Thứ hai, 10 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Trung tâm Công nghệ thông tin VietinBank tuyển dụng

Trung tâm Công nghệ thông tin VietinBank tuyển dụng

Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) đang có nhu cu tuyn dng 32 nhân s làm vic ti Trung tâm Công ngh thông tin. Thời gian nhận h sơ đến hết ngày 26/4/2021.

I. Yêu cu, mô t công vic

1. S lượng ch tiêu

V trí tuyn dng Ch tiêu Khu vc Đa đim làm vic
 Chuyên gia ATTT, Phòng An ninh và QLRR CNTT 01 Hà Ni 187 Nguyn Lương Bng, Hà Ni
 Chuyên viên cao cp ATTT (Đánh giá bo mt), Phòng An ninh và QLRR CNTT 01
 Chuyên viên chính ATTT (Đánh giá bo mt), Phòng An ninh và QLRR CNTT 01
 Chuyên viên ATTT (Qun tr vn hành các h thng bo mt), Phòng An ninh và QLRR CNTT 01
 Chuyên viên chính ATTT (Đánh giá ri ro), Phòng An ninh và QLRR CNTT 01
 Chuyên viên/Nhân viên phát trin ng dng CNTT, Phòng Kiến trúc và tích hp 04
 Chuyên viên Phát trin ng dng, Phòng Qun lý d liu và báo cáo qun tr 02
 Chuyên viên Qun tr và phân tích d liu ln - Big Data, Phòng Qun lý d liu và báo cáo qun tr 03
 Chuyên viên Lp trình các ng dng ngân hàng s  (Digital banking), Phòng Qun lý Kênh dch v & Thanh toán 02
 Chuyên viên Lp trình các ng dng web ngân hàng s (Digital banking), Phòng Qun lý Kênh dch v & Thanh toán 05
 Chuyên viên Phát trin ng dng,Phòng Qun lý ng dng sn phm (Corebanking) 04
 Chuyên viên phát trin Bo trì ng dng, Phòng Bo trì và h tr ng dng 02
 Nhân viên qun tr mng, Phòng Qun lý h tng CNTT 01
 Chuyên viên/Nhân viên qun tr h thng, Phòng Qun lý h tng CNTT 03
 Chuyên viên chính phát trin ng dng, Phòng CNTT min Nam 01 TP. Hồ Chí Minh 79 Châu Văn Liêm, P14, Q5, TP HCM

2. Yêu cu chung

- Tt nghip Đi hc tr lên, h chính quy, chuyên ngành phù hp vi v trí tuyển dụng như Công ngh thông tin, Toán tin, H thng thông tin qun lý, Toán kinh tế, Khoa hc d liu… ti các trường Đi hc trong nước hoc nước ngoài.

- Đ tui không quá 35 tui; Sc khe tt

3. Yêu cu và mô t c thti đây

II. Hình thức nhận hồ sơ: ng viên np h sơ bn mm qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Tiêu đ mail ghi rõ: Tenvitri_TD2021_TTCNTT). B h sơ đy đ bao gm:

- Phiếu Thông tin ng viên theo mu ca VietinBank (Download ti đây).

- Giy cam kết (nếu có, đi vi ng viên mi tt nghip chưa có bng).

- Scan (nh chp) Bng đim, Bng tt nghip, các văn bng/chng ch khác (nếu có).

Lưu ý:

- VietinBank ch thông báo lch thi đi vi ng viên đ điu kin d thi (qua tin nhn SMS và email);

- Mi thc mc liên quan, thí sinh vui lòng liên h B phn Tuyn dng Phòng Phát trin nhân s, Tr s chính VietinBank

(email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), hotline: 024 3941 3571.

- ng viên ch đăng kí d tuyn 01 v trí ti đt tuyn dng này, không np h sơ ng tuyn 2 v trí cùng mt đơn v.

- Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca h sơ. Trường hp VietinBank phát hin h sơ thí sinh khai báo không trung thc, kết qu thi tuyn ca thí sinh s b hy b.

Xem 303 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng