Thứ tư, 12 Tháng 5 2021
TIN MỚI
DIV triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm tiền gửi, bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền

DIV triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm tiền gửi, bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền

Trong quý I/2021, Bo him tin gi Vit Nam (DIV) đã khn trương trin khai các nhim v đ ra trong năm 2021, toàn h thng tp trung thc hin chính sách bo him tin gi nhm bo v tt quyn và li ích hp pháp ca người gi tin.

Tính đến ngày 31/3/2021, có 1.282 t chc tham gia bo him tin gi, bao gm 96 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 qu tín dng nhân dân, 01 Ngân hàng hp tác xã và 04 t chc tài chính vi mô.

Trong quý I/2021, DIV đã hoàn thành cp 108 bn sao và cp li 03 Chng nhn tham gia bo him tin gi theo đ ngh ca các t chc tham gia bo him tin gi sau khi rà soát tính hp l ca h sơ, đm bo đúng quy đnh ca pháp lut v cp và thu hi Chng nhn tham gia bo him tin gi.

DIV thc hin giám sát đi vi 100% t chc tham gia bo him tin gi thông qua d liu t NHNN và thông tin báo cáo v tin gi được bo him; hoàn thành báo cáo giám sát toàn h thng t chc tham gia bo him tin gi, báo cáo giám sát chuyên sâu đi vi các QTDND có vn đ, kp thi tham mưu, đ xut, kiến ngh vi NHNN các vn đ phát sinh.

Ngay khi tình hình dch bnh được kim soát, DIV đã khn trương trin khai kế hoch kim tra đnh kỳ năm 2021. Tính đến ngày 31/3/2021, DIV đã thc hin kim tra đi vi 42/356 t chc tham gia bo him tin gi, đt 11,8% kế hoch đ ra. Hin nay, DIV đang tích cc phi hp vi Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng trin khai Kế hoch kim tra đi vi 35 QTDND theo ch đo ca Thng đc NHNN.

DIV đã đôn đc, hướng dn các t chc tham gia bo him tin gi thc hin tính và np phí bo him tin gi đm bo đúng quy đnh. Tính đến ngày 31/3/2021, tng s phí bo him tin gi thu được trong kỳ thu phí quý I/2021 là 2.211,3 t đng; min np phí bo him tin gi theo quy đnh cho các t chc tham gia bo him tin gi được KSĐB vi s tin là 51,7 t đng.

Trong quý I/2021, DIV không nhn được h sơ đ ngh cho vay đc bit ca các t chc tham gia bo him tin gi được KSĐB, đng thi không phát sinh nghĩa v tr tin bo him tin gi cho người gi tin ti các t chc tham gia bo him tin gi. Tuy nhiên, DIV đã c cán b tham gia các Ban KSĐB, luôn ch đng theo dõi sát sao quá trình thc hin x lý pháp nhân đi vi các t chc tham gia bo him tin gi được KSĐB; đng thi, ch đng xây dng phương án chi tr tin bo him tin gi đ t chc thc hin khi phát sinh. DIV đã trin khai công tác tuyên truyn bài bn và hiu qu v vic nâng hn mc tr tin bo him, chính sách bo him tin gi và hot đng ngân hàng qua các báo, tp chí, Bn tin bo him tin gi và website DIV.

Bên cnh đó, DIV phi hp vi V Truyn thông NHNN tuyên truyn các quy đnh mi v chính sách tin t và hot đng ngân hàng. Các chi nhánh khu vc cũng đã phi hp thc hin tuyên truyn chính sách bo him tin gi qua hơn 30 s kin ti đi hi thành viên, thường niên ca QTDND.

Đ tiếp tc b sung cho qu d phòng nghip v, nâng cao năng lc tài chính, DIV đã xây dng và trin khai các phương án đu tư ngun vn tm thi nhàn ri đm bo an toàn và phát trin vn. Đến nay, tng tài sn ca DIV đt hơn 72 nghìn t đng. Qu d phòng nghip v đt hơn 67 nghìn t đng. Đây là ngun lc đ DIV có th thc hin tt hơn chc năng nhim v được giao cũng như có th tham gia sâu hơn, hiu qu hơn vào quá trình cơ cu li t chc tín dng.

Nhm hoàn thin chính sách bo him tin gi cũng như nâng cao hơn na vai trò, v thế ca t chc bo him tin gi trong vic bo v quyn và li ích hp pháp ca người gi tin, DIV đã báo cáo NHNN các ni dung đ xut sa đi, b sung Lut Bo him tin gi, đng thi đánh giá tác đng ca chính sách. Hin nay, DIV tiếp tc nghiên cu các ni dung đ xut sa đi, b sung Lut Bo him tin g tham gia sâu hơn, có hiu qu hơn vào quá trình cơ cu li t chc tham gia bo him tin gi yếu kém.

Đ Chiến lược phát trin DIV đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2030 sm được phê duyt và trin khai thc hin, DIV đã phi hp vi Cơ quan Thanh tra giám sát, ngân hàng (CQTTGSNH) gii trình ý kiến ca các B, Ngành đi vi D tho Chiến lược; đng thi ch đng trin khai xây dng D tho Chương trình hành đng thc hin Chiến lược nhm trin khai ngay sau khi được Th tướng Chính ph phê duyt.

Vi mc tiêu tăng cường bo v quyn và li ích hp pháp ca người gi tin, tăng hn mc chi tr cho người gi tin, DIV đã hoàn thành D tho ln 5 Đ án Hn mc tr tin bo him tin gi; tiếp tc gii trình các ni dung D tho vi NHNN và các B, Ngành liên quan.

Thc hin ch đo ca Thng đc NHNN v vic tăng cường công tác qun lý QTDND ca NHNN Chi nhánh tnh, thành ph, BHTGVN đã ch đng xây dng và hướng dn ni dung Khung Quy chế phi hp, cung cp, trao đi thông tin gia Chi nhánh DIVvà NHNN Chi nhánh tnh, thành ph.

DIV cũng tích cc tham d các hi tho, ta đàm trc tuyến vi các t chc bo him tin gi quc tế; tham gia các hot đng nghiên cu chung ca Hip hi Bo him tin gi quc tế và các cuc kho sát ca các t chc bo him tin gi quc tế khi có yêu cu.

Vi vic bo v thành công đ tài  cp B “Vai trò ca DIV trong h tr phát trin bn vng h thng QTDND Vit Nam đến năm 2025”, BHTGVN mong mun được đóng góp nhng nghiên cu, đ xut gii pháp phát trin h thng QTDND Vit Nam.

Trong thi gian ti, DIV s tiếp tc trin khai hiu qu chính sách bo him tin gi, tăng cường phi hp vi các đơn v liên quan đ xut các ni dung sa đi, b sung Lut Bo him tin gi; gii trình ý kiến ca các B, ngành v Chiến lược phát trin bo him tin gi và Đ án Hn mc tr tin bo him tin gi…; phn đu tr thành t chc bo him tin gi có mô hình hot đng hiu qu, là công c hu hiu ca Chính ph, NHNN trong đm bo an toàn hot đng ngân hàng.

Xem 834 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng