Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Đảm bảo các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ

Dam bao nguyen tac dao duc nghe nghiepCùng vi vic tuân th chun mc kim toán ni b Vit Nam, người làm công tác kim toán ni b được kỳ vng s áp dng và gi vng các nguyên tc đo đc ngh nghip.

Theo Thông tư s 8/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 ca B Tài chính, có 05 nguyên tc đo đc ngh nghip mà người làm công tác kim toán ni b cn áp dng, c th:

Mt là, tính chính trc

Tính chính trc ca người làm công tác kim toán ni b thiết lp s tin tưởng và to ra cơ s cho đ tin cy đi vi các xét đoán ca h.

Người làm công tác kim toán ni b phi thc hin các công vic chuyên môn vi s trung thc, tính cn trng và tinh thn trách nhim; tuân th các quy đnh pháp lut và công b các thông tin cn thiết theo yêu cu ca pháp lut và yêu cu chuyên môn ca kim toán ni b; không tham gia các hot đng phi pháp hay tham gia các hot đng làm tn hi đến uy tín ca ngh nghip, uy tín ca đơn v.

Hai là, tính khách quan

Người làm công tác kim toán ni b phi đm bo khách quan, chính xác, trung thc, công bng trong quá trình thc hin nhim v ca kim toán ni b. Người làm công tác kim toán ni b th hin mc đ cao nht v tính khách quan chuyên môn trong vic thu thp, đánh giá và trao đi thông tin v các hot đng và quy trình được kim tra.

Người làm công tác kim toán ni b đưa ra nhng đánh giá khách quan v tt c các tình hung thích hp và không b tác đng bi li ích cá nhân ca chính mình hoc ca nhng người khác trong vic đưa ra các xét đoán và kết lun ca mình.

Ba là, tính bo mt

Người làm công tác kim toán ni b tôn trng các giá tr và quyn s hu thông tin được cung cp và không tiết l các thông tin này nếu không được phép ca các cp có thm quyn tr khi vic tiết l thông tin thuc trách nhim chuyên môn hoc theo yêu cu ca lut pháp.

Bn là, năng lc chuyên môn và tính thn trng

Người làm công tác kim toán ni b áp dng kiến thc, k năng và kinh nghim chuyên môn trong vic cung cp các dch v và các hot đng kim toán ni b. Đng thi, hành đng mt cách thn trng, phù hp vi các chun mc ngh nghip và k thut được áp dng.

Năm là, tư cách ngh nghip

Người làm công tác kim toán ni b phi tuân th pháp lut và các quy đnh có liên quan, tránh bt kỳ hành đng nào làm gim uy tín ngh nghip ca mình.

Người ph trách kim toán ni b ngoài vic đm bo các nguyên tc đo đc ngh nghip nêu trên còn phi có bin pháp theo dõi, đánh giá, qun lý nhm đm bo người làm công tác kim toán ni b tuân th nguyên tc đo đc ngh nghip kim toán ni b.

Theo các chuyên gia kiểm toán, việc tuân th chuẩn mực đạo đức ngh nghip giúp kim toán viên hành ngh, doanh nghiệp kiểm toán có được các li ích thiết thc như: Đnh hướng v mt đo đc làm cơ s cho các quyết đnh và hành đng; Tr thành cá nhân, đơn v xut sc trong ngh vi chun mc cao v đo đc; Nâng cao hình nh, danh tiếng và quan h vi bên liên quan; Xây dng s tín nhim trong ngh nghip; Gim thiu các nguy cơ tim tàng cho công ty và tránh phi chu trách nhim/t tng pháp lý…

Xem 1332 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng