Thứ ba, 11 Tháng 5 2021
TIN MỚI

VIB dự kiến chia cổ phiếu thưởng 40% trong năm 2021

VIB anh hoat dongNgân hàng Quc tế Vit Nam (VIB) va công b tài liu hp đi hi đng c đông thường niên năm 2021 (d kiến t chc ngày 24/3), bao gm phương án phân phi li nhun 2020, kế hoch kinh doanh 2021, phương án tăng vn điu l và mt s ni dung trng yếu khác.

Kế hoch li nhun trước thuế trên 7.500 t đng

Mt trong các ni dung đáng chú ý trong tài liu này là Hi đng Qun tr VIB s trình ĐHĐCĐ kế hoch kinh doanh 2021.

C th, tùy thuc hn mc tăng trưởng tín dng được Ngân hàng nhà nước (NHNN) phê duyt, VIB đt mc tiêu đưa tng dư n tín dng ca ngân hàng lên 225.000 t đng vào cui năm 2021. Huy đng vn tăng trưởng tương đương tăng trưởng tín dng, lên 235.000 t đng. Li nhun trước thuế đt mc tiêu trên 7.500 t đng, tương ng mc tăng 29% so vi 2020, tp trung không ch vào mng tín dng truyn thng cho vay nhà và ô tô, mà còn tăng trưởng mnh m các mng thu phí và dch v phi tín dng, mng kinh doanh ngân hàng s. Hiu sut sinh li trên vn ch s hu ROE tiếp tc mc top đu toàn ngành t 28% - 30%.

Là ngân hàng đu tiên và duy nht trong h thng ngân hàng đã đng thi hoàn thành sm c 3 tr ct Basell II và ng dng qun tr ri ro thanh khon NSFR theo Basel III, VIB tiếp tc nghiên cu và d kiến trin khai thí đim nhiu hng mc ca Basell III đ đm bo s phát trin bn vng, tiên phong trên th trường trong vic qun tr ri ro hiu qu song hành cùng tăng trưởng cht lượng.

Tăng vn bng c phiếu thưởng và t phát hành chào bán

VIB cho biết, tuân th quy đnh ca NHNN, 2021 là năm th 2 VIB trình phương án không chia c tc tin mt đ tăng vn và tp trung phát trin các mng kinh doanh trng yếu.

D kiến ti Đi hi C đông ln này, ngân hàng s trình c đông thông qua phương án tăng vn, bao gm tăng vn bng hình thc chia c phiếu thưởng t ngun vn ch s hu 40% và d kiến phát hành chào bán c phiếu. Vn điu l d kiến sau các phương án tăng vn này là khong 16.000 t đng, đm bo ti ưu cho s tăng trưởng mnh v tng tài sn trong năm 2021 và đáp ng các t l an toàn trong kinh doanh.

4 năm chuyn đi chiến lược vi đnh hướng tr thành ngân hàng bán l hàng đu

VIB ghi du n trên th trường là ngân hàng bán l có tc đ tăng trưởng bình quân hàng năm trong 4 năm qua trên 50%, thuc top đu ngành vi cht lượng tài sn tt. T trng tín dng bán l ca ngân hàng đt 84% tng dư n tín dng, đưa VIB tr thành mt trong s ít các ngân hàng có t l dư n bán l cao nht ngành vi trên 95% dư n bán l là dư n có tài sn đm bo. N xu vào cui năm 2020 gim xung dưới 1,5% trong bi cnh không còn dư n ti VAMC.

Các sn phm ch lc ca VIB là cho vay mua ô tô, mua nhà , bo him bancassurance, th tín dng,… luôn chiếm v thế dn đu v tc đ tăng trưởng. VIB liên tiếp nhiu năm nm gi th phn s 1 th trường ti hai mng kinh doanh cho vay ô tô và bo him nhân th.

Th tín dng VIB tiếp tc khuy đng th trường và góp phn to cú hích thúc đy chi tiêu không tin mt trong năm qua, vi các tính năng ưu vit ln đu tiên được VIB đưa v và áp dng thành công ti Vit Nam. Trong năm 2020, mng th tín dng ca VIB lp k lc ti th trường v tc đ tăng trưởng s lượng th và doanh s chi tiêu trên th cao gp 1,5 đến 2 ln so vi trung bình ngành, đng thi VIB đánh du k lc mi ti Vit Nam v thi gian đăng ký và bt đu s dng th ch 15-30 phút, bng 1/500 thi gian trung bình trên th trường.

Tiên phong chuyn đi s vi công ngh hin đi và tăng trưởng n tượng

Năm 2020, ngân hàng s MyVIB đã đt mc tăng trưởng đt phá 300% v s lượng khách hàng đăng ký vi s lượng giao dch trc tuyến tăng trưởng 110%. VIB tr thành ngân hàng nm trong top các ngân hàng có t trng s lượng giao dch trc tuyến cao nht, 91% trong tng s lượng giao dch.

Ngoài ra, ng dng MyVIB ca ngân hàng đã bn năm liên tiếp được tp chí The Asset đánh giá là dch v ngân hàng s xut sc nht ca năm và tri nghim khách hàng tt nht ti Vit Nam.

Xem 1174 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng