Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI
BIDV Bình Tân thông báo đấu giá tài sản

BIDV Bình Tân thông báo đấu giá tài sản

Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Bình Tân thông báo đu giá tài sn là bt đng sn đ x lý thu hi n.

1. Tài sn đu giá:

Quyn s hu nhà và quyn s dng đt ti đa ch s 176A2 Tân Hòa Đông, phường 14, qun 6, TPp. H Chí Minh theo Giy chng nhn Quyn s hu nhà và quyn s dng đt s phát hành 797752734601331, h sơ gc s: 3693/2009/GCN do UBND Qun 6 cp ngày 04/12/2009, cp nht chuyn nhượng cho bà Vòng Kim Yến ngày 23/01/2015, c th như sau:

* Đt : Tha đt s: 413; T bn đ s: 3 (BĐĐC-2001) P.14 Q.6;

Din tích: 198,9 m2.

+ S dng riêng: 198,9 m2;

+ S dng chung: không m2.

+ Đt được giao hoc thuê: Nhn chuyn nhượng.

* Nhà :

- Đa ch: 176A2 Tân Hòa Đông, phường 14, qun 6, TP.HCM.

- Din tích sàn (nhà , căn h): 311,1 m2.

- Kết cu nhà: Tường gch, sàn g + BT gi, mái tôn;

- Cp (hng) nhà : 3;

- S tng: 2 tng;

- Thi hn được s hu nhà: lâu dài.

* Ghi chú:

- V trí nhà đt thuc khu vc chưa có quy hoch chi tiết. Khi nhà nước thc hin quy hoch, ch s hu nhà , ch s dng đt phi chp hành theo quy đnh đi vi phn din tích không phù hp quy hoch.

- Phn din tích sàn xây dng nm trong l gii: 12.1 m2.

- S cũ: 1 phn nhà s 176A2 Tân Hòa Đông, P14/Q6.

- V trí nhà, đt được tách t tha 54 t 3 (BĐĐC-2001) P.14/Q6.

2. Người có tài sn đu giá:

Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Bình Tân.

Đa ch: S 300-302 Tên La, phường Bình Tr Đông B, Qun Bình Tân, Thành ph H Chí Minh.

3. T chc đu giá tài sn:

Công ty Đu giá Hp danh Trường Thnh Group.

Đa ch: 46 Đường s 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, qun Bình Thnh, TP.HCM.

4. Giá khi đim: 11.393.000.000 đng (Bng ch: Mười mt t, ba trăm chín mươi ba triu đng), giá này chưa bao gm thuế giá tr gia tăng. Giá này không bao gm các chi phí liên quan đến vic chuyn quyn s hu/s dng tài sn, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thc hin mua tài sn, các chi phí này do người trúng đu giá chu.

5. Khon tin đt trước: 1.139.300.000 đng (Bng ch: Mt t, mt trăm ba mươi chín triu, ba trăm nghìn đng) tương đương 10% giá khi đim.

6. Tin mua h sơ tham gia đu giá: 500.000 đng/h sơ.

7. Thi gian, đa đim bán và tiếp nhn h sơ tham gia đu giá:

T 08 gi 00 phút ngày 07/04/2021 đến 17 gi 00 phút ngày 17/05/2021 (Trong gi hành chính) ti Tr s Công ty Đu giá Hp danh Trường Thnh Group - 46 Đường s 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, qun Bình Thnh, TP.HCM.

8. Thi gian, đa đim, điu kin và cách thc đăng ký tham gia đu giá:

- Thi gian đăng ký tham gia đu giá: Trong thi hn bán và tiếp nhn h sơ tham gia đu giá tài sn.

- Điu kin đăng ký tham gia đu giá: Các cá nhân, t chc có nhu cu, có kh năng tài chính được đăng ký tham gia đu giá ngoi tr các trường hp được quy đnh ti khon 4, Điu 38 Lut Đu giá tài sn s 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

- Đa đim, cách thc đăng ký tham gia đu giá: Khách hàng np h sơ trc tiếp ti Công ty Đu giá Hp danh Trường Thnh Group - 46 đường s 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, qun Bình Thnh, TP.HCM.

9. Thi gian và đa đim xem tài sn: T 08 gi 00 phút 07/04/2021 đến 17 gi 00 phút ngày 17/05/2021 ti nơi có tài sn. Xem h sơ tài sn ti Tr s Công ty Đu giá Hp danh Trường Thnh Group - 46 Đường s 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, qun Bình Thnh, TP.HCM.

10. Thi hn np tin đt trước:

-Trong gi hành chính các ngày 17/05/2021, 18/05/2021 và 19/05/2021, tr trường hp t chc đu giá tài sn và người tham gia đu giá có tha thun khác nhưng phi trước ngày m cuc đu giá.

- T chc, cá nhân đ điu kin tham gia đu giá np h sơ tham gia đu giá hp l và tin đt trước cho Công ty Đu giá Hp danh Trường Thnh Group theo quy đnh.

11. Thi gian, đa đim t chc cuc đu giá: Lúc 10 gi 00 phút ngày 20/5/2021 ti Tr s Công ty Đu giá Hp danh Trường Thnh Group – đa ch: 46 Đường s 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, qun Bình Thnh, TP.HCM.

12. Hình thc đu giá: Trc tiếp bng li nói ti cuc đu giá.

13. Phương thc đu giá:Phương thc tr giá lên.

Xem 903 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng