Chủ nhật, 16 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Hội nghị Giám đốc Nghiên cứu Hội đồng Tư vấn châu Á (ACC)

Hoi nghi Giam doc Nghien cuu Hoi dong Tu van chau AMi đây (ngày 26/02/2021), Ngân hàng Nhà nước Vit Nam đã tham d Hi ngh Giám đc Nghiên cu trong khuôn kh Hi đng Tư vn châu Á (ACC) ca Ngân hàng thanh toán quc tế (BIS), dưới hình thc trc tuyến vi s tham gia ca đi din 13 Ngân hàng Trung ương và Cơ quan Qun lý tin t thành viên ca ACC.

V phía Vit Nam, ông Tô Huy Vũ, V trưởng V Hp tác quc tế ch trì tham d cùng vi đi din các V Chính sách tin t, Qun lý ngoi hi, D báo, thng kê và n đnh tin t - tài chính.

Ti Hi ngh, đi din V Tin t và Kinh tế BIS đã trình bày v kế hoch thúc đy hot đng nghiên cu đng thi báo cáo mt s kết qu nghiên cu và phân tích chính sách do Văn phòng đi din BIS khu vc châu Á đã, đang và s tiến hành trong thi gian ti. Theo đó, t tháng 8/2020 đến tháng 2/2021, hàng lot các nghiên cu kinh tế đã được phân tích, tng hp và công b. Đi din V Tin t và Kinh tế BIS đã gii thiu mt s đ tài, bài báo tiêu biu mà Văn phòng đi din BIS khu vc châu Á tham gia và đã công b như “Các khuôn kh chính sách, lung vn, và t giá hi đoái các nước châu Á mi ni”; “Thương mi đin t trong thi kỳ dch bnh và sau này”; “Ri ro tín dng nhà nước và t giá hi đoái: bng chng t trái phiếu bng đng ni t khu vc châu Á - Thái Bình Dương”... Trong thi gian ti, BIS s tiếp tc nghiên cu và tiến ti công b các bài báo, nghiên cu v dòng vn và t giá hi đoái các nn kinh tế mi ni, các vn đ Trung Quc và các ch đ khác như lm phát, trái phiếu xanh.

Đi din V Tin t và Kinh tế BIS cũng đim li ni dung đã trao đi ti các hi ngh các cp đã được t chc t tháng 8/2020 đến nay, đng thi đưa ra kế hoch t chc các s kin liên quan. C th, t nay đến tháng 2/2022 s có khong 10 hi ngh, hi tho và din đàn các cp được t chc dưới hình thc trc tuyến và trc tiếp (tùy theo tình hình din biến ca dch bnh Covid – 19).

Mt ch đ quan trng khác ca Hi ngh được đ cp đến là vic c cán b bit phái t các NHTW đến làm vic ti Văn phòng đi din BIS khu vc châu Á. Theo thông báo, mi nhim kỳ bit phái s kéo dài 3 tháng và cơ hi s chia đu cho các ng viên ca các nước thành viên. Nhim v chính ca các cán b bit phái là tham gia vào các d án nghiên cu và có bài viết được công b khi kết thúc nhim kỳ công tác. Đến nay, danh sách cán b bit phái đã được cp nht đến tháng 9/2021.

Vi nhng thông tin cp nht t BIS, đi din các nước đánh giá cao nhng nhn đnh và các bài phân tích kinh tế ca BIS nói chung và Văn phòng đi din BIS khu vc châu Á nói riêng, đng thi mong mun BIS tiếp tc phát huy và đy mnh vic nghiên cu, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế, tài chính trong khu vc và trên thế gii đ các NHTW tham kho, đưa vào chính sách ca tng quc gia.

Phát biu ti Hi ngh, ông Tô Huy Vũ - V trưởng V Hp tác quc tế NHNN, Giám đc Nghiên cu và hp tác quc tế ca NHNN ti ACC - cho biết, Vit Nam cho rng các báo cáo nghiên cu, phân tích chính sách ca BIS có ý nghĩa thiết thc đi vi Vit Nam. Ông Tô Huy Vũ cũng chia s rng Vit Nam mi tr thành thành viên ca BIS t tháng 10/2020 nên rt mong mun BIS to điu kin đ Vit Nam được tham gia sâu hơn vào các hot đng nghiên cu, phân tích chính sách cũng như c cán b bit phái ti Văn phòng đi din BIS ti khu vc châu Á.

Phn hi li ý kiến ca các đi biu tham d cuc hp, đi din V Tin t và Kinh tế BIS cam kết ghi nhn đy đ các ý kiến và s báo cáo các ni dung trao di trong khuôn kh Hi ngh Giám đc Nghiên cu ACC lên Hi ngh Thng đc ACC d kiến din ra vào ngày 24/03/2021.

Theo SBV

Xem 204 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng