In trang này

Người dân cần thận trọng khi tham gia các giao dịch với tiền ảo, sàn Forex

Nguoi dan can than trong khi tham gia cac giao dich voi tien aoTi Hp báo Chính ph thường kỳ tháng 2/2021 din ra chiu 2/3, Phó Thng đc Thường trc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú đã tr li nhng câu hi ca phóng viên liên quan đến các hot đng đu tư Bitcoin, sàn Forex, v kim soát hot đng ca các ví đin t, trung gian thanh toán trong các giao dch ngoi hi, tin o…

Nhiu ri ro khi tham gia đu tư vào các sàn Forex

Liên quan đến hot đng ca các mô hình t xưng là giao dch ngoi hi (Forex), Phó Thng đc Đào Minh Tú cho biết, vic cung ng dch v mua bán ngoi t, dch v phái sinh ngoi t trong nước và quc tế đu phi do các t chc tín dng, các ngân hàng thương mi được NHNN cp phép, đ các điu kin mi được phép kinh doanh các loi hình dch v này.

Hin nay, NHNN chưa cp phép cho bt c doanh nghip, t chc nào ngoài nhng t chc tín dng mà NHNN đã cp phép. Do vy, theo Phó Thng đc Đào Minh Tú, nhng t chc hot đng như sàn Forex (th trường phi tp trung giao dch các loi ngoi t) hin nay là không đúng vi quy đnh ca pháp lut, cn phi b x lý theo quy đnh ca pháp lut.

Phó Thng đc cho biết thêm, đã không đúng quy đnh pháp lut mà người dân vn đưa tin vào đây đu tư thì rõ ràng là hết sc ri ro và chc chn pháp lut không bo v cho nhng ri ro đó. Chính vì thế, NHNN đ ngh mi người dân hết sc thn trng, nht là kinh doanh mi chào đến my trăm phn trăm lãi sut, trong điu kin hin nay rt khó khăn đ có được li nhun cao như thế. “Ngay t đu đã thy du hiu ca s không minh bch, không đúng đn và la đo. Các nhà đu tư, người dân có tin, trước khi đu tư vào lĩnh vc nào đó, nên tham kho, tư vn thêm t các cơ quan chc năng, ngân hàng thương mi” - ông đưa ra khuyến ngh.

Thc tế, hot đng sàn forex trái phép được thc hin trên không gian mng, vì vy đ phát hin, ngăn chn và x lý cn có s phi hp kp thi ca cơ quan chc năng...

Đi vi ý kiến cho rng khó kim soát được hot đng ca các ví đin t, trung gian thanh toán trong các giao dch ngoi hi, tin o, chng khoán quc tế, và cách phát hin đâu là giao dch hp pháp, đâu là giao dch bt hp pháp, Phó Thng đc khng đnh, không th ph nhn s phát trin ca khoa hc công ngh đã đem li li ích ln trong cuc sng, nht là nhng dch v trung gian thanh toán như hin nay, vi rt nhiu sn phm, rt nhiu đơn v cung ng nhng dch v này. Theo ch đo ca Chính ph, Th tướng Chính ph, NHNN luôn coi trng bo đm an toàn cho vic cung ng sn phm, dch v trung gian thanh toán và làm sao có nhng đơn v thc hin chc năng, nhim v trung gian thanh toán đm bo an toàn, hn chế ri ro ca chính nhng đơn v đó và cho nhng người tham gia thanh toán.

Theo Phó Thng đc, liên quan đến hot đng ca các ví đin t, trung gian thanh toán, pháp lut hin hành đã có nhng quy đnh nhm ngăn chn giao dch ngoi hi trái phép như Thông tư s 19/2016/TT-NHNN quy đnh hot đng th ngân hàng (được sa đi, b sung), Thông tư s 39/2014/TT-NHNN hướng dn dch v trung gian thanh toán (được sa đi, b sung)… thm chí các văn bn đã được ban hành t rt lâu. Không nhng thế, hàng năm, NHNN đu ch đo các t chc tín dng cũng như các t chc cung ng dch v trung gian thanh toán thường xuyên cnh báo cho người s dng nhm hn chế  riro. “Tt c nhng giao dch thông qua các ngân hàng được phép, các t chc trung gian thanh toán được phép mt cách công khai, chính xác thì câu chuyn phát hin hp pháp hay bt hp pháp không có gì là khó” - Phó Thng đc cho hay.

Phó Thng đc cũng lưu ý người dân khi tham gia vào các h thng thanh toán này cn bo v thông tin d liu cá nhân ca mình, tuân th nhng quy đnh đ đm bo quyn li khi tham gia. Thi gian qua, NHNN đã thường xuyên ch đo các ngân hàng thương mi có trách nhim đi vi khách hàng như: nhn tin, hướng dn nhng vn đ k gian có th li dng trong giao dch thanh toán. Do đó, khách hàng khi s dng dch v cn có s phi hp cht ch, thường xuyên vi các t chc tín dng, tuân th các quy đnh v an toàn, bo mt.

Bitcoin và các loi tin o không phi tin t, không phi phương tin thanh toán hp pháp ti Vit Nam

T nhng năm trước, NHNN đã có cnh báo v nhng ri ro, nguy cơ đi vi các hot đng, giao dch liên quan ti Bitcoin và các loi tin o tương t khác, trong đó khng đnh quan đim: “Theo các quy đnh pháp lut hin hành, Bitcoin (và các loi tin o tương t khác) không phi là tin t và không phi là phương tin thanh toán hp pháp ti Vit Nam”; đng thi, khuyến cáo các t chc, cá nhân cn thn trng, không nên đu tư, nm gi, thc hin các giao dch liên quan đến Bitcoin và các loi tin o tương t khác.

Tr li câu hi ca phóng viên ti hp báo, Phó Thng đc mt ln na khng đnh tin o không phi đng tin pháp lnh, nó là loi tài sn o được mã hóa, là sn phm hin đi ca s phát trin công ngh, không phi phương tin thanh toán và pháp lut Vit Nam không cho phép thc hin chc năng ca đng tin pháp lnh ti Vit Nam.

Như vy, Bitcoin và các loi tin o tương t khác không phi là tin t, không phi là phương tin thanh toán hp pháp ti Vit Nam. Vic s dng Bitcoin làm phương tin thanh toán ti Vit Nam là hành vi vi phm pháp lut và có th b x pht hành chính hoc x lý hình s theo quy đnh pháp lut hin hành. Tin o Bitcoin cũng không phi là tin đin t.

Theo NHNN, Bitcoin là tin o/tin mã hóa (crypto-currency), không phi tin đin t (e-money) mang tính n danh cao, không chu s qun lý, tim n nhiu ri ro, không phi là đng tin pháp đnh, không được cung ng hoc bo đm bi Chính ph hay Ngân hàng Trung ương.

Được s phân công ca Th tướng Chính ph, B Tư pháp được giao là đơn v đu mi trin khai Quyết đnh s 1255/QĐ-TTg phê duyt Đ án hoàn thin khung pháp lý đ qun lý, x lý đi vi các loi tài sn o, tin đin t, tin o (Quyết đnh 1255), B Tài chính được giao làm đu mi lp đ ngh xây dng văn bn quy phm pháp lut v tài sn o, tin o, NHNN được giao nghiên cu sa đi, b sung, ban hành mi văn bn quy phm pháp lut v tin đin t.

Trong năm 2020, B Tài chính đã thành lp T nghiên cu v tài sn o, tin o đ nghiên cu, đ xut xây dng các văn bn quy phm pháp lut v qun lý, giám sát các hot đng phát hành, giao dch đi vi các tài sn o thuc lĩnh vc chng khoán; đng thi đang nghiên cu đ tài “Xây dng khuôn kh pháp lý qun lý tài sn mã hóa trên th trường chng khoán Vit Nam”.

Hin các cơ quan chc năng (NHNN, B Tư pháp, B Tài chính) đang phi hp trin khai thc hin Quyết đnh ca Th tướng đ làm rõ vn đ qun lý, cơ s pháp lý đ qun lý vic kinh doanh tin o, tài sn o.

Liên quan đến nhim v hoàn thin khuôn kh pháp lý v tin đin t ti Quyết đnh 1255 nêu trên, NHNN đã có báo cáo gi Th tướng Chính ph, trong đó có b sung quy đnh v tin đin t vào D tho Ngh đnh thay thế Ngh đnh 101/2012/NĐ-CP v thanh toán không dùng tin mt. Theo đó, “Tin đin t là giá tr tin t lưu tr trên các phương tin đin t được tr trước bi khách hàng cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, t chc cung ng dch v trung gian thanh toán đ thc hin giao dch thanh toán và được đm bo giá tr tương ng ti ngân hàng, bao gm: th tr trước, ví đin t, tin di đng”.

Hin NHNN đã hoàn thin d tho Ngh đnh thay thế Ngh đnh 101 và đang gi B Tư pháp thm đnh theo trình t, th tc quy đnh.

Xem 194 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng