In trang này

Sửa đổi, bổ sung quy định đối với doanh nghiệp thẩm định giá

Hinh anh doanh nghiep tham dinh giaNgày 24/02/2021, Chính ph ban hành Ngh đnh s 12/2021/NĐ-CP sa đi, b sung mt s điu ca Ngh đnh s 89/2013/NĐ-CP ca Chính ph quy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Lut Giá v thm đnh giá.

Theo đó, k t ngày 01/5/2021, theo quy đnh ca Ngh đnh s 12/2021/NĐ-CP, Giám đc hoc Tng giám đc ca doanh nghip thm đnh giá phi là thm đnh viên v giá đăng ký hành ngh ti doanh nghip theo quy đnh ti đim c khon 1 hoc đim c khon 2 hoc đim c khon 3 hoc đim c khon 4 hoc đim c khon 5 Điu 39 Lut giá; đng thi, phi có ít nht 36 tháng là thm đnh viên v giá hành ngh trước khi tr thành người đi din theo pháp lut, Giám đc hoc Tng giám đc ca doanh nghip thm đnh giá.

Ngh đnh quy đnh, B Tài chính có trách nhim xây dng, qun lý, vn hành cơ s d liu quc gia v giá và to điu kin thun li đ các doanh nghip thm đnh giá thc hin kết ni cơ s d liu do doanh nghip thm đnh giá xây dng vi cơ s d liu quc gia v giá.

Thm đnh viên v giá hành ngh phi ký ít nht 10 b Chng thư thm đnh giá và Báo cáo kết qu thm đnh giá trong năm được thông báo hành ngh.

Đến hết ngày 15/12 ca năm hành ngh, thm đnh viên v giá đã hành ngh t 06 tháng trong năm tr lên không ký đ 10 b Chng thư thm đnh giá và Báo cáo kết qu thm đnh giá trong năm thì không được đăng ký hành ngh trong năm lin k tiếp theo. Quy đnh này không áp dng đi vi thm đnh viên v giá hành ngh là người đi din theo pháp lut ca doanh nghip.

Ngh đnh cũng quy đnh rõ, doanh nghip thm đnh giá đang trong thi gian b đình ch hoc tm ngng hot đng thm đnh giá; trong thi gian doanh nghip thm đnh giá không bo đm mt trong các điu kin tương ng loi hình doanh nghip quy đnh ti các khon 1, khon 2, khon 3, khon 4 và khon 5 Điu 39 ca Lut Giá nhưng chưa b đình ch hot đng thm đnh giá thì không được ký kết hp đng dch v thm đnh giá.

So vi quy đnh hin hành, Ngh đnh s 12/2021/NĐ-CP b sung quy đnh cơ quan có thm quyn thm đnh giá tài sn hoc cơ quan ch trì thành lp Hi đng thm đnh giá có trách nhim gi 01 bn sao Báo cáo kết qu thm đnh giá hoc Kết lun thm đnh giá tài sn qua đường công văn, fax hoc h thng báo cáo đin t v B Tài chính đ xây dng cơ s d liu phc v cung cp thông tin và qun lý nhà nước v thm đnh giá tr trường hp tài sn thuc danh mc tài sn bí mt nhà nước.

V kết ni cơ s d liu quc gia v giá, B Tài chính có trách nhim xây dng, qun lý, vn hành cơ s d liu quc gia v giá và to điu kin thun li đ các doanh nghip thm đnh giá thc hin kết ni cơ s d liu do doanh nghip thm đnh giá xây dng vi cơ s d liu quc gia v giá; Doanh nghip thm đnh giá có trách nhim kết ni cơ s d liu do doanh nghip thm đnh giá xây dng vi cơ s d liu quc gia v giá.

Xem 170 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng