Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42: khó khăn vướng mắc và kiến nghị

Xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42: khó khăn vướng mắc và kiến nghị

Ngày 26/3, Hip hi Ngân hàng phi hp vi Tòa án nhân dân (TAND) TP. H Chí Minh t chcTa đàm v "Thc trng, gii pháp và các vn đ pháp lý cn lưu ý liên quan đến hp đng tín dng, x lý n xu, tài sn bo đm ti tòa án và thi hành án".

Khó khăn, vướng mc

Xung quanh các vn đ pháp lý liên quan đến hp đng tín dng, x lý n xu, tài sn bo đm ti tòa án và thi hành án, các ý kiến tham gia tp trung vào vic trin khai thc hin Ngh quyết 42/2017/QH14 ca Quc hi v thí đim x lý n xu ca các t chc tín dng. Nhiu ý kiến cho rng, Ngh quyết 42 đã to hành lang pháp lý thun li hơn cho các t chc tín dng trong vic x lý n xu. Tuy nhiên, vic x lý n xu ca các t chc tín dng trên phm vi c nước nói chung và trên đa bàn TP.H Chí Minh nói riêng vn ch yếu vn là đôn đc khách hàng tr n và s dng d phòng ri ro.

Trên thc tế, các t chc tín dng vn đang gp rt nhiu khó khăn, vướng mc trong quá trình x lý n xu theo Ngh quyết 42. Theo đó, vic x lý n xu ca các t chc tín dng vn đang tn ti rt nhiu khó khăn, vướng mc cn được các cơ quan hu trách tháo g. Đó là:

Khó khăn, vướng mc liên quan đến công tác trin khai, hướng dn t các b, ngành và đa phương. Đến nay, v cơ bn, các B, ngành, đa phương liên quan đã ban hành các văn bn ch đo, hướng dn thi hành Ngh quyết s 42 theo thm quyn được giao. Tuy nhiên, ti mt s đa phương, công tác thu gi tài sn bo đm (TSBĐ) còn nhiu khó khăn do các cp cơ s chưa được tp hun Ngh quyết s 42. Ngoài ra, trong quá trình c phn hoá các doanh nghip nhà nước, vic tha kế nghĩa v tr n gia pháp nhân mi thành lp và pháp nhân cũ chưa được đng b, mt s trường hp cá bit pháp nhân mi không tha nhn nghĩa v thanh toán n (đã là n xu) ca pháp nhân cũ dn đến tranh chp kéo dài ti Toà án.

Khó khăn, vướng mckhi thc hin Điu 5 Ngh quyết s 42v bán n xu và TSBĐ theo giá tr th trường, phát trin th trường mua bán n. Theo quy đnh, t chc mua bán, x lý n xu bán n xu, TSBĐ ca khon n xu công khai, minh bch, theo quy đnh ca pháp lut; giá bán phù hp vi giá th trường, có th cao hơn hoc thp hơn dư n gc ca khon n. Tuy nhiên, vic mua bán n xu ch yếu din ra gia t chc tín dng và 2 đơn v mua n chính là VAMC và DATC. Th trường mua bán n chưa hình thành, thiếu nhà đu tư trong nước và nước ngoài; thiếu th trường th cp và phái sinh đi vi các khon n; khó khăn trong xác đnh giá tr khon n làm căn c đ mua, bán n.

Khó khăn, vướng mc khi thc hin Điu 7 Ngh quyết s 42. V cơ chế tiếp cn thông tin v tình trng TSBĐ: hin Toà án, cơ quan thi hành án dân s (THADS) không có h thng d liu cho phép các t chc tín dng trích xut, tra cu thông tin tài sn có liên quan đến v vic đang được th lý gii quyết. Đng thi, cũng chưa có hướng dn v cơ chế xác đnh sm hu hiu trong quá trình thm đnh đ xác đnh tài sn nào đang tranh chp, tài sn nào đang phi áp dng bin pháp khn cp tm thi, dn đến cách hiu v tài sn tranh chp gia các cơ quan tiến hành t tng ti nhiu nơi, nhiu cp khác nhau, gây khó khăn khi áp dng các bin pháp x lý tài sn theo Ngh quyết s 42.V quyn thu gi TSBĐ: Mc dù B Công an đã có văn bn hướng dn v vic h tr đm bo an ninh trt t trong quá trình thu gi TSBĐ, nhưng trên thc tế, vic thu gi TSBĐ hin nay vn ph thuc khá nhiu vào thin chí ca bên vay (nhiu trường hp khách hàng không hp tác, c ý chây ỳ trong vic bàn giao TSBĐ); s phi hp ca các cơ quan hu quan ti đa phương (trong mt s trường hp chưa kp thi xác minh thông tin khách hàng, h tr thu gi TSBĐ)… cũng làm nh hưởng đến công tác x lý thu hi n xu.

Khó khăn, vướng mc khi thc hin Điu 8 Ngh quyết s 42v áp dng th tc rút gn trong gii quyết tranh chp v nghĩa v giao TSBĐ và x lý TSBĐ. Theo quy đnh ti Khon 3 Điu 317 v điu kin áp dng th tc rút gn và Khon 4 Điu 323 B lut t tng dân s năm 2015 quy đnh v thi hn chun b xét x phúc thm theo th tc rút gn, trong giai đon chun b xét x v án theo th tc rút gn, nếu xut hin tình tiết mi mà các bên đương s không thng nht làm cho v án không đ điu kin đ gii quyết theo th tc rút gn theo Khon 1 Điu 8 Ngh quyết s 42 thì Toà án phi ra quyết đnh chuyn v án sang gii quyết theo th tc thông thường. Như vy, trường hp bên có nghĩa v tr n/ch tài sn/bên bo đm không hp tác, chng đi, s dn đến trường hp c tình to ra các tình tiết mi làm cho v án không còn đm bo điu kin quy đnh ti Khon 1 Điu 8 Ngh quyết s 42 đ đưa v án v th tc t tng thông thường, nhm mc đích kéo dài thi gian gii quyết v vic, dn đến vic áp dng th tc t tng rút gn có th không phát huy được hiu qu x lý trong thc tế.

Khó khăn, vướng mc khi thc hin Khon 4 Điu 9 Ngh quyết s 42v đăng ký thay đi Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt là TSBĐ ca khon n. Thc tế cho thy, trong quá trình x lý n xu, hu hết các ch tài sn đu chng đi, không hp tác nên các TCTD/t chc mua bán n không th lp được văn bn bàn giao tài sn thế chp/văn bn v vic bàn giao tài sn mua bán n mà phi tiến hành thu gi theo quy đnh ti Điu 7 Ngh quyết s 42 và lp Biên bn thu gi TSBĐ có s chng kiến ca UBND cp xã nơi tiến hành thu gi. Do đó, TCTD, t chc mua bán n đ xut s dng Biên bn thu gi thay cho văn bn v vic bàn giao tài sn thế chp/văn bn v vic bàn giao tài sn mua bán n nhưng không được Văn phòng đăng ký đt đai chp thun. T đó dn đến các bên liên quan không thc hin được vic chuyn quyn s hu, s dng tài sn cho bên mua tài sn.

Khó khăn, vướng mc khi thc hin Điu 10 Ngh quyết s 42 v điu kin chuyn nhượng TSBĐ là d án bt đng sn. Mc dù Khon 2 Điu 17 Ngh quyết s 42 v áp dng lut quy đnh trường hp có quy đnh khác nhau gia Ngh quyết này và lut khác v cùng mt vn đ v x lý n xu và x lý TSBĐ ca khon n xu thì áp dng quy đnh ca Ngh quyết s 42, nhưng trên thc tế, vic chuyn nhượng các d án chưa có Giy chng nhn vn gp phi khó khăn khi tiến hành các th tc chuyn nhượng d án ti các cơ quan có thm quyn.

Khó khăn, vướng mc khi thc hin th t ưu tiên thanh toán khi x lý TSBĐ và vic np thuế khi chuyn nhượng TSBĐ (Điu 12, Ngh quyết s 42); v vic hoàn tr TSBĐ là vt chng trong v án hình s (Điu 14 Ngh quyết s 42) và đc bit là công tác phi hp trong hot đng THADS. Mc dù đã có quy chế phi hp s 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 v vic phi hp gia NHNN và B Tư pháp v hot đng THADS. Tuy nhiên ti mt s đa phương do nhiu nguyên nhân khách quan và ch quan khác nhau, hot đng thi hành án ngân hàng còn chưa thc s hiu qu, vic kê biên, bán đu giá, cưỡng chế bàn giao tài sn cho người mua đu giá thành công còn chm, nhiu v vic kéo dài.

Kiến ngh

Trong bi cnh din biến phc tp ca dch bnh COVID-19, các t chc tín dng đang phi thc hin mc tiêu “kép”là tiếp tc phát huy tt vai trò là kênh dn vn ch đo và đáp ng nhu cu vn cho hot đng sn xut, kinh doanh; đng thi đm bo công tác x lý n xu theo Ngh quyết s 42 được trin khai có hiu qu, phn đu đt t l n xu theo Quyết đnh s 1058 ca Th tướng Chính ph. Theo ông Phan Tn Trung, Phó Chánh Thanh tra giám sát, NHNN Chi nhánh TP.H Chí Minh, cn có s h tr ti đa t các cơ quan qun lý cho các t chc tín dng trong quá trình x lý TSBĐ, thu hi n.

Đ đt được điu đó, đ ngh Chính ph sm ban hành các văn bn ch đo, hướng dn c th nhm h tr các t chc tín dng trin khai có hiu qu Ngh quyết s 42 và ch đo các cp h tr ti đa cho các t chc tín dng trong quá trình x lý TSBĐ, thu hi n.

Kiến ngh các b, ngành liên quan (B Công an, B Tài Nguyên và Môi Trường, B Tài chính, B Tư pháp, Tòa án Nhân dân ti cao, Tng cc Thuế, UBND các cp...) cn có văn bn có hướng dn c th, chi tiết và đng b vic trin khai Ngh quyết 42/2017/QH14 đ vic thc hin được thông sut.

Cn có hướng dn c th Đim b, Khon 2, Điu 7 ca Ngh Quyết 42/2017/QH14 “b) ti hp đng bo đm có tha thun v vic bên bo đm đng ý cho t chc tin dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyn thu gi TSBĐ ca khon n xu khi xy ra trường hp x lý TSBĐ theo quy đnh ca pháp lut”. Trong đó, gii thích rõ tha thun v quyn thu gi TSBĐ theo Hp đng bo đm là như thế nào đ có cơ s cho t chc tín dng áp dng đúng quy đnh.

Đi vi vic áp dng th tc rút gn trong t tng ti Tòa án theo Điu 8 Ngh quyết 42, trên cơ s văn bn hướng dn đã ban hành, Tòa án cn có thêm nhng văn bn hướng dn c th hơn na v Ngh quyết 42 và các giai đon x lý như: Hướng dn x lý khi gp nhng vướng mc trong quá trình thu gi tài sn do khách hàng không hp tác (hướng dn t Cơ quan ban hành, Cơ quan Công an, chính quyn đa phương...).

Đi vi cơ quan Thuế, cn tiếp tc hoàn thin chính sách thuế liên quan đến vic bán TSBĐ ưu tiên thanh toán các nghĩa v tr n khác không TSBĐ, th tc sang tên cho bên mua được tài sn không ph thuc nghĩa v thuế ca bên bán tài sn x lý n xu. Cũng như có quy đnh đ các cơ quan thuế/cơ quan đăng ký có trách nhim cp nht/đăng ký quyn s hu đi vi TSBĐ x lý n xu, k c trường hp TSBĐ sau khi x lý không đ thanh toán n cho ngân hàng thì ngân hàng/bên mua trúng đu giá vn không phi đóng thuế thu nhp cá nhân/thuế chuyn quyn s dng đt.

Xem 1215 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 31-03-2021 8:58 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

About Author

Xem theo ngày tháng