Thứ ba, 11 Tháng 5 2021
TIN MỚI
VietinBank Thanh Hóa tổ chức “Ngày hội ưu đãi dành cho doanh nghiệp”

VietinBank Thanh Hóa tổ chức “Ngày hội ưu đãi dành cho doanh nghiệp”

Ngày 10/4/2021, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Thanh Hóa đã t chc “Ngày hi ưu đãi dành cho doanh nghip” vi s tham gia ca hơn 60 khách hàng doanh nghip ca Chi nhánh.

Tham d Ngày hi có: Ông Vũ Trung Đc - Phó Trưởng phòng Phòng Gii pháp tài chính Khi KHDN Tr s chính VietinBank; ông Phm Văn Nam - Giám đc VietinBank Thanh Hóa và đi din Lãnh đo ca hơn 60 doanh nghip là khách hàng ca Chi nhánh.

“VietinBank - Ngân hàng giao dch la chn hàng đu ca doanh nghip” là chiến dch trng đim năm 2021 ca VietinBank vi mc tiêu đưa VietinBank tr thành s la chn s 1 ca doanh nghip trong mi hot đng thanh toán, qun lý dòng tin và các dch v ngân hàng giao dch khác.

Ti Ngày hi, ông Vũ Trung Đc - Phó Trưởng phòng Phòng Gii pháp tài chính Khi KHDN Tr s chính VietinBank đã gii thiu v gii pháp Ngân hàng đin t VietinBank eFAST và các chương trình ưu đãi ca VietinBank dành cho KHDN. T đó, đưa ra nhng sn phm, dch v cùng nhng chương trình ưu đãi hp dn v phí nhm mang ti gii pháp tài chính ưu vit ti các KHDN trong vic qun lý dòng tin.

Phát biu ti Ngày hi, đi din cho hơn 60 KHDN tham d - bà Nguyn Th Oanh, Ch tch HĐQT Công ty C phn Lương thc Thanh Hóa đánh giá cao các sn phm, dch v ca VietinBank; ni bt là VietinBank eFAST. Trong đó, bà Nguyn Th Oanh rt n tượng v nhng tính năng vượt tri ca VietinBank eFAST đã giúp cho doanh nghip tiết kim được rt nhiu thi gian và chi phí; đng thi tr thành gii pháp tài chính an toàn, thun tin và mang hiu qu cao cho các doanh nghip trong vic qun lý dòng tin.

Cũng trong khuôn kh Ngày hi, các KHDN đã được tham gia tri nghim s dng ng dng VietinBank eFAST và được cán b VietinBank Thanh Hóa tư vn các gói ưu đãi hp dn dành cho các KHDN.

Xem 755 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng