung thông tin, tài liu ca người np thuế đi vi h sơ đ ngh min, gim đã tiếp nhn bng phương thc đin t.

Tr kết qu gii quyết h sơ min, gim thuế đin t: Cơ quan thuế gi kết qu gii quyết h sơ min, gim thuế ca người np thuế đã tiếp nhn bng phương thc đin t (là các thông báo, quyết đnh liên quan đến quá trình gii quyết min, gim thuế, kết qu gii quyết min, gim thuế ca cơ quan thuế) cho người np thuế theo quy đnh ti khon 2 Điu 5 Thông tư này.

Th hai, tiếp nhn h sơ và tr kết qu gii quyết cho người np thuế thc hin min gim thuế đin t đng thi vi thc hin th tc hành chính do cơ quan qun lý nhà nước có thm quyn chuyn đến bng phương thc đin t theo cơ chế mt ca liên thông:

Gi h sơ đ ngh min, gim thuế đin t: Người np thuế np h sơ min gim thuế cùng vi h sơ xác đnh nghĩa v tài chính đến cơ quan qun lý nhà nước có thm quyn theo quy đnh ca pháp lut. Cơ quan qun lý nhà nước gi h sơ đ ngh min, gim thuế ca người np thuế cùng vi thông tin xác đnh nghĩa v tài chính đến cơ quan thuế bng phương thc đin t theo quy đnh ti Điu 37 Thông tư này.

Cơ quan thuế thc hin gii quyết h sơ min, gim thuế gi kết qu gii quyết h sơ min, gim thuế (là các thông báo, quyết đnh liên quan đến quá trình gii quyết min, gim thuế, kết qu gii quyết min, gim thuế ca cơ quan thuế đi vi h sơ đ ngh min, gim thuế ca người np thuế) qua cng thông tin đin t ca Tng cc Thuế đến cng thông tin đin t ca cơ quan tiếp nhn h sơ. Trường hp người np thuế có tài khon giao dch thuế đin t trên cng thông tin đin t ca Tng cc Thuế, kết qu gii quyết h sơ min, gim thuế được gi đng thi đến đa ch thư đin t ca người np thuế.

Cơ quan tiếp nhn h sơ theo cơ chế mt ca liên thông có trách nhim gi kết qu gii quyết h sơ min, gim thuế đến người np thuế đ người np thuế được biết và thc hin.

Xem 762 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng