In trang này

Vietcombank chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Vietcombank chuan bi Dai hoi dong co dongNgân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đã công b ngh quyết Hi đng qun tr v vic phê duyt công tác chun b Đi hi đng c đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021.

Theo đó, ti đi hi, c đông Vietcombank s xem xét và thông qua báo cáo Hi đng qun tr (HĐQT) v hot đng năm 2020 và đnh hướng năm 2021; Báo cáo ca Ban Điu hành v hot đng kinh doanh năm 2020 và đnh hướng năm 2021; mc thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kim soát (BKS) năm 2021.

Ban lãnh đo ngân hàng cũng s trình c đông thông qua phương án phân phi li nhun, trích lp các qu năm 2020 và phương án tăng vn điu l giai đon 2021 - 2022.

Vietcombank s cht danh sách c đông hưởng quyn tham d đi hi vào ngày 19/3, tương ng ngày giao dch không hưởng quyn là 18/3.

Cuc hp d kiến din ra vào ngày 23/4/2021 ti Trường Đào to và Phát trin ngun nhân lc Vietcombank, Khu đô th Ecopark, xã Cu Cao, huyn Văn Giang, tnh Hưng Yên.

Xem 1341 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng