Thứ sáu, 07 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Vietcombank triển khai thí điểm máy R-ATM và dịch vụ nộp tiền mặt tại máy R-ATM

Hin Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank)đang thí đim lp đt máy R-ATM ti 02 đa đim Hà Nivà dch v np tin mt ti máy R-ATM cho ch th ghi n Vietcombank Connect24.

02 máy R-ATM được đt ti s 198 Trn Quang Khi, qun Hoàn Kiếm, Hà Ni do S giao dchqun lývà s 1, ph Thái Hà, qun Đng Đa, Hà Ni do Chi nhánh Thành công qun lý.

Vi dòng máy này, ngoài vic cho phép khách hàng x lý các giao dch tài chính tương t như máy ATM thông thường, ch th có th np tin mt 24/7 trc tiếp ti máy R-ATM thay vì phi đến quy giao dch. Điu này s giúp khách hàng tiết kim thi gian, không phi xếp hàng ch đi và có th giao dch 24/24h, 7 ngày 1 tun mà không còn phi ph thuc vào gi giao dch ca ngân hàng.

Máy R-ATM ca Vietcombank hin cho phép khách hàng np tin vi hn mc 100 triu đng/ln và không gii hn s ln np trong ngày.

Xem Hướng dn s dng np tin mt ti R-ATM, ti đây.

Xem 202 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 07-04-2021 3:50 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng