Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Chính thức có lộ trình trích lập dự phòng trong 3 năm

Chính thức có lộ trình trích lập dự phòng trong 3 năm

NHNN va ban hành Thông tư s 03/2021/TT-NHNN sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 01/2020/TT-NHNN quy đnh v vic t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) cơ cu li thi hn tr n, min, gim lãi, phí, gi nguyên nhóm n nhm h tr khách hàng chu nh hưởng bi dch Covid-19. Thông tư này có hiu lc thi hành t ngày 17/5/2021.

V cơ cu li thi hn tr n:

TCTD cơ cu li thi hn tr n đi vi s dư n ca khon n khi đáp ng đy đ các điu kin sau:

- Th nht, phát sinh trước ngày 10/6/2020 t hot đng cho vay, cho thuê tài chính.

- Th hai, phát sinh nghĩa v tr n gc và/hoc lãi trong khong thi gian t ngày 23/1/2020 đến ngày 31/12/2021.

- Th ba, s dư n ca khon n được cơ cu li thi hn tr n thuc mt trong các trường hp: s dư n còn trong hn hoc quá hn đến 10 ngày k t ngày đến hn thanh toán, thi hn tr n theo hp đng, tha thun; s dư n ca khon n phát sinh trước ngày 23/1/2020 và quá hn trong khong thi gian t ngày 23/1/2020 đến ngày 29/3/2020; s dư n ca khon n phát sinh t ngày 23/1/2020 và quá hn trước ngày 17/5/2021.

- Th tư, được TCTD đánh giá khách hàng không có kh năng tr n đúng hn n gc và/hoc lãi theo hp đng, tha thun do doanh thu, thu nhp st gim bi nh hưởng ca dch Covid -19.

- Th năm, khách hàng có đ ngh được cơ cu li thi hn tr n và TCTD đánh giá khách hàng có kh năng tr n đy đ n gc và/hoc lãi theo thi hn tr n được cơ cu li.

- Th sáu, TCTD không thc hin cơ cu li thi hn tr n đi vi khon n vi phm quy đnh pháp lut.

- Th by, thi gian cơ cu li thi hn tr n (k c trường hp gia hn n) phù hp vi mc đ nh hưởng ca dch Covid-19 đi vi khách hàng và không vượt quá 12 tháng k t ngày TCTD thc hin cơ cu li thi hn tr n.

- Th tám, vic thc hin cơ cu li thi hn tr n cho khách hàng thc hin đến ngày 31/12/2021.

V min, gim lãi, phí:

TCTD quyết đnh vic min, gim lãi, phí theo quy đnh ni b đi vi s dư n ca khon n phát sinh trước ngày 10/6/2020 t hot đng cp tín dng (tr hot đng mua, đu tư trái phiếu doanh nghip) mà nghĩa v tr n gc và/hoc lãi đến hn thanh toán trong khong thi gian t ngày 23/1/2020 đến ngày 31/12/2021 và khách hàng không có kh năng tr n đúng hn n gc và/hoc lãi theo hp đng, tha thun do doanh thu, thu nhp st gim bi nh hưởng ca dch Covid-19.

V gi nguyên nhóm n và phân loi n:

- TCTD được gi nguyên nhóm n đã phân loi theo quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước v phân loi n trong hot đng ca TCTD ti thi đim gn nht trước ngày 23/1/2020 đi vi s dư n ca khon n phát sinh trước ngày 23/01/2020 thuc din cơ cu li thi hn tr n, min, gim lãi, bao gm c phn dư n đã cơ cu li thi hn tr n, min, gim lãi và điu chnh nhóm n theo quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước trong khong thi gian t ngày 23/1/2020 đến ngày 29/3/2020.

- TCTD được gi nguyên nhóm n đã phân loi theo quy đnh ca NHNN v phân loi n trong hot đng ca TCTD đi vi s dư n được cơ cu li thi hn tr n, min, gim lãi ca khon n phát sinh t ngày 23/1/2020 đến trước ngày 10/6/2020 theo quy đnh ca thông tư.

- Đi vi s dư n sau khi cơ cu li thi hn tr n và gi nguyên nhóm n còn trong hn theo thi hn cơ cu li, TCTD không phi áp dng nguyên tc điu chnh, phân loi li vào nhóm n có mc đ ri ro cao hơn theo quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước v phân loi n trong hot đng ca TCTD.

- Đi vi s dư n sau khi cơ cu li thi hn tr n và gi nguyên nhóm n b quá hn theo thi hn cơ cu li mà không được TCTD tiếp tc cơ cu li thi hn tr n theo quy đnh ti thông tư này, TCTD phi thc hin phân loi n theo quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước v phân loi n trong hot đng ca TCTD.

- Đi vi s lãi phi thu ca s dư n được cơ cu li thi hn tr n, min, gim lãi và gi nguyên nhóm n đ tiêu chun (nhóm 1) theo quy đnh ti thông tư này, k t ngày được cơ cu li, TCTD không hch toán thu nhp (d thu) mà theo dõi ngoi bng đ đôn đc thu; thc hin hch toán vào thu nhp khi thu được theo quy đnh ca pháp lut v chế đ tài chính đi vi TCTD.

V trích lp d phòng ri ro:

TCTD thc hin trích lp d phòng c th đi vi khách hàng có s dư n được cơ cu li thi hn tr n, min, gim lãi như sau:

- Căn c quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước v trích lp d phòng ri ro trong hot đng ca TCTD, TCTD thc hin trích lp s tin d phòng c th đi vi toàn b dư n ca khách hàng theo kết qu phân loi n đi vi phn dư n được gi nguyên nhóm n và kết qu phân loi n đi vi dư n còn li ca khách hàng theo quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước v phân loi n trong hot đng ca TCTD (gi s tin này là B).

- TCTD xác đnh s tin d phòng c th phi trích đi vi toàn b dư n ca khách hàng theo kết qu phân loi n theo quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước v phân loi n trong hot đng ca TCTD, không áp dng quy đnh gi nguyên nhóm n theo thông tư (gi s tin này ti A). TCTD xác đnh s tin d phòng c th phi trích b sung theo công thc: s tin d phòng c th phi trích = A - B.

- K t ngày 1/1/2024, TCTD căn c quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước v trích lp d phòng ri ro trong hot đng ca TCTD đ trích lp d phòng ri ro đi vi toàn b dư n, cam kết ngoi bng ca khách hàng, bao gm c s dư n được cơ cu li thi hn tr n, min, gim lãi và gi nguyên nhóm n theo quy đnh ti thông tư.

Xem 1125 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

About Author

Xem theo ngày tháng